Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

Thảo luận trong 'Bài Luận mẫu' bắt đầu bởi sn0opy89, 7/3/09.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
 1. sn0opy89

  sn0opy89 New Member Hội viên mới

  Anh chị nào có bài báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ của công ty Dược gửi cho em với....
  Email: heaven_on_earth961989@yahoo.com
  Thank......
   
                
 2. thanhloan_28

  thanhloan_28 New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  hic help!help!có ai có báo cáo thực tập tốt nghiệp về công cụ dụng cụ nào ko cho mình xem mẫu với.Sắp phải nôp rồi mà mình chưa biết làm ntn.các bạn giúp minh với nha.
   
 3. vananhdhcn

  vananhdhcn New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  bạn nào có báo cáo thực tập chuyên đề nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ gửi giúp mình với. cảm ơn nhìu nhìu nha. mail của mình là hoahuongduong_2428@yahoo.com
   
 4. xmen186

  xmen186 New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  Mình cũng đang làm báo cáo thực tập về chuyên đề nguyên vật liệu bạn nào có cho mình xin nhé !! Thank you !! mail của mình là lionking_vtq@yahoo.com
   
 5. anhnguyet_79

  anhnguyet_79 New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  em cũng đang làm báo cáo thực tập về chuyên đề nguyên vật liệu anh chị nào có cho em xin nhé !! mail của em là : girl8x2k6@yahoo.com
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/4/09
 6. vananhdhcn

  vananhdhcn New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  trời ơi, sao ko ai có báo cáo thực tập về nguyên vật liệu sao? bác nó có gửi hộ e vào mail: hoahuongduong_2428@yahoo.com với nha.
   
 7. nuvuongthanh

  nuvuongthanh Em Mèo Ngốc.. Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  cho em ké với, em cũng sắp thực tập rùi nè! Y!M: vicky.meocondethuong@yahoo.com
   
 8. hoa huynh

  hoa huynh New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  xem mẫu bài đề tài tốt nghiệp chi tiết nguyên liệu, vật liệu công cụ dụng cụ
   
 9. songsong88

  songsong88 New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  mình cũng muốn tham khảo tài liệu về nguyên vật liệu để làm bài tốt nghiệp. bạn nào có thì cho mình nha. thanks bạn nhìu. =.='
   
 10. Congdao2009

  Congdao2009 Member Hội viên mới

  Nhập xuất NVL, thu chi tiền mặt

  Xin chào tất cả các thành viên trong diễn đàn.
  Tôi là thành viên mới chưa rõ thể lệ của diễn đàn này, có gì khiếm khuyết xin được lượng thứ.
  Tôi có vân đề vướng mắc xin các bạn giúp đỡ.
  Trong thời gian vừa qua công ty tôi có mở rộng quy mô công ty và kinh doanh thêm 1 số ngành nghề nên trong một ngày có rất nhiều nghiệp vụ kinh tế phát sinh: Nhập xuất, thu chi. Công tác kế toán trở nên nhiều việc nên tôi định làm như sau: Lập bảng tổng hợp thu, chi, nhập, xuất cho 5 ngày; Từ 01-05 và từ 06-10 và 11-15,..... sau đó tôi viết phiếu thu, chi, nhập xuất theo tổng số ghi trên bảng tổng hợp đó. như vậy thì 5 ngày chỉ có 1 phiếu thu, 1phiếu chi, 1 phiếu nhập, 1 phiếu xuất.
  Theo các bạn tôi làm như vậy có phù hợp với nguyên tắc kế toán không?
  Nếu không được các bạn cho tôi cách làm nào cho giảm bớt các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
  Xin cảm ơn.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  :tuyetvoi:Tôi cũng đang cần những thứ đó đây?
   
  Chỉnh sửa cuối: 12/4/09
 11. hongngan_89

  hongngan_89 New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  mình đang gặp rắc rối với đề tài nay,ai có kinh nghiệm thì chỉ dùm mình với nhé.cảm ơn rất nhìu
   
 12. huudk5

  huudk5 New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  chào bạn tớ có ít tài liệu về ké toán nguyên vật liệu công cụ dụng cụ muốn chia sẻ với tất cả mọi người nếu ai cần thì liên lạc với tớ qua email treemtuonglai@gmail.com
   
 13. hoangvanhong

  hoangvanhong New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  mình đang thực tập tại công ty bảo hiểm nhân thọ. chuyên ngành thực tập là : kế toán tổng hợp. có ai có mẫu báo cáo thực tập không? giúp mình với. gửi vào mail cho minh nhé mình xin cảm ơn... langtuhoanghong@yahoo.com
   
 14. choenchoet

  choenchoet New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  sao không có ai có bài mẫu bc tt về nvl vậy?Các bạn ơi !Nếu ai có thì gửi cho mình theo dc choenchoet@gmail.com với nhé!Mình đang rất cần đó!hoặc ll với mình theo số máy 0974697036.Thanks các bạn nhìu nhìu!
   
