Kết quả tìm kiếm

  1. G

    Quản lý dòng tiền

    Bốn bước để kiểm soát dòng tiền trong doanh nghiệp Tiền là “vua” đổi với công tác quản lý tài chính của bất kỳ doanh nghiệp đang phát triển nào. Khoảng cách giữa thời điểm thanh toán cho nhà cung cấp và nhân viên với thời điểm thu hồi được các khoản công nợ là một vấn đề lớn, và giải pháp là...
Top