Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Mọi người có thể giúp em được chứ

    Công ty C nộp thuế TNDN theo thuế suất 22%, khấu hao TSCĐ theo phương pháp đường thẳng có tài liệu sau (đvt: 1.000đ): Theo báo cáo năm N: Lợi nhuận kế toán trước thuế là 1.000.000. TSCĐ A nguyên giá 180.000, bắt đầu khấu hao đầu tháng 7 năm N, thời gian khấu hao theo kế toán là 2 năm và theo...
Top