 15. ninhthihuyen

  ninhthihuyen New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  ai có mẫu báo cáo thực tập nguyên vật liệu cho mình với
   
 16. ketoanqn99

  ketoanqn99 New Member Hội viên mới

  Ðề: Nhập xuất NVL, thu chi tiền mặt

  Rất chính xác đó bạn oi .
   
 17. galup

  galup New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  Theo mình bạn làm như vậy sẽ không phản ánh đúng nguyên tắc, vì trên phiếu thu,chi, nhập, xuất của bạn chỉ thể hiện nội dung chung chung, không phản ánh chính xác đối tượng liên quan. Mình vẫn nghĩ là 1 hóa đơn là 1 phiếu thu/chi, 1 phiếu nhập/xuất, trong đó, phiếu thu/chi, nhập xuất có thể gồm nhiều phần, nhưng vẫn thuộc cùng 1 công ty, 1 số sery HĐ.
   
 18. map_8x

  map_8x Fist love!!! Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  map có 2 báo cáo mẫu ở đây:
   

  Các file đính kèm:

 19. Kieu_Tran

  Kieu_Tran New Member Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  Cho mail đi K gửi bài NVL qua cho tham khảo.
  Mail K là: Kieu_tranthi88@yahoo.com
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  LÔØI MÔÛ ÑAÀU
  Nguyeân vaät lieäu (NVL) laø moät trong nhöõng yeáu toá cô baûn cuûa quaù trình saûn xuaát kinh doanh, tham gia thöôøng xuyeân vaø tröïc tieáp vaøo quaù trình saûn xuaát saûn phaåm, aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán chaát löôïng cuûa saûn phaåm saûn xuaát ra. Vaäy ñeå laøm ra nhöõng saûn phaåm beàn, ñeïp, chaát löôïng, ñaùp öùng ñöôïc thò hieáu ngaøy caøng cao cuûa khaùch haøng thì caàn phaûi choïn löïa ñöôïc nhöõng NVL toát, maø NVL thì coù raát nhieàu chuûng loaïi khaùc nhau neân raát khoù cho vieäc löïa choïn, do vaäy ñoøi hoûi ôû ngöôøi choïn NVL phaûi coù chuyeân moân saâu. Beân caïnh ñoù thì coâng cuï-duïng cuï (CCDC) cuõng goùp phaàn quan troïng trong vieäc haï thaáp giaù thaønh saûn phaåm, taêng lôïi nhuaän cho doanh nghieäp. Vôùi moät nöôùc Vieät Nam ñang treân ñaø phaùt trieån thì vieäc löïa choïn NVL vaø CC, DC ñeå laøm ra nhöõng saûn phaåm coù uy tín khoâng chæ trong nöôùc maø coøn ngoaøi nöôùc laø moät yeâu caàu khoâng nhoû ñoái vôùi caùc doanh nghieäp. Trong neàn kinh teá thò tröôøng luoân bieán ñoäng nhö hieän nay thì giaù caû cuûa NVL luoân luoân bieán ñoäng, vaäy coâng vieäc cuûa ngöôøi keá toaùn laø quaûn lyù chaëc cheõ tình hình giaù caû cuûa NVL, CCDC, ñoù laø coâng vieäc heát söùc quan troïng maø yeâu caàu ngöôøi keá toaùn phaûi nhaïy beùn vôùi moïi söï thay ñoåi cuûa thò tröôøng. Keá toaùn NVL vaø CCDC cung caáp thoâng tin cho coâng taùc quaûn lyù NVL vaø CCDC goùp phaàn ñem laïi lôïi nhuaän cho doanh nghieäp. Chính vì theá maø em löïa choïn ñeà taøi”Keá toaùn Nguyeân vaät lieäu vaø Coâng cuï duïng cuï” taïi Coâng Ty Coå Phaàn XD-TM TTT ñeå laøm ñeà taøi vieát baùo caùo cho mình.
  Ñaây laø laàn ñaàu tieân em thöïc hieän ñeà taøi, thôøi gian coù haïn vaø kieán thöùc coøn non yeáu neân khoâng theå traùnh khoûi nhöõng sai soùt, kính mong thaày coâ chæ baûo nhieàu hôn.

  Cho mail đi K gửi cho chứ Trang này định dạng chữ ko dc.
  Có gì lên yahoo nha: Kieu_tranthi88
   
  Chỉnh sửa cuối: 28/4/09
 20. songtu

  songtu ---Mặc kệ đời --- Hội viên mới

  Ðề: Xin mẫu báo cáo thực tập về nguyên liệu vật liệu và công cụ dụng cụ

  Mình có ít tài liệu về đề tài này, bạn nào cần thì mail cho mình nhé "nangthuytinh290@gmail.com"
   
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.