Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010

Thảo luận trong 'Cập nhật văn bản pháp luật' bắt đầu bởi Susun, 4/8/10.

 1. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  CHÍNH PHỦ

  Quy chế tôn vinh danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân - Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 51/2010/QĐ-TTg ngày 28/7/2010. Đối tượng được xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng là doanh nhân là người Việt Nam có các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam, người nước ngoài có các hoạt động sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam theo quy định của pháp luật và doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Các doanh nhân và doanh nghiệp được tham dự xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng phải thực hiện đúng các điều kiện theo ngành, nghề đã đăng ký kinh doanh hoặc được cấp phép đầu tư. Cụ thể: thực hiện đúng các quy định của pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, lao động, đất đai, xây dựng, đấu thầu, bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động; tổ chức sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển; chấp hành đầy đủ các nghĩa vụ về tài chính, thuế và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước; đảm bảo đời sống, việc làm ổn định cho người lao động; thực hiện đúng các quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa và pháp luật về sở hữu trí tuệ; thực hiện nghiêm các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nhân và doanh nghiệp.
  Doanh nhân, doanh nghiệp được tôn vinh và trao giải thưởng được nhận Cúp và Giấy chứng nhận danh hiệu, giải thưởng; có quyền sử dụng, khai thác thương mại biểu trưng giải thưởng; được ưu tiên khi xét tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ở trong và ngoài nước; đồng thời có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến các bài học kinh nghiệm, giữ gìn và phát huy thành tích đã đạt được.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2010.

  Xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội - Ngày 28/7/2010, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 50/2010/QĐ-TTg ban hành Quy chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội thay thế Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 69/2005/QĐ-TTg ngày 04/4/2005. Đối tượng áp dụng Quy chế này là Ngân hàng Chính sách xã hội và khách hàng được vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định tại Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 04/10/2002 của Chính phủ. Quy chế này quy định việc xử lý nợ của khách hàng vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội bị rủi ro do nguyên nhân khách quan. Theo đó, các biện pháp xử lý nợ bị rủi ro gồm có: gia hạn nợ, khoanh nợ và xóa nợ (Quy chế cũ chỉ quy định miễn, giảm lãi tiền vay và xóa nợ).
  Theo Quy chế này, gia hạn nợ là việc Ngân hàng Chính sách xã hội cho phép khách hàng được kéo dài thời hạn trả nợ đã cam kết trong hợp đồng tín dụng. khách hàng được gia hạn nợ khi gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan với mức độ thiệt hại về vốn và tài sản dưới 40% so với tổng số vốn thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng; thời gian gia hạn nợ tối đa là 12 tháng đối với loại cho vay ngắn hạn và không quá ½ thời hạn cho vay đối với các khoản vay trung và dài hạn được tính từ ngày khách hàng vay đến hạn trả nợ. Khách hành được khoanh nợ khi mức độ thiệt hại về vốn và tài sản từ 40% đến 100% so với tổng số vốn thực hiện dự án hoặc phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng; thời gian khoanh nợ tối đa là 05 năm tính từ ngày khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan. Khách hàng vay vốn bị rủi ro do nguyên nhân khách quan, sau khi đã hết thời gian khoanh nợ (kể cả trường hợp được khoanh nợ bổ sung) mà vẫn không có khả năng trả nợ, Ngân hàng Chính sách xã hội đã áp dụng các biện pháp tận thu mọi nguồn có khả năng thanh toán thì được xem xét xóa nợ.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/9/2010.

  Nghị định mới về đăng ký giao dịch bảo đảm - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 83/2010/NĐ-CP ngày 23/7/2010 về đăng ký giao dịch bảo đảm thay thế Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000. Nghị định mới này quy định rõ hơn các giao dịch bảo đảm phải đăng ký, bao gồm: thế chấp quyền sử dụng đất; thế chấp rừng sản xuất là rừng trồng; cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay; thế chấp tàu biển và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm được xác định như sau: trong trường hợp tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm cơ quan đăng ký nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; trong trường hợp tài sản bảo đảm là tàu bay, tàu biển thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm thông tin về giao dịch bảo đảm được ghi vào sổ đăng bạ tàu bay, sổ đăng ký tàu biển quốc gia Việt Nam; trong trường hợp tài sản bảo đảm là các tài sản khác thì thời điểm đăng ký giao dịch bảo đảm là thời điểm nội dung của đơn yêu cầu đăng ký được nhập vào Cơ sở dữ liệu về giao dịch bảo đảm.
  Việc đăng ký giao dịch bảo đảm có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký đến thời điểm xóa đăng ký theo đơn của người yêu cầu xóa đăng ký. Hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm được nộp theo một trong 4 phương thức: nộp trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đăng ký; gửi qua đường bưu điện; gửi qua fax hoặc thư điện tử đối với đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản tại các Trung tâm đăng ký giao dịch, tài sản với điều kiện người yêu cầu đăng ký đã đăng ký khách hàng thường xuyên tại Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm; gửi qua hệ thống đăng ký trực tuyến. Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm có trách nhiệm giải quyết hồ sơ đăng ký trong ngày nhận hồ sơ đăng ký hợp lệ; nếu nhận hồ sơ sau 15h thì hoàn thành việc đăng ký ngay trong ngày làm việc tiếp theo; trong trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thì cũng không quá 03 ngày làm việc.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09/9/2010.

  Tổng kết thi hành Luật Đất đai 2003 - Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị số 1315/CT-TTg ngày 23/7/2010 về việc tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 với mục đích đánh giá khách quan kết quả thực hiện Luật Đất đai 2003 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đánh giá cụ thể từng nội dung quản lý nhà nước về đất đai để làm rõ những mặt được, những yếu kém, tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại; làm rõ vai trò của Nhà nước với tư cách là đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai; làm rõ quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất…để từ đó đề xuất, kiến nghị những nội dung sửa đổi Luật Đất đai 2003 phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đến năm 2020.
  Theo Chỉ thị này, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ tổng kết và đánh giá tình hình thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai; kiến nghị những nội dung cụ thể cần phải sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai năm 2003, bao gồm những nội dung chủ yếu về thời hạn, hạn mức sử dụng đất nông nghiệp, chính sách giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cơ chế giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai. Bộ Tài chính đánh giá, tổng kết về thuế, phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định giá đất cụ thể. Bộ Tư pháp rà soát, phát hiện những mâu thuẫn, chồng chéo giữa Luật Đất đai với pháp luật khác có liên quan; tổng kết các nội dung liên quan đến công chứng, chứng thực các giao dịch về quyền sử dụng đất, đấu giá quyền sử dụng đất. Bộ Tài chính có trách nhiệm bố trí đủ kinh phí cho các bộ, ngành ở Trung ương và hướng dẫn sử dụng kinh phí ở các địa phương để thực hiện tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2003 theo mục đích, nội dung, yêu cầu của Chỉ thị này.


  BỘ CÔNG THƯƠNG


  Bổ sung mặt hàng được cấp phép nhập khẩu tự động - Ngày 27/7/2010, Bộ Công thương có Thông tư số 31/2010/TT-BCT bổ sung các mặt hàng tôn mạ kim loại và tôn mạ sơn phủ màu vào Danh mục sản phẩm thép áp dụng chế độ cấp phép nhập khẩu tự động được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/5/2010.
  Thông tư này có hiệu lực từ ngày 09/9/2010 và hết hiệu lực vào ngày 31/12/2010.


