Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Sắp sếp hàng hoá, vật tư giữa sổ thuế và sổ nội bộ

    Hàng tháng mình cần sắp xếp hàng hoá, vật tư, nguyên liệu cả hai hạng mục sổ thuế và nội bộ phải tách riêng ra. Nhờ mọi người tư vấn kế hoạch ah. Mình chưa hĩu rõ. - 20 thang này ke toan gởi số liẹu chenh lẹch giữa sổ thuế và nội bộ. - mình sắp số chênh lệch tách ra hai kho - nhưng song song...
Top