Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Hỏi về ias 23 và vas 16

    Em có đọc được đoạn này : "IAS 23 ban hành 1993 chi phí đi vay có bao gồm các chi phí chiết khấu hoặc phụ trội liên quan đến khoản vay và các phụ phí liên quan đến quá trình làm thủ tục vay. Tuy nhiên IAS ban hành 2007 đã bỏ hai nội dung này nhưng VAS 16 vẫn chưa thay đổi " nhưng em lại thấy một...
Top