  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ


  Quản lý đầu tư, xây dựng các dự án mô hình nông thôn mới - Ngày 27/7/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 18/2010/TT-BKH. Thông tư này hướng dẫn thủ tục quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản các công trình xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất, đời sống, văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường tại 11 xã thí điểm xây dựng mô hình nông thôn mới trong Đề án “Chương trình xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa”. Các đối tượng công trình cụ thể bao gồm: hệ thống đường giao thông từ liên gia đến liên thôn, hệ thống điện đến hộ gia đình, hệ thống thủy lợi, đường nội đồng và nâng cấp các chợ; trung tâm văn hóa xã và các nhà văn hóa thôn, sân vận động xã, các khu thể thao thôn, tôn tạo các công trình văn hóa lịch sử, trường học các cấp, trạm y tế, điểm bưu điện xã; hệ thống thoát nước thải các khu dân cư, hệ thống cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh đến các hộ, hạ tầng các khu chăn nuôi, khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung; phát triển cải tạo hệ thống ao, hồ sinh thái kết hợp phát triển kinh tế, trồng cây xanh, cây hoa cảnh nơi công cộng.
  Theo Thông tư này, Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã là chủ đầu tư các dự án xây dựng công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã, do UBND xã quyết định thành lập, có tư cách pháp nhân, có tài khoản riêng, sử dụng con dấu của xã để giao dịch. Ban Quản lý này được ký các hợp đồng kinh tế với các đơn vị có tư cách pháp nhân, cộng đồng hoặc cá nhân cung cấp các hàng hóa, xây lắp và dịch vụ để thực hiện các công trình, dự án đầu tư công trình cơ sở hạ tầng. Đối với các công trình có yêu cầu kỹ thuật cao, đòi hỏi có trình độ chuyên môn mà Ban Quản lý xã không đủ năng lực và không nhận làm chủ đầu tư thì UBND huyện giao cho một đơn vị có đủ năng lực làm chủ đầu tư và có sự tham gia của UBND xã.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho văn bản số 6867/BKH-KTNN ngày 08/9/2009 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi - Được ban hành theo Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 23/7/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Văn bản này quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi gồm: nội dung Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi; trách nhiệm của cơ quan quản lý giáo dục và cơ sở giáo dục mầm non; được áp dụng đối với các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập trong hệ thống giáo dục quốc dân. Bộ chuẩn này gồm 4 lĩnh vực, 28 chuẩn và 120 chỉ số, được ban hành nhằm mục đích hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em năm tuổi vào lớp 1; là cơ sở để cụ thể hóa mục tiêu, nội dung chăm sóc, giáo dục, lựa chọn và điều chỉnh hoạt động chăm sóc, giáo dục cho phù hợp với trẻ mẫu giáo năm tuổi; là cơ sở để xây dựng bộ công cụ theo dõi đánh giá sự phát triển của trẻ mẫu giáo năm tuổi, đồng thời là căn cứ để xây dựng chương trình, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn các bậc cha mẹ và cộng đồng trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em năm tuổi nhằm nâng cao nhận thức về sự phát triển của trẻ em, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất trong chăm sóc, giáo dục trẻ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
  Căn cứ Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Phòng giáo dục và đào tạo các quận/huyện có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức triển khai thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi. Căn cứ vào hướng dẫn của phòng giáo dục và đào tạo, các trường mầm non, trường mẫu giáo và lớp mẫu giáo độc lập triển khai sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 06/9/2010.


  BỘ TÀI CHÍNH


  Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất - Theo hướng dẫn tại Thông tư số 106/2010/TT-BTC ngày 26/7/2010 của Bộ Tài chính, từ ngày 09/9/2010, mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sử hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất tối đa không quá 100.000 đồng/giấy đối với cấp mới và tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận. Mức thu này được áp dụng đối với hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương, phường nội thành thuộc thành phố hoặc thị xã trực thuộc tỉnh. Trường hợp giấy chứng nhận cấp cho hộ gia đình, cá nhân chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 25.000 đồng/giấy cấp mới; tối đa không quá 20.000 đồng/lần cấp đối với cấp lại. Đối với tổ chức: mức thu tối đa không quá 500.000 đồng/giấy; trường hợp giấy chứng nhận cấp cho tổ chức chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất) thì áp dụng mức thu tối đa không quá 100.000 đồng/giấy; trường hợp cấp lại (kể cả cấp lại giấy chứng nhận do hết chỗ xác nhận), cấp đổi, xác nhận bổ sung vào giấy chứng nhận: mức thu tối đa không quá 50.000 đồng/lần cấp.
  Thông tư quy định miễn nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng trước ngày Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ quy định việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất có hiệu lực thi hành (ngày 10/12/2009) mà có nhu cầu cấp đổi giấy chứng nhận. Trường hợp hộ gia đình, cá nhân tại các quận thuộc thành phố trực thuộc Trung ương và các phường nội thành thuộc thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh được cấp giấy chứng nhận ở nông thôn thì không được miễn lệ phí cấp giấy chứng nhận.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.


  TỔNG CỤC HẢI QUAN


  Quy trình hải quan đối với hàng hóa gia công với nước ngoài - Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan vừa ký Quyết định số 1820/QĐ-TCHQ ngày 28/7/2010 ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài. Theo Quy trình này, ngoài việc kiểm tra điều kiện được nhận gia công, kiểm tra sự đồng bộ, đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ hải quan do doanh nghiệp nộp, xuất trình thì việc kiểm tra cơ sở sản xuất được thực hiện khi có nghi vấn về địa chỉ doanh nghiệp (không có thực hoặc trùng với địa chỉ của doanh nghiệp khác…) đã thông báo trên hợp đồng gia công, nghi vấn về cơ sở sản xuất hoặc các điều kiện không đảm bảo thực hiện hợp đồng gia công (không có cơ sở sản xuất, không có dây chuyền, thiết bị sản xuất không phù hợp với mặt hàng gia công…).
  Thủ tục hải quan xuất khẩu sản phẩm gia công thực hiện theo Quy trình thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu thương mại, trừ việc kiểm tra tính thuế. Đối với việc xuất khẩu sản phẩm gia công nếu áp dụng hình thức chuyển cửa khẩu thì thực hiện theo hướng dẫn tại quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu chuyển cửa khẩu. Đối với các lô hàng xuất khẩu phải kiểm tra thực tế hàng hóa, ngoài việc phải kiểm tra tên hàng, lượng hàng, chủng loại hàng hóa còn phải đối chiếu mẫu nguyên liệu lấy khi nhập khẩu do doanh nghiệp xuất trình với nguyên liệu cấu thành trên sản phẩm thực tế xuất khẩu; khi có nghi vấn, cán bộ hải quan đề xuất ý kiến trình lãnh đạo chi cục hải quan để có chỉ đạo xử lý, có thể trưng cầu giám định của cơ quan chuyên ngành để xác định.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2010; bãi bỏ Quyết định số 1179/QĐ-TCHQ ngày 17/6/2009 của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan.

  Phân luồng hàng hóa xuất nhập khẩu - Quy định phân luồng hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu và kiểm tra hải quan vừa được Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 1807/QĐ-TCHQ ngày 27/7/2010. Theo đó, hàng hóa nhập khẩu qua kiểm tra hải quan được phân thành 4 luồng. Hàng hóa luồng 1 gồm hàng hóa nhập khẩu là tài liệu, chứng từ thương mại, hàng hóa được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ theo quy định của pháp luật, hàng hóa không phải nộp thuế; hàng hóa luồng này được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Hàng hóa luồng 2 gồm hàng hóa nhập khẩu phải nộp thuế có giá trị khai báo đến 01 triệu đồng Việt Nam; hàng hóa luồng này cũng được miễn kiểm tra thực tế hàng hóa. Hàng hóa luồng 3 bao gồm hàng hóa nhập khẩu phải nộp thuế, có giá trị khai báo trên 01 triệu đồng đến 10 triệu đồng Việt Nam; hàng hóa luồng này thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa bằng thiết bị máy soi hàng. Hàng hóa luồng 4 bao gồm hàng hóa nhập khẩu thuộc danh mục quản lý chuyên ngành, hàng hóa nhập khẩu có điều kiện, hàng hóa nhập khẩu phải nộp thuế có giá trị khai báo trên 10 triệu đồng Việt Nam, hàng hóa nhập khẩu là mặt hàng thuộc diện kiểm tra trọng điểm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành, hàng hóa chưa xác định được nội dung khai báo hải quan, hàng hóa có nghi ngờ về giá trị khai báo theo quy định của pháp luật; hàng hóa luồng này thực hiện kiểm tra thực tế 100% hàng hóa bằng biện pháp thủ công; riêng đối với hàng hóa nhập khẩu theo loại hình đầu tư, gia công, sản xuất xuất khẩu, kinh doanh thì việc kiểm tra thực tế hàng hóa thực hiện theo quy định riêng của từng loại hình hàng hóa nhập khẩu.
  Đối với hàng hóa xuất khẩu, nếu là tài liệu, chứng từ thương mại, hàng hóa được hưởng chế độ ưu đãi miễn trừ theo quy định của pháp luật, hàng hóa không phải nộp thuế được phân luồng hàng hóa và kiểm tra hải quan tương tự như hàng hóa luồng 1 nêu trên. Hàng hóa xuất khẩu là hàng hóa phải nộp thuế, hàng hóa thuộc danh mục quản lý chuyên ngành, hàng hóa xuất khẩu có điều kiện, hàng hóa xuất khẩu là mặt hàng thuộc diện kiểm tra trọng điểm theo quy định của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành thì thực hiện kiểm tra thực tế hàng hóa bằng thiết bị máy soi hàng.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/8/2010.
   
