Kết quả tìm kiếm

  1. A

    mã hàng hóa

    aCÔNG TY EM TRƯỚC KIA THUÊ KẾ TOÁN DỊCH VỤ ĐỂ LÀM BÁO CÁO THUẾ, THÌ MÃ HÀNG HÓA CỦA KẾ TOÁN DỊCH VỤ LÀM KHÁC VỚI MÃ HÀNG HÓA BÊN E THEO DÕI NỘI BỘ. HIỆN TẠI CÔNG TY EM NGƯNG THUÊ DỊCH VỤ KẾ TOÁN VÀ ĐƯA VỀ TỰ LÀM. KẾ TOÁN MUỐN THAY ĐỔI MÃ HÀNG HÓA VỀ GIỐNG VỚI SỔ QUẢN TRỊ ĐỂ TIỆN THEO DÕI THÌ CÓ...
Top