Kết quả tìm kiếm

 1. Luong Bao Vy

  LT - Quyết định đầu tư dài hạn 7

  2. Thuế thu nhập doanh nghiệp trong quyết định dự toán vốn đầu tư dài hạn Chúng ta đã bỏ qua thuế thu nhập doanh nghiệp trong phần trước của chương này với hai lý do. Thứ nhất, nhiều tổ chức không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Những tổ chức không chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như bệnh...
 2. Luong Bao Vy

  LT - Quyết định đầu tư dài hạn 6

  2. Phương pháp tỷ suất sinh lời giản đơn - the simple rate of return method Phương pháp tỷ suất sinh lời giản đơn cũng là một kỹ thuật phục vụ cho quyết định dự toán vốn đầu tư dài hạn nhưng không liên quan đến chiết khấu dòng tiền. Tỷ suất sinh lời giản đơn được biết đến như là một tỷ suất...
 3. Luong Bao Vy

  LT - Quyết định đầu tư dài hạn 5

  2. Phương pháp phân tích vốn cho quyết định ưu tiêu dự án đầu tư dài hạn. Nghiên cứu lại các cơ hội đầu tư, nhà quản lý phải đương đầu với hai loại quyết định là quyết định sàng lọc và quyết định ưu tiên. Quyết định sàng lọc được tiến hành đầu tiên liên quan đến vấn đề chấp nhận hay không chấp...
 4. Luong Bao Vy

  LT - Quyết định đầu tư dài hạn 4

  b. Phương pháp tỷ suất sinh lời nội bộ (IRR - Internal Rate of Return) Tỷ suất sinh lời nội bộ (IRRo) là một tỷ lệ sinh lời được cam kết cho dự án đấu tự trong suốt chu kỳ sống của nó. Tỷ suất sinh lời nội bộ được tính bằng cách tìm một tỷ lệ chiết khấu sao cho giá trị hiện tại dòng tiền chi...
 5. Luong Bao Vy

  LT - Quyết định đầu tư dài hạn 3

  Phương pháp tổng chi phí – Total cost approach Phương pháp tổng chi phí là phương pháp khá linh hoạt trong việc so sánh khả năng cạnh tranh của các dự án trong sàng lọc, chọn lựa dự án. Để minh họa cho kỹ thuật của phương pháp tổng chi phí, chúng ta nghiên cứu ví dụ sau. Ví dụ 4. Công ty ABD...
 6. Luong Bao Vy

  LT - Quyết định đầu tư dài hạn 2

  II. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH VỐN TRONG QUYẾT ĐỊNH DỰ TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN Trong mục này cung cấp cho người đọc những vấn đề chuyên môn được đề cập trong mục tiêu thứ hai là phương pháp kỹ thuật phân tích và đưa ra quyết định sàn lọc, quyết định ưu tiên về dự toán vốn đầu tư dài hạn như...
 7. Luong Bao Vy

  LT - Quyết định đầu tư dài hạn

  I. LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ QUYẾT ĐỊNH ĐẦU TƯ DÀI HẠN VÀ VỐN ĐẦU TƯ DÀI HẠN Trong mục này cung cấp cho người đọc những lý luận cơ bản về quyết định đầu tư, vốn đầu tư dài hạn được đề cập trong mục tiêu thứ hai như khái niệm quyết định đầu tư, vốn đầu tư dài hạn, các loại quyết định dự toán văn đầu tư...
 8. Luong Bao Vy

  BTTL - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 5

  Bài 6: Công ty Đông Đô ước tính các biến phí sản xuất chung của năm 2011 như sau : Khoản mục chi phí Số tiền (ngđ) Mức hoạt động Căn cứ phân bổ Tính cho một đơn vị hoạt động (ngđ) Bảo trì máy móc 192.000 48.000 Số giờ máy 4 Giám sát 106.000 1.060.000 Tiền lương nhân công trực...
 9. Luong Bao Vy

  BTTL - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 4

  Bài 5: Công ty Mickey sản xuất chuột Mickey nhồi bông theo 3 cơ khác nhau: lớn, vừa và nhỏ. Lượng bán dự kiến của sản phẩm này và các chi phí liên quan của tháng 1/20×1 được cho dưới đây: Lớn Vừa Nhỏ Lượng bán dự kiến (Con) 3.000 5.000 4.000 Đơn giá bán (ngđ) 40 30 20 Biến phí đơn vị...
 10. Luong Bao Vy

  BTTL - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 3

  Bài 3: Công ty Thanh Tâm sản xuất hai loại sản phẩm X và Y. Sản phẩm X có số dư đảm phí đơn vị là 10 ngđ và sản phẩm Y có số dư đảm phí đơn vị là 12 ngđ. Mỗi sản phẩm X cần 2 giờ – máy để chế tạo còn mỗi sản phẩm Y cần 3 giờ – máy. Giả sử công ty Thanh Tâm có công suất máy có giới hạn, máy chỉ...
 11. Luong Bao Vy