                
 2. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010

  CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 02/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 85/2010/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  * - Ngày 02/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 84/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 03/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1360/QĐ-TTg về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

  * - Ngày 03/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1359/QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

  * - Ngày 03/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1358/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp".

  * - Ngày 28/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1328/QĐ-TTg về việc kiện toàn, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam.

  * - Ngày 28/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 51/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tổ chức xét tôn vinh danh hiệu và trao giải thưởng cho doanh nhân và doanh nghiệp.

  * - Ngày 28/07/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 50/2010/QĐ-TTg về việc ban hành cơ chế xử lý nợ bị rủi ro tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 23/07/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5154/VPCP-KTN về việc thực hiện Nghị quyết 13 NQ/TW.

  BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  * - Ngày 05/08/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH về việc ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2624/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn thực hiện chính sách lao động.

  * - Ngày 23/07/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2481/LĐTBXH-LĐTL về việc chế độ ăn giữa ca.

  BỘ TÀI CHÍNH

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 115/2010/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 114/2010/TT-BTC về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí cầu Quán Hầu và đường tránh Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 111/2010/TT-BTC về việc sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 9503 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  * - Ngày 27/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 109/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định về mẫu thẻ thanh tra và việc quản lý, sử dụng thẻ thanh tra thuộc Bộ Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 41/2008/QĐ-BTC ngày 24/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

  * - Ngày 26/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 108/2010/TT-BTC về quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho hoạt động triển khai hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc thuộc dự án Cải cách quản lý Tài chính công.

  * - Ngày 20/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 9385/BTC-CST về việc thực hiện Thông tư số 05/2010/TT-BTC ngày 13/01/2010 của Bộ Tài chính quy định mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phục vụ cho việc đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng đầu máy, toa xe.

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4103/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của Bộ Công Thương.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 32/2010/TT-BCT về việc quy định hệ thống điện phân phối.

  * - Ngày 27/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Thông tư 31/2010/TT-BCT về việc bổ sung mặt hàng áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động được quy định tại Thông tư số 22/2010/TT-BCT ngày 20/05/2010 của Bộ trưởng Bộ Công Thương áp dụng Giấy phép nhập khẩu tự động đối với một số sản phẩm thép.

  * - Ngày 23/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 3916/QĐ-BCT về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ Công Thương giai đoạn 2011 - 2015.

  BỘ XÂY DỰNG

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 96/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn quản lý dự án.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Chỉ thị 03/CT-BXD về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên.

  * - Ngày 29/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1410/BXD-KTXD về việc hướng dẫn áp dụng Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  * - Ngày 29/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 52/BXD-VLXD về việc bảo trợ các hoạt động liên quan đến chương trình phát triển vật liệu xây không nung.

  * - Ngày 29/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 94/BXD-KTXD về việc bù giá vật tư theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/04/2008 của Bộ Xây dựng.

  BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  * - Ngày 02/08/2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2675/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lễ kỷ niệm ngày ASEAN và 15 năm Việt Nam gia nhập ASEAN.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2661/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Kịch bản diễu hành nghệ thuật tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội.

  * - Ngày 21/07/2010, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2577/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức đào tạo, biểu diễn nghệ thuật Bài Chòi trên miền Bắc.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  * - Ngày 02/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3180/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách các cá nhân được tuyển chọn đi học sau đại học tại Đài Loan (Trung Quốc) theo chương trình VEST 500 năm 2010.

  * - Ngày 02/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3179/QĐ-BGDĐT về việc phê duyệt danh sách các cá nhận được tuyển chọn đi học sau đại học ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước năm 2010.

  * - Ngày 02/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 24/2010/TT-BGDĐT về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông dân tộc bán trú.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3141/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non.

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1114/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

  * - Ngày 21/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1063/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  * - Ngày 28/07/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 13/2010/TT-BTNMT về việc quy định giải thưởng Môi trường Việt Nam.

  * - Ngày 05/07/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 11/2010/TT-BTNMT về việc quy định về định mức kinh tế - kỹ thuật của công trình địa chất.

  BỘ NỘI VỤ

  * - Ngày 26/07/2010, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 07/2010/TT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 21/2010/NĐ-CP ngày 08/03/2010 của Chính phủ về quản lý biên chế công chức.

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  * - Ngày 23/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 09/2010/TT-BKHCN về việc ban hành "Quy chế đánh giá Phòng thí nghiệm trọng điểm".

  * - Ngày 09/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 07/2010/TT-BKHCN về việc quy định hoạt động của Hội đồng chuyên ngành phòng thí nghiệm trọng điểm và Hội đồng các phòng thí nghiệm trọng điểm.

  * - Ngày 02/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 06/2010/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của phòng thí nghiệm trọng điểm ban hành kèm theo Quyết định số 08/2008/QĐ-BKHCN ngày 08/07/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

  * - Ngày 27/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư liên tịch 17/2010/TTLT-BTTTT-BNV về việc hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh và Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

  * - Ngày 26/07/2010, Bộ Tư pháp, Toà án Nhân dân Tối cao, Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao ban hành Thông tư liên tịch 14/2010/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC về việc hướng dẫn một số vấn đề về thủ tục thi hành án dân sự và phối hợp liên ngành trong thi hành án dân sự.

  * - Ngày 26/07/2010, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư liên tịch 107/2010/TTLT-BTC-BTNMT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 125/2003/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/12/2003 và Thông tư liên tịch số 106/2007/TTLT-BTC-BTNMT ngày 06/9/2007 hướng dẫn về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải.

  * - Ngày 22/07/2010, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an ban hành Thông tư liên tịch 100/2010/TTLT-BQP-BCA về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 74/2010/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an xã, phường, thị trấn trong công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

  KHO BẠC NHÀ NƯỚC

  * - Ngày 02/08/2010, Kho bạc Nhà nước ban hành Thông báo 1352/TB-KBNN về việc tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 08/2010.

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  * - Ngày 02/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4256/TCHQ-GSQL về việc bán hàng nhập khẩu cho Doanh nghiệp chế xuất thông qua kho ngoại quan.

  * - Ngày 30/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4246/TCHQ-TTr về việc trả lời về việc ấn định thuế đối với hàng hóa tạo tài sản cố định.

  * - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1820/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình nghiệp vụ quản lý hải quan đối với hàng hoá gia công với thương nhân nước ngoài.

  * - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4212/TCHQ-GSQL về việc bán phế liệu của doanh nghiệp chế xuất vào thị trường nội địa.

  * - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4204/TCHQ-TXNK về việc truy thu thuế xuất khẩu nguyên liệu gỗ cung ứng cho hợp đồng gia công.

  * - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4180/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập - tái xuất động cơ xe ôtô đã qua sử dụng.

  * - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4179/TCHQ-TXNK về phân loại mặt hàng thuộc nhóm 3005.

  * - Ngày 27/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1807/QĐ-TCHQ về việc quy định phân luồng hàng hoá nhập khẩu, xuất khẩu và kiểm tra hải quan.

  * - Ngày 26/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4148/TCHQ-TXNK về việc giải quyết hoàn thuế xe ôtô sắt xi.

  * - Ngày 23/07/2010, Tổng cục Hải quan ban Công văn 4106/TCHQ-TXNK về việc bổ sung định mức hàng hóa xuất khẩu.

  * - Ngày 22/07/2010, Tổng cục Hải quan ban Công văn 4065/TCHQ-TXNK về việc thông quan hàng hóa.

  * - Ngày 21/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4056/TCHQ-GSQL về việc chuyển đổi mục đích sử dụng.

  * - Ngày 21/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4034/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc phí bản quyền và khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

  * - Ngày 16/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1635/QĐ-TCHQ về việc quy định về việc giám sát hải quan tại khu vực cửa khẩu cảng biển.

  * - Ngày 14/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 3892/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc địa điểm kiểm hóa khi làm thủ tục chuyển cửa khẩu.

  TỔNG CỤC THUẾ

  * - Ngày 29/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2798/TCT-DNL về việc hướng dẫn một số nội dung quy định tại Thông tư số 32/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định của Luật Dầu khí.

  * - Ngày 22/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2689/TCT-PC về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế.

  * - Ngày 19/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2614/TCT-TNCN về việc vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân.

  * - Ngày 16/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2584/TCT-KK về việc hoàn thuế thu nhập cá nhân.

  * - Ngày 16/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2583/TCT-KK về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng.

  * - Ngày 13/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2528/TCT-CS về việc chính sách thuế.

