Kết quả tìm kiếm

  1. L

    em mới học access cho em hỏi thắc mắc đề bài query

    câu lênh q1, hiển thị tt sinh viên có TEN_TINH là "quảng nam" và có DIEM>=8, gồm: MASV, HO VA TEN, TEN MON HOC, DIEM. DIEM>=8 thì em làm dc r nhưng TEN_TINH là "quảng nam" thì lại thấy nó chỉ yêu cầu 4 trường mà k yêu cầu trường TEN_TINH để em thêm điều kiện. vậy có cách nào để hiển tt thị thông...
Top