Kết quả tìm kiếm

  1. D

    MN giải hộ em vơi ạ

    Bài 1: Một doanh nghiệp có tình hình biến động về TSCĐ như sau ( ĐVT triệu đồng ) Tài liệu 5 báo cáo Cuối quý 3 tồng nguyên giá TS hiện có 2200, dự kiến trong quý 4 sẽ đầu tư mua sắm tài sản có giá 300, đồng thời sẽ thanh lý 1 TS cố định khác có giá 200. Tài liệu 5 kế hoạch Ngày 5/2 doanh...
Top