  * - Ngày 13/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2526/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

  * - Ngày 13/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2519/TCT-CS về việc xuất hóa đơn giá trị gia tăng.

  * - Ngày 12/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2505/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với dự án ODA.

  * - Ngày 12/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2500/TCT-CS về việc chính sách thuế đối với hàng hoá dùng biếu, tặng.

  * - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2478/TCT-CS về việc chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp.

  * - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2475/TCT-CS về việc chính sách thuế.

  * - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2471/TCT-KK về việc hoàn thuế giá trị gia tăng.

  * - Ngày 09/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2485/TCT-HTQT về việc thuế đối với lãi từ tiền cho vay theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam - Trung Quốc.

  * - Ngày 07/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2421/TCT-CS về việc khấu trừ tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư kinh phí đã ứng trả vào tiền thuê đất.

  * - Ngày 05/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2373/TCT-CS về việc tiền thuê đất.

  * - Ngày 02/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2365/TCT-CS về việc xử phạt chậm nộp.

  * - Ngày 01/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2341/TCT-CS về việc tiền thuê đất, tiền sử dụng đất của cơ sở Kim Vĩ.

  * - Ngày 01/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2337/TCT-CS về việc trả lời chính sách thuế.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  * - Ngày 03/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 31/2010/QĐ-UBND về việc ban hành bảng phân loại đường phố tại khu vực các quận, thị xã Sơn Tây, các xã giáp ranh thuộc huyện Từ Liêm, các thị trấn; phân loại đoạn giao thông chính; phân loại các xã trên địa bàn thành phố Hà Nội để thu thuế đất.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  * - Ngày 28/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 53/2010/QĐ-UBND về quy chế Tổ chức hoạt động và Phối hợp trong việc tham gia hệ thống “Đối thoại Doanh nghiệp -Chính quyền Thành phố”.

  * - Ngày 27/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 52/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh.

  * - Ngày 27/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 51/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Tài chính thành phố và Ủy ban Nhân dân quận - huyện trong lĩnh vực quản lý ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển và phân bổ ngân sách nhà nước, giá, tài chính doanh nghiệp và quản lý vốn của nhà nước tại doanh nghiệp.

  * - Ngày 24/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 49/2010/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung các văn bản của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ban quản lý khu nam trong lĩnh vực xây dựng và đất đai.

  * - Ngày 20/07/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 48/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân Dân quận - huyện trong lĩnh vực tiêu chuẩn nhà giáo, cán bộ quản lý và lĩnh vực giáo dục và đào tạo.
   
 3. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010

  CHÍNH PHỦ

  Nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 7/2010 - Ngày 08/8/2010, Chính phủ đã ra Nghị quyết số 30/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 7/2010. Tại Nghị quyết này, Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất công nghiệp, đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát nhập khẩu, tổ chức phát triển các ngành công nghiệp hỗ trợ để tăng xuất khẩu, giảm nhập siêu, chú trọng phát triển thị trường trong nước. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công thương và các địa phương, trước hết là các thành phố trực thuộc Trung ương tập trung kiểm tra, giám sát việc sản xuất, nhập khẩu, đăng ký và niêm yết giá sữa, giá thuốc chữa bệnh trên địa bàn và tại nhà thuốc trong các bệnh viện; đề xuất các giải pháp hữu hiệu để quản lý giá các sản phẩm này. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều tiết mặt bằng lãi suất thị trường theo hướng giảm dần; điều chỉnh hợp lý mối quan hệ giữa lãi suất vay ngoại tệ và lãi suất vay Việt Nam đồng; điều hành tỷ giá và thị trường ngoại tệ linh hoạt theo hướng ổn định, phù hợp với các cân đối vĩ mô, khuyến khích xuất khẩu, hạn chế nhập siêu, cải thiện cán cân thanh toán và tăng dự trữ ngoại tệ. Các bộ, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình, dự án; chủ động điều chuyển vốn cho các công trình quan trọng, cấp bách có khả năng hoàn thành trong năm 2010 và năm 2011. Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn ngân sách, trái phiếu Chính phủ, kiên quyết đình hoãn, cắt giảm đầu tư các công trình chưa cần thiết, kém hiệu quả.

  Thu hút chuyên gia giỏi tham gia giám định tư pháp - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1358/QĐ-TTg ngày 03/8/2010 ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định số 258/QĐ-TTg ngày 11/02/2010 về việc phê duyệt Đề án đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp. Theo Kế hoạch này, Bộ Tư pháp được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng cơ chế thu hút đội ngũ nhà chuyên môn, chuyên gia giỏi tham gia hoạt động giám định tư pháp; hoàn thiện chế độ đãi ngộ thỏa đáng đối với các cá nhân tham gia hoạt động giám định cả ở phương diện vật chất (ngạch lương riêng, phụ cấp trách nhiệm, chế độ thâm niên đối với người giám định tư pháp chuyên trách, chế độ bồi dưỡng đối với người giám định tư pháp hưởng lương từ ngân sách nhà nước, bảo đảm tương quan thu nhập từ việc thực hiện giám định tư pháp với mặt bằng thu nhập của người giám định không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) và phi vật chất (tôn vinh các chuyên gia giỏi, hàng đầu trong các lĩnh vực tham gia hoạt động giám định).
  Trong năm 2010 sẽ tổ chức hai cuộc hội thảo về đánh giá hệ thống các quy định của pháp luật về giám định tư pháp do Bộ Tư pháp chủ trì với mục tiêu hoàn thiện chế định giám định tư pháp, tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, khả thi cho tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp; rà soát, đánh giá các quy định hiện hành về giám định tư pháp phục vụ cho việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới và hoàn thiện các quy định pháp luật về giám định tư pháp; nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan trong Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự, Pháp lệnh Giải quyết các vụ án hành chính và các văn bản có liên quan.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Tăng mức phạt tiền trong lĩnh vực chứng khoán - Nghị định số 85/2010/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 02/8/2010 để thay thế Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Nghị định mới này quy định nâng mức xử phạt tiền đối với các hành vi vi phạm. Mức phạt tiền thấp nhất là 50 triệu đồng và cao nhất là 70 triệu đồng đối với tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn phát hành và các tổ chức, cá nhân xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin sai lệch hoặc không sửa đổi, bổ sung hồ sơ khi phát hiện thông tin không chính xác hoặc bỏ sót nội dung quan trọng theo quy định phải có trong hồ sơ (trước đây chỉ phạt tối đa đến 20 triệu đồng đối với hành vi tương tự). Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với tổ chức phát hành, tổ chức bảo lãnh phát hành, tổ chức tư vấn phát hành và các tổ chức, cá nhân xác nhận hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin cố ý làm sai sự thật hoặc che giấu sự thật (trước đây chỉ phạt tối đa đến 50 triệu đồng đối với hành vi tương tự).
  Ngoài các mức phạt tiền nêu trên, tổ chức, cá nhân vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động chào bán chứng khoán ra công chúng trong thời hạn tối đa 60 ngày để khắc phục trong trường hợp có thông tin sai lệch trong hồ sơ đăng ký chào bán hoặc buộc hủy bỏ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nếu sau thời hạn đình chỉ này mà vẫn không khắc phục được vi phạm; thu hồi giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng đối với trường hợp hồ sơ chào bán chứng khoán ra công chúng có thông tin cố ý làm sai sự thật hoặc che giấu sự thật.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2010.

  Không được chào bán chứng khoán để thành lập doanh nghiệp - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 84/2010/NĐ-CP ngày 02/8/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán. Nghị định này bổ sung Điều 3a sau Điều 3 “Quy định chung về việc chào bán chứng khoán ra công chúng”. Theo đó, tổ chức, cá nhân không được chào bán chứng khoán ra công chúng trong các trường hợp sau: doanh nghiệp không đủ điều kiện chào bán chứng khoán ra công chúng theo quy định tại Điều 12 Luật Chứng khoán; chào bán chứng khoán ra công chúng để thành lập doanh nghiệp. Việc đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng phải do tổ chức phát hành thực hiện, trừ các trường hợp: chủ sở hữu nhà nước (bao gồm cả các tập đoàn, tổng công ty nhà nước) thực hiện bán phần vốn nhà nước do tập đoàn, tổng công ty nắm giữ ra công chúng nhằm thực hiện quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại các doanh nghiệp; cổ đông lớn bán phần vốn sở hữu trong các công ty đại chúng ra công chúng.
  Nghị định cũng bổ sung quy định: trường hợp chào bán chứng khoán ra công chúng của công ty cổ phần hình thành sau quá trình hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp thì phải có thời gian hoạt động từ một năm trở lên và có kết quả hoạt động kinh doanh có lãi tính đến thời điểm đăng ký chào bán. Trường hợp tổ chức phát hành có kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu hoặc trái phiếu trong thời hạn của trái phiếu chuyển đổi thì hồ sơ chào bán phải nêu rõ rủi ro đối với quyền lợi của người mua trái phiếu kèm theo phương án đền bù cho nhà đầu tư để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Ngoại trừ công ty đại chúng đã chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc đã niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch Chứng khoán, đối với công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Chứng khoán phải thông báo bằng văn bản cho Ủy ban Chứng khoán nhà nước và công bố thông tin ra công chúng về việc chấm dứt tư cách công ty đại chúng trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày không còn đủ 100 nhà đầu tư sở hữu, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc vốn điều lệ điều chỉnh xuống dưới 10 tỷ đồng Việt Nam.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2010.


  BỘ CÔNG THƯƠNG


  Quy định về hệ thống điện phân phối - Ngày 30/7/2010, Bộ Công thương ban hành Thông tư số 32/2010/TT-BCT. Thông tư này quy định về: các tiêu chuẩn vận hành hệ thống điện phân phối; đầu tư phát triển lưới điện phân phối; dự báo nhu cầu phụ tải điện; điều kiện và thủ tục đấu nối vào lưới điện phân phối; điều độ và vận hành hệ thống điện phân phối; đo đếm điện năng tại các điểm giao nhận giữa lưới điện phân phối và nhà máy điện đấu nối vào lưới điện phân phối không tham gia vào thị trường phát điện cạnh tranh và khách hàng sử dụng lưới điện phân phối. Đối tượng áp dụng Thông tư này là các đơn vị phân phối điện, khách hàng sử dụng lưới điện phân phối và Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
  Theo Thông tư này, các loại tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bao gồm: thời gian xem xét, ký thỏa thuận đấu nối và thực hiện đấu nối mới hoặc thời gian điều chỉnh đấu nối cho khách hàng; chất lượng trả lời khiếu nại bằng văn bản, văn bản phải trả lời rõ ràng khiếu nại được chấp nhận hay không đồng thời giải thích rõ ràng phương án giải quyết trong trường hợp khiếu nại được chấp nhận và cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết khác giúp khách hàng đánh giá được phương án giải quyết. Đơn vị phân phối điện phải tổ chức, duy trì và cập nhật hệ thống thông tin để ghi nhận tất cả khiếu nại từ khách hàng bằng văn bản hay qua điện thoại. Hàng năm, đơn vị phân phối điện có trách nhiệm lập kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối cho năm tới và có xét đến bốn (04) năm tiếp theo trong phạm vi quản lý. Kế hoạch đầu tư phát triển lưới điện phân phối hàng năm được lập căn cứ trên kết quả dự báo nhu cầu phụ tải điện năm và phù hợp với quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được phê duyệt và các thỏa thuận đấu nối đã ký.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/9/2010. Bãi bỏ Quyết định số 37/2006/QĐ-BCN ngày 16/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành Quy định đấu nối vào hệ thống điện quốc gia.


  BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI


  Giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện - Được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 21/2010/TT-BLĐTBXH ngày 05/8/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Quy chế Quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội (Trung tâm). Quy chế này quy định việc quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người bị áp dụng biện pháp quản lý sau cai nghiện ma túy (người sau cai nghiện) tại Trung tâm. Theo Quy chế này, người sau cai nghiện được bố trí chỗ ở phù hợp, đảm bảo các tiện nghi cần thiết; nếu là nữ được ở trong khu vực dành riêng cho nữ của Trung tâm; được tiếp thân nhân tại khu vực dành riêng trong Trung tâm; được tư vấn, chăm sóc sức khỏe, điều trị nhằm ổn định tâm lý và phòng, chống tái nghiện; được học văn hóa, học nghề theo nguyện vọng, điều kiện sức khỏe, trình độ học vấn của bản thân và khả năng tổ chức của Trung tâm; được cấp văn bằng, chứng chỉ học văn hóa, học nghề theo trình độ đạt được; được giải quyết việc làm. Khi tham gia lao động, sản xuất tại các cơ sở giải quyết việc làm ngoài Trung tâm, người sau cai nghiện được ký kết hợp đồng lao động, được hưởng các chế độ, chính sách về tiền công, tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, nghỉ ốm và các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật hiện hành.
  Cũng theo Quy chế này, Trung tâm có trách nhiệm cung cấp cho người sau cai nghiện thông tin về thị trường lao động tại địa phương nói riêng và xã hội nói chung, về khả năng tổ chức và phối hợp tổ chức dạy nghề của Trung tâm, năng lực dạy nghề của các cơ sở liên kết dạy nghề với Trung tâm và các chế độ, chính sách học nghề có liên quan. Nếu có điều kiện, tổ chức cho người sau cai nghiện thăm quan cơ sở dạy nghề liên kết với Trung tâm, các cơ sở sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp có khả năng tạo việc làm cho người sau cai nghiện sau khi học nghề. Người sau cai nghiện đang được quản lý tại Trung tâm, tùy vào điều kiện sức khỏe, tay nghề chuyên môn của bản thân và khả năng của Trung tâm được sắp xếp, giải quyết việc làm theo một trong các phương thức được quy định tại khoản 1 Điều 38 Nghị định 94/2009/NĐ-CP.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/9/2010.


  BỘ TÀI CHÍNH


  Bổ sung chính sách tài chính khu kinh tế cửa khẩu - Ngày 04/8/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 116/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu. Cụ thể, thay nội dung của Điều 1 quy định về Danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi hoàn thuế giá trị gia tăng bằng quy định về quản lý hải quan, quản lý thuế. Theo Điều 1 mới này, hàng hóa từ nội địa Việt Nam hoặc từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu không được mở tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu bao gồm: bia các loại; nước giải khát, rượu và thức uống có cồn rượu; thuốc lá điếu các loại, xì gà; điện thoại di động, thẻ cào điện thoại di động; ô tô các loại; xe gắn máy các loại; xăng dầu. Cơ sở kinh doanh kê khai, nộp các loại thuế đối với những mặt hàng này như bán hàng trong nội địa Việt Nam. Hàng hóa từ nội địa Việt Nam hoặc các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu thực hiện mở tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu, được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật về thuế GTGT nhưng phải kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT, bao gồm: mỳ, miến, cháo, phở ăn liền; bánh kẹo các loại; xà phòng, bột giặt, dầu gội đầu, dầu tắm, kem đánh răng; sữa các loại, bột dinh dưỡng, dầu ăn và các loại gaz sử dụng cho các loại thiết bị lạnh.
  Hàng hóa ngoài các mặt hàng nói trên từ nội địa Việt Nam hoặc các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được mở tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu và áp dụng thủ tục kiểm tra, hoàn các loại thuế theo quy định của pháp luật hải quan và pháp luật về thuế hiện hành.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Phụ lục I Danh mục hàng hóa kiểm tra trước khi hoàn thuế GTGT áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ từ các khu chức năng khác trong khu kinh tế cửa khẩu và hàng hóa, dịch vụ từ nội địa Việt Nam đưa vào khu phi thuế quan thuộc khu kinh tế cửa khẩu được áp dụng mức thuế suất thuế GTGT là 0% ban hành kèm theo Thông tư số 137/2009/TT-BTC.

  Giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng thuộc nhóm 7606 - Thông tư số 115/2010/TT-BTC ngày 04/8/2010 của Bộ Tài chính đã sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Thông tư này. Theo đó, mặt hàng nhôm không hợp kim ở dạng tấm, lá và dải, có chiều dày trên 0,2mm được dát phẳng hoặc tạo hình bằng phương pháp cán hay ép nhưng chưa xử lý bề mặt (mã 7606.91.20.00) và loại khác (mã 7606.91.90.00), thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi được giảm từ 3% xuống còn 0%.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

  Giảm thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng đồ chơi - Ngày 30/7/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 111/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng đồ chơi thuộc nhóm 9503 tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới. Cụ thể, mặt hàng trò chơi xếp hình hoặc xếp ảnh (mã 9503.00.71.00) và các loại đồ chơi đố trí loại khác (mã 9503.00.79.00) thuế suất giảm từ 20% xuống còn 10%.
  Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký.


  LIÊN BỘ


  Tăng mức hỗ trợ cho nạn nhân bị buôn bán tái hòa nhập cộng đồng - Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư liên tịch số 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 03/8/2010 sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/TTLT/BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 của Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng. Một trong những nội dung sửa đổi, bổ sung của Thông tư này là thay nội dung của khoản 2, mục III Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH bằng nội dung mới theo hướng tăng mức hỗ trợ cho các đối tượng nói trên. Cụ thể, nạn nhân sau khi được tiếp nhận tại cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ được xem xét, trợ cấp một lần quần áo, vật dụng cá nhân cần thiết, mức chi được tính trên cơ sở giá cả thực tế của từng địa phương nhưng không quá 200.000 đồng/người; tiền vệ sinh phụ nữ với mức 20.000 đồng/người/tháng; tiền ăn với mức 20.000 đồng/người/ngày. Trong thời gian lưu trú tại cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ, nếu nạn nhân bị ốm phải điều trị để phục hồi sức khoẻ thì được xem xét hỗ trợ tiền khám bệnh và thuốc chữa bệnh; trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng chữa trị của cơ sở phải chuyển đến bệnh viện của Nhà nước điều trị thì chi phí khám bệnh, thuốc chữa bệnh và điều trị trong thời gian nằm viện do thủ trưởng cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ xem xét hỗ trợ, mức tối đa không quá 1.000.000 đồng/người/đợt điều trị. Trường hợp nạn nhân chết trong thời gian lưu trú tại cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ, sau khi có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền, sau 24 giờ mà thân nhân không đến kịp hoặc không có điều kiện mai táng thì thủ trưởng cơ sở tiếp nhận hoặc cơ sở hỗ trợ có trách nhiệm tổ chức mai táng, mức chi phí mai táng là 3.000.000 đồng/người.
  Ngoài ra, nạn nhân còn được trợ cấp tiền ăn trong thời gian đi đường là 20.000 đồng/người, tối đa không quá 5 ngày. Mức hỗ trợ tiền tầu, xe được tính trên quãng đường thực tế và giá vé phương tiện vận chuyển công cộng. Cơ sở tiếp nhận, cơ sở hỗ trợ có trách nhiệm mua vé tầu, xe cấp cho nạn nhân. Trường hợp nạn nhân là trẻ em nếu không có thân nhân đến đón thì cơ sở hỗ trợ bố trí cán bộ đưa trẻ em về nơi cư trú hoặc liên hệ với cơ quan Lao động -Thương binh và Xã hội nơi trẻ em cư trú để đón nhận.
  Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
   
 4. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010

  CHÍNH PHỦ

  * – Ngày 08/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 30/NQ-CP về phiên họp thường kỳ tháng 07/2010.

  * - Ngày 02/08/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 85/2010/NĐ-CP về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

  * - Ngày 02/08/2010 Chính phủ ban hành Nghị định 84/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 10/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1422/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam.

  * - Ngày 10/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1433/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo biên soạn xây dựng Chương trình giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011 – 2020.

  * (SMS: 1436/QD-TTg) - Ngày 10/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1436/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói cho các địa phương khắc phục hậu quả hạn hán năm 2010.

  * - Ngày 09/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1386/QĐ-TTg về việc bổ sung Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 14/07/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, thẩm quyền định giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ và đường thuỷ nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch.

  * - Ngày 09/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1388/QĐ-TTg phê duyệt Đề án đào tạo thí điểm cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở.

  * - Ngày 09/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1383/TTg-KTN về việc bổ sung Hợp đồng dịch vụ tư vấn Dự án phát triển hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn I.

  * - Ngày 09/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1367/TTg-QHQT về việc phê duyệt danh mục Dự án Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện vay vốn của Ngân hàng Thế giới.

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 11/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5610/VPCP-KTN về việc thực hiện các dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu.

  * - Ngày 10/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5595/VPCP-KTTH về việc chính sách tài chính góp phần chống ùn tắc giao thông.

  * - Ngày 10/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5587/VPCP-ĐMDN về việc đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước tại công ty cổ phần.

  * - Ngày 10/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5581/VPCP-KTN về việc chi phí tư vấn thiết kế gói thầu EPC 5A, 5B và chi phí hỗ trợ nhà thầu phụ Việt Nam thực hiện dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất

  * - Ngày 09/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Báo cáo 5535/BC-VPCP về việc sơ kết thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007 - 2010 (Đề án 30).

  * - Ngày 04/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5375/VPCP-KTTH về việc thuế đối với vật tư, nguyên liệu để chế tạo máy móc, thiết bị đồng bộ đầu tư các dự án điện.

  * - Ngày 04/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5367/VPCP-KTN về việc giải pháp tăng cường quản lý sản xuất và chất lượng phân bón.

  * - Ngày 03/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5331/VPCP-KTN về việc áp dụng Quyết định số 34/2010/QĐ-TTg ngày 08/04/2010 của Thủ tướng Chính phủ cho Dự án thuỷ điện Sông Tranh 2.

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  * - Ngày 10/08/2010, Bộ Công Thương ban hành Chỉ thị 20/CT-BCT về việc đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4128/QĐ-BCT về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp.

  BỘ TÀI CHÍNH

  * - Ngày 09/07/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 2493/TCT-DNL về việc xuất hoá đơn trả hàng nhập khẩu uỷ thác.

  * - Ngày 09/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10417/BTC-ĐT về việc báo cáo tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2009 và 6 tháng đầu năm 2010.

  * - Ngày 06/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10240/BTC-TCT về việc gia hạn thời hạn lưu thông sản phẩm dán tem thuốc lá sản xuất trong nước.

  * - Ngày 05/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 117/2010/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 116/2010/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 137/2009/TT-BTC ngày 03/7/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 33/2009/QĐ-TTg ngày 02/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành cơ chế, chính sách tài chính đối với Khu kinh tế cửa khẩu.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 115/2010/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng thuộc nhóm 7606 tại danh mục mức thuế suất của biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế ban hành kèm theo Thông tư 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009.

  * - Ngày 02/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10013/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu gỗ cao su vào khu chế xuất.

  BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH – XÃ HỘI

  * - Ngày 09/08/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2696/LĐTBXH-LĐTL về việc trả lương cho người lao động trong thời gian chuyển đổi thành công ty cổ phần.

  * - Ngày 05/08/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 21/2010/TT-BLĐTBXH ban hành Quy chế quản lý, tư vấn, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Quản lý sau cai nghiện và Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2624/LĐTBXH-LĐTL về việc hướng dẫn thực hiện chính sách lao động.

  BỘ XÂY DỰNG

  * - Ngày 09/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1470/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD.

  * - Ngày 09/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1471/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 112/2009/NĐ-CP và Thông tư số 04/2010/TT-BXD.

  * - Ngày 06/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1462/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/05/2010.

  * - Ngày 06/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1461/BXD-KTXD về vướng mắc trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 89/BXD-HĐXD về việc làm rõ nội dung liên quan đến dự toán làm căn cứ để lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 09/2010/TT-BXD quy định việc lập nhiệm vụ, đồ án quy hoạch và quản lý quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới.

  * - Ngày 29/07/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 08/2010/TT-BXD hướng dẫn phương pháp điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng.

  BỘ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4579/BGDĐT-GDĐH về việc hỗ trợ các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4578//BGDĐT-GDĐH về việc hỗ trợ điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3202/QĐ-BGDĐT về việc tạm ngừng tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp năm 2010 đối với Trường Đại học Công nghệ Đông Á.

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4552/BGDĐT-GDĐH về việc đảm bảo chất lượng đào tạo.

  * - Ngày 02/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 4538/BGDĐT-GDCN về việc đăng ký đào tạo trung cấp chuyên nghiệp.

  BỘ THÔNG TIN - TRUYỀN THÔNG

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2496/BTTTT-ƯDCNTT về việc sửa đổi giá trị trọng số BMT tại Công văn số 3364/BTTTT-ƯDCNTT ngày 17/10/2008.

  * - Ngày 02/08/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Công văn 2455/BTTTT-PTTH&TTĐT về việc tăng cường công tác quản lý đối với dịch vụ trò chơi trực tuyến.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Thông tư 18/2010/TT-BTTTT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông.

  BỘ NÔNG NGHIỆP - PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 47/2010/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều quy định về thủ tục hành chính của Quyết định 71/2007/QĐ-BNN ngày 06/8/2007; Quyết định 98/2007/QĐ-BNN ngày 03/12/2007; Quyết định số 118/2008/QĐ-BNN ngày 11/12/2008 và Thông tư số 06/2010/TT-BNNPTNT ngày 02/02/2010.

  * - Ngày 25/06/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Thông tư 37/2010/TT-BNNPTNT về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm Nông sản.

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  * - Ngày 10/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4482/TCHQ-TXNK về việc phân loại theo máy chính.

  * - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4407/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan đối với mặt hàng thuỷ sản nhập khẩu.

  * - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4389/TCHQ-TXNK về việc sử dụng tờ khai sao trong hồ sơ hoàn thuế.

  * - Ngày 04/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4334/TCHQ-GSQL về việc nhập khẩu xe ô tô theo chế độ tài sản di chuyển của Việt kiều hồi hương.

  TỔNG CỤC THUẾ
  * - Ngày 04/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2884/TCT-CS về việc lệ phí trước bạ đối với tài sản của các công ty cho thuê tài chính.

  * - Ngày 20/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2660/TCT-TNCN về việc thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng quyền thuê mua căn hộ.

  * - Ngày 19/07/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2611/TCT-PC về việc thực hiện Công văn số 1957/TCT-PC ngày 04/06/2010.

  ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  * - Ngày 06/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 18/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tập trung chỉ đạp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ hại lúa mùa 2010.

  * - Ngày 04/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 32/2010/QĐ-UBND của về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.

  * - Ngày 03/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị 17/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc tổ chức triển khai thi hành Pháp lệnh Công an xã.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  * - Ngày 04/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 32/2010/QĐ-UBND về việc ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc làm cơ sở xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Thành phố.
   
 5. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010

  CHÍNH PHỦ

  Đào tạo cán bộ quân sự cấp xã - Đề án đào tạo thí điểm cán bộ quân sự ban chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1388/QĐ-TTg ngày 09/8/2010. Mục đích của Đề án này là tổ chức thí điểm trước một bước đào tạo cán bộ quân sự ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở nhằm trang bị bản lĩnh chính trị vững vàng, năng lực, trình độ chuyên môn tương đương sỹ quan dự bị cấp phân đội; có kiến thức, kỹ năng để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự cấp xã; góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chuyên nghiệp của hệ thống chính trị ở cơ sở. Các hình thức đào tạo gồm có: đào tạo trình độ cao đẳng thời gian 36 tháng (từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2013); đào tạo trình độ đại học thời gian 48 tháng (từ tháng 9/2010 đến tháng 9/2014); đào tạo liên thông cán bộ có trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở lên cao đẳng ngành quân sự cơ sở, thời gian 18 tháng (từ tháng 9/2010 đến tháng 3/2012); đào tạo liên thông cán bộ có trình độ cao đẳng ngành quân sự cơ sở lên đại học ngành quân sự cơ sở, thời gian 18 tháng (từ tháng 9/2012 đến tháng 3/2014).
  Đối tượng tuyển sinh đối với đào tạo trình độ cao đẳng, đại học từ đội ngũ cán bộ chỉ huy trưởng, chỉ huy phó ban chỉ huy quân sự cấp xã và nguồn cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã không quá 27 tuổi, trình độ văn hóa trung học phổ thông hoặc tương đương trở lên; đối với đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học: thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ban hành kèm theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (không quá 30 tuổi, đã có bằng tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương có nhu cầu học tập lên trình độ cao đẳng hoặc đại học; đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ cao đẳng hoặc từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học, học viên có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở hoặc cao đẳng ngành quân sự cơ sở đạt loại khá trở lên được xét tuyển ngay sau khi tốt nghiệp, học viên có bằng tốt nghiệp trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc đúng chuyên môn tại ban chỉ huy quân sự cấp xã; đối với đào tạo liên thông từ trình độ trung cấp lên trình độ đại học, học viên có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc đúng với chuyên môn tại ban chỉ huy quân sự cấp xã).
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

  Bổ sung hiệu lực văn bản đã ban hành - Ngày 09/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1386/QĐ-TTg bổ sung quy định về hiệu lực thi hành của Quyết định số 1082/QĐ-TTg ngày 14/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi thẩm quyền định giá đối với sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường sắt quốc gia, đường bộ và đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức Nhà nước đặt hàng, giao kế hoạch. Theo đó, bổ sung Điều 3 với nội dung: “Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011”.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Phê duyệt kinh phí xúc tiến thương mại biên giới 2010 - Tại Quyết định số 1374/QĐ-TTg ngày 06/8/2010, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý việc sử dụng 16.000 triệu đồng (mười sáu ngàn triệu đồng) từ nguồn kinh phí xúc tiến thương mại năm 2010 đã được Quốc hội phê duyệt để thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại biên giới năm 2010. Giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Bộ Tài chính điều chỉnh, xác định cụ thể nội dung, nguyên tắc, mức hỗ trợ để làm căn cứ cho việc phê duyệt, quyết toán, cấp kinh phí thực hiện các đề án, nội dung của Chương trình phù hợp với các cam kết trong WTO. Bộ Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện Chương trình này.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục - Ngày 13/8/2010, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 3323/QĐ-BGDĐT ban hành quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục. Quy định này áp dụng đối với các cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, cán bộ, nhà giáo, công nhân viên, người học trong toàn ngành giáo dục. Theo đó, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá là nhiệm vụ thường xuyên của các nhà trường, cơ quan quản lý giáo dục; nghiêm cấm hút thuốc lá ở các nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục. Yêu cầu của công tác này là đảm bảo phối hợp thường xuyên giữa nhà trường, địa phương và gia đình người học trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; phát huy vai trò gương mẫu của nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục và sự chủ động tích cực của người học trong công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá; đảm bảo quyền của người không hút thuốc lá được sống trong bầu không khí không khói thuốc lá.
  Các hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá gồm có: xây dựng nội quy, quy chế của nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục về cấm hút thuốc lá trong các cơ sở giáo dục và các cơ quan quản lý giáo dục; treo biển hoặc biểu tượng "cấm hút thuốc lá" ở các hành lang, lớp học, phòng họp và các phòng làm việc tại nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục; cấm quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, sản xuất, kinh doanh thuốc lá và các sản phẩm của thuốc lá trong các nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục; cấm nhận tài trợ trực tiếp hoặc gián tiếp của các đơn vị sản xuất, kinh doanh các sản phẩm thuốc lá dưới mọi hình thức; cấm người học, nhà giáo, cán bộ, công nhân viên ngành giáo dục tham gia các hoạt động buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ thuốc lá trái pháp luật; đưa kết quả hoạt động phòng, chống tác hại của thuốc lá là một trong các tiêu chí đánh giá thi đua đối với nhà trường và các cơ quan quản lý giáo dục.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


  BỘ TÀI CHÍNH


  Tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mặt hàng phân bón - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 120/2010/TT-BTC ngày 11/8/2010 điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón quy định tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Thông tư số 216/2009/TT-BTC ngày 12/11/2009 của Bộ Tài chính về việc quy định mức thuế suất của Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế, thành mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi mới tại Danh mục thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi một số mặt hàng phân bón ban hành kèm theo Thông tư này. Theo đó, tăng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 5% lên 6,5% đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 3103 và 3105, bao gồm: superphosphat mã 3103.10.10.00 (loại dùng làm thức ăn chăn nuôi), mã 3103.10.90.00 (loại khác) và mã 3103.90.10.00 (phân phosphat đã nung); superphosphat và phân phosphat đã nung ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì (mã 3105.10.00.10), phân khoáng hoặc phân hoá học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho, kali, ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì (mã 3105.10.00.20), superphosphat ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng trong bao bì (mã 3105.10.00.30) và phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali (mã 3105.20.00.00).
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.

  Chế độ tài chính đối với kinh doanh vỏ chai LPG - Ngày 10/8/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 118/2010/TT-BTC hướng dẫn về chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai. Theo Thông tư này, vỏ chai LPG loại có giá trị dưới 10 triệu đồng/vỏ chai được phân bổ vào chi phí như công cụ, dụng cụ, bao bì luân chuyển phục vụ sản xuất, kinh doanh; trường hợp doanh nghiệp đang ghi nhận vỏ chai LPG dưới dạng tài sản cố định thì phải điều chỉnh thành công cụ, dụng cụ. Vỏ chai LPG loại có giá trị từ 10 triệu đồng/vỏ chai trở lên được ghi nhận là tài sản cố định; thời gian trích khấu hao được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài chính. Cơ sở kinh doanh LPG chai và kinh doanh vỏ chai LPG thực hiện bán vỏ chai LPG (bao gồm loại sử dụng nhiều lần và loại sử dụng 01 lần) hạch toán doanh thu, chi phí theo các quy định hiện hành của pháp luật về chế độ kế toán doanh nghiệp, thực hiện kê khai và nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.
  Cơ sở kinh doanh bán vỏ chai LPG phải xuất hoá đơn giá trị gia tăng, tính thuế giá trị gia tăng, kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, hạch toán vào doanh thu khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với vỏ chai LPG bán ra như các loại hàng hoá khác.
  Thông tư cũng quy định: mức thu thống nhất tiền ký cược vỏ chai LPG (chai LPG đủ điều kiện để nạp LPG đưa vào lưu thông đáp ứng được tiêu chuẩn Việt Nam hoặc quy chuẩn quốc gia được cấp có thẩm quyền ban hành) đối với tổng đại lý kinh doanh LPG chai, đại lý kinh doanh LPG chai, cửa hàng bán LPG chai, cửa hàng chuyên kinh doanh và người tiêu dùng do chủ sở hữu vỏ chai quy định và tối đa không vượt quá 100% giá trị mua vỏ chai LPG của thời điểm gần nhất với thời điểm ký cược (bao gồm cả van đi kèm được lắp đặt bên trong vỏ chai LPG và chưa bao gồm thuế GTGT) theo từng chủng loại vỏ chai LPG. Trường hợp cơ sở kinh doanh LPG chai tự sản xuất vỏ chai LPG để đưa vào kinh doanh LPG thì mức thu thống nhất tiền ký cược chai LPG tối đa không vượt quá 100% giá thực tế xuất kho của thời điểm gần nhất với thời điểm ký cược (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) và cộng với chi phí thực tế phát sinh trong quá trình đưa vào sử dụng (nếu có).
  Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và bắt đầu áp dụng từ ngày 01/10/2010. Bãi bỏ các văn bản hướng dẫn về hạch toán ký cược, phân bổ chi phí và trích khấu hao đối với vỏ chai LPG trái với quy định tại Thông tư này.

  Cơ chế tài chính của công ty TNHH nhà nước một thành viên - Cơ chế tài chính của công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu (công ty) được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 117/2010/TT-BTC ngày 05/8/2010 của Bộ Tài chính về. Theo Thông tư này, công ty thành lập mới có mức vốn điều lệ được xác định bằng 30% tổng mức vốn đầu tư để đảm bảo cho công ty hoạt động bình thường theo quy mô, công suất thiết kế. Công ty mẹ được quyền bảo lãnh cho các công ty con do công ty mẹ sở hữu 100% vốn điều lệ vay vốn ngân hàng, các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật; trường hợp các doanh nghiệp có vốn góp của công ty mẹ có nhu cầu bảo lãnh thì công ty mẹ được bảo lãnh theo quy định của pháp luật và đảm bảo nguyên tắc: các bên góp vốn cùng cam kết thực hiện bảo lãnh, tỷ lệ % bảo lãnh của từng khoản vay không vượt quá tỷ lệ % góp vốn của công ty mẹ trong doanh nghiệp được bảo lãnh vay vốn và tổng các khoản bảo lãnh vay vốn không vượt quá vốn điều lệ của công ty mẹ.
  Các công ty phải sử dụng tối thiểu 70% tổng nguồn vốn đầu tư vào các hoạt động trong các lĩnh vực thuộc ngành nghề kinh doanh chính của công ty. Tổng mức đầu tư ra ngoài công ty không vượt quá mức vốn điều lệ của công ty (bao gồm công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ trong mô hình công ty mẹ - công ty con; công ty thành viên hạch toán độc lập). Riêng đối với hoạt động đầu tư góp vốn vào các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, công ty chỉ được đầu tư vào mỗi lĩnh vực một doanh nghiệp; mức vốn đầu tư không vượt quá 20% vốn điều lệ của tổ chức nhận góp vốn nhưng phải đảm bảo mức vốn góp của công ty mẹ và các công ty con trong tập đoàn, tổng công ty không vượt quá mức 30% vốn điều lệ của tổ chức nhận vốn góp. Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hoặc đầu tư vốn vào các doanh nghiệp thành viên hoạt động kinh doanh ngành nghề ngoài lĩnh vực kinh doanh chính của công ty chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của chủ sở hữu.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2010 và thay thế Thông tư số 24/2007/TT-BTC ngày 27/3/2007 của Bộ Tài chính.


  TỔNG CỤC HẢI QUAN


  Phân loại mặt hàng ống thép không hàn - Theo hướng dẫn tại Công văn số 4473/TCHQ-TXNK ngày 10/8/2010 của Tổng cục Hải quan, mặt hàng ống thép không hàn, nếu đáp ứng các tiêu chuẩn 5L hay 5LU cho ống dẫn và các tiêu chuẩn 5A, 5AC hay 5AX cho các ống đúc, đường ống và ống khoan của Viện Dầu lửa Mỹ (API) thuộc nhóm 7304, mã số 7304.11.00.00 “-- Bằng thép không gỉ” hoặc mã số 7304.19.00.00 “--Loại khác” hoặc mã số 7304.22.00.00 “-- Ống khoan bằng thép không gỉ” hoặc mã số 7304.23.00.00 “-- Ống khoan khác” hoặc mã số 7304.24.00.00 “--Loại khác bằng thép không gỉ” hoặc mã số 7304.29.00.00 “--Loại khác”, có mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi theo quy định tại Biểu thuế nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm nhập khẩu.
  Tổng cục Hải quan yêu cầu cục hải quan các tỉnh, thành phố kiểm tra các lô hàng ống thép không hàn nhập khẩu được sản xuất theo các tiêu chuẩn API 5L-B/ASTM, A53-B/ASTM, A106-B nếu tương ứng với tiêu chuẩn 5A, 5AC, 5AX cho các ống đúc và 5L, 5LU cho ống dẫn dùng cho ngành dầu khí thì phân loại và áp dụng mức thuế theo mã số 7304.11.00.00 hoặc 7304.19.00.00 cho ống dẫn và 7304.22.00.00, 7304.23.00.00, 7304.24.00.00, 7304.29.00.00 cho ống chống, ống và ống khoan, không phân biệt mục đích nhập khẩu có hay không sử dụng để dẫn dầu, dẫn khí.
  Công văn này thay thế Công văn số 7809/TCHQ-GSQL ngày 23/12/2009 của Tổng cục Hải quan.
   
 6. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010

  CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 18/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị quyết 31/NQ-CP về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010 - 2015 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 01/04/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết 47-NQ/TW ngày 22/03/2005 của Bộ Chính trị (khoá IX) về "Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hoá gia đình".

  * - Ngày 18/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 90/2010/NĐ-CP về việc quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

  * - Ngày 16/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 89/2010/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/03/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

  * - Ngày 16/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 88/2010/NĐ-CP về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng.

  * - Ngày 13/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 87/2010/NĐ-CP về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Thuế nhập khẩu.

  * - Ngày 13/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 86/2010/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1558/QĐ-TTg phê duyệt Đề án "Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử".

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1506/QĐ-TTg về việc bổ sung vốn mua giống cây trồng, thuốc thú y, thuốc sát trùng dự trữ quốc gia năm 2010.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1502/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1501/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1500/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Sóc Trăng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1499/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1498/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1497/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1496/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1495/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1494/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1493/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1492/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1491/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1490/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1489/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1488/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 17/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1483/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2010 đến 2020.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1471/TTg-QHQT về việc kết quả kỳ họp lần thứ 12 Ủy ban hợp tác liên Chính phủ Việt Nam - Hàn Quốc.

  * - Ngày 13/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1470/QĐ-TTg về việc thành lập Ban Chỉ đạo tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam.

  * - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1460/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Xi măng Việt Nam.

  * - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1455/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam.

  * - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1454/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Cà phê Việt Nam.

  * - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1453/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Nam.

  * - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1452/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tổng Công ty Lương thực miền Bắc.

  * - Ngày 12/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1451/QĐ-TTg về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

  * - Ngày 02/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 1340/TTg-KGVX về việc cấp báo Tin tức cho các đối tượng thuộc vùng đặc biệt khó khăn theo Quyết định 975/QĐ-TTg ngày 20/07/2006.

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 10/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5594/VPCP-KTTH về việc xử lý nợ thuế.

  BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  * - Ngày 18/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2851/LĐTBXH-QLLĐNN về việc tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn.

  * - Ngày 17/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2818/LĐTBXH-LĐTL về chính sách lao động dôi dư.

  * - Ngày 17/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Công văn 2813/LĐTBXH-LĐTL về việc tạm giữ tiền lương, tiