Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

    1)phát sinh trong kỳ 2) số dư đầu kỳ 3) Số dư cuối lỳ Tiếng anh viết ntn ạ?
  2. H

    Báo cáo tài chính bằng tiếng Anh

    http://www.academia.edu/9001439/M%E1%BB%99t_s%E1%BB%91_thu%E1%BA%ADt_ng%E1%BB%AF_k%E1%BA%BF_toan_b%E1%BA%B1ng_Ti%E1%BA%BFng_Anh
Top