Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Tuyển dụng kế toán tổng hợp (12,000,000 VND - 15,000,000 VND)

    Mô tả công việc - Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ kinh tế phát sinh - Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp. - Kiểm tra sự hợp lý và khớp đúng giữa số dư cuối kỳ với các báo cáo chi tiết - Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khách, thuế GTGT...
Top