Kết quả tìm kiếm

  1. T

    lỗi truyền tham số từ VBA đến querry có tham số trong access

    Kính chào Anh Chị, em là new nên kính xin Anh Chị chỉ giúp và hướng dẫn về trường hợp lỗi truyền tham số từ VBA đến đến querry có tham số trong access như sau: Query Access có chứa tham số @makhang PARAMETERS [@makhang] LongText; INSERT INTO T_import_customers ( makh, MST, Ten_Cong_ty )...
Top