  BTTL - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 2

  Bài 2: Có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của công ty thương mại kinh doanh ba ngành hàng trong quý I như sau: Đơn vị tính: triệu đồng. Chỉ tiêu Tổng cộng Ngành hàng A Ngành hàng B Ngành hàng C Doanh thu 1.500 280,0 700,0 520,0 ( - ) Các biến phí 903,6 156,0 435,6 312,0...
 12. Luong Bao Vy

  BTTL - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

  Bài 1: Chủ doanh nghiệp A dự định ngừng sản xuất bao bì đóng gói thành phẩm của mình vì theo ông ta thì mua sẵn bao bì từ ngoài rẻ hơn. Giá mua ngoài chỉ mất 180đ/cái, trong khi tự sản xuất phải tốn đến 230 đ/cái và với nhu cầu hiện nay là 60.000 cái/năm thì nếu mua ngoài sẽ tiết kiệm được hàng...
 13. Luong Bao Vy

  TN - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

  Câu 1. Thông tin thích hợp để lựa chọn phương án kinh doanh là: a. Chi phí chìm b. Những khoản thu và chi phí như nhau trong tương lai c. Biến phí sản xuất kinh doanh d. Những khoản thu và chi phí chênh lệch trong tương lai Câu 2. Thông tin không thích hợp phục vụ cho việc ra quyết định có...
 14. Luong Bao Vy

  LT - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 3

  3. Quyết định nên bản hay tiếp tục sản xuất Các quyết định nên bán ngay bán thành phẩm hay tiếp tục sản xuất ra thành phẩm rồi bán, thường được gặp ở các doanh nghiệp sản xuất có quy trình sản xuất khởi đầu từ một loại nguyên liệu chung, qua giai đoạn sản xuất chế biến sẽ tạo ra nhiều bản thành...
 15. Luong Bao Vy

  LT - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định 2

  II. ỨNG DỤNG THÔNG TIN THÍCH HỢP TRONG VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH 1. Quyết định tiếp tục hay ngừng kinh doanh một bộ phận Những quyết định khi nào thì nên tiếp tục kinh doanh hay ngừng kinh doanh một bộ phận là một trong những loại quyết định phức tạp nhất mà nhà quản trị phải thực hiện, vì đó là...
 16. Luong Bao Vy

  LT - Thông tin thích hợp cho việc ra quyết định

  I. NHẬN DIỆN THÔNG TIN THÍCH HỢP 1. Tiêu chuẩn lựa chọn quyết định Quyết định là sự lựa chọn phương án thích hợp nhất từ nhiều phương án khác nhau, để thực hiện phương án có hiệu quả về mặt kinh tế và phù hợp với điều kiện kinh doanh ở doanh nghiệp. Tiêu chuẩn về mặt kinh tế của việc lập các...
 17. Luong Bao Vy

  BTTL - Các quyết định về giá bán 3

  Bài 5: Công ty Tuấn Mã làm dịch vụ sửa chữa xe hơi công ty có 28 công nhân cơ khi làm công việc sửa chữa trực tiếp. Mỗi năm bình quân làm việc 50 tuần, số ngày làm việc bình quân một công nhân 5 ngày một tuần, số giờ làm việc bình quân một ngày là 8 giờ. Lợi nhuận tính cho một giờ lao động trực...
 18. Luong Bao Vy

  BTTL - Các quyết định về giá bán 2

  Bài 3: Công ty đang nghiên cứu sản xuất và bán một sản phẩm mới trên thị trường, nêu kinh doanh sản phẩm này thì vốn đầu tư dự kiến sản phẩm của công ty sau khi nghiên cứu và tập hợp các chi phí liên quan đến 20.000 sản phẩm dự kiến sản xuất và bản như sau: (Đơn vị: 1.000đ) Biến phí tính cho...
 19. Luong Bao Vy

  BTTL - Các quyết định về giá bán

  Bài 1: Công ty đang nghiên cứu sản xuất và tính giá bán cho sản phẩm mới. Quá trình sản xuất cần 500.000.000đ vốn đầu tư cho máy móc thiết bị và vốn luân chuyển. Công ty muốn đạt ROI = 10%. Các chi phí liên quan đến sản phẩm mới như sau: Đơn vị sản phẩm Tổng cộng năm Biến phí sản xuất...
 20. Luong Bao Vy

  TN - Các quyết định về giá bán

  Câu 1. Quyết định giá bán sản phẩm có ảnh hưởng đến: a. Khả năng sinh lời b. Mức tăng trưởng số lượng sản phẩm tiêu thụ trong tương lai c. Thị phần và sự chấp nhận của khách hàng d. Ba câu a, b, c đều đúng Câu 2. Quyết định giá bán sản phẩm căn cứ vào chi phí vì: a. Phải thu hồi chi phí đã...
Top