Kết quả tìm kiếm

  1. I

    Các anh chị ơi cho em hỏi một bài tập kế toán sau với

    1) Ngày 1/10 chuyển TGNH ngoại tệ để ký quĩ L/C nhập khẩu 1 lô nguyên vật liệu phụ phục vụ choản xuất san phẩm giá trị CIF: 150.000$.Số ngoại tệ thế chấp là : 50.000$,tỷ giá thực tế là 20.620đ/usd, Tỷ giá xuất quỹ là 21.020đ/usd. 2) Ngày 10/10 nhập khẩu theo L/C ngày 1/10 về đến cảng. Đơn vị đã...
  2. I

    Các anh chị ơi cho em hỏi một bài tập sau nhé:

    Ngày 1/10 chuyển TGNH ngoại tệ để ký quĩ L/C nhập khẩu 1 lô nguyên vật liệu phụ phục vụ choản xuất san phẩm giá trị CIF: 150.000$.Số ngoại tệ thế chấp là : 50.000$,tỷ giá thực tế là 20.620đ/usd, Tỷ giá xuất quỹ là 21.020đ/usd.
Top