Kết quả tìm kiếm

  1. V

    s­ửa chửa nâng Cấp TSCD

    Theo Điều 7 Thông Tư 45/2013/TT-BTC 1. Các chi phí doanh nghiệp chi ra để đầu tư nâng cấp tài sản cố định được phản ánh tăng nguyên giá của TSCĐ đó, không được hạch toán các chi phí này vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ. 2. Các chi phí sửa chữa tài sản cố định không được tính tăng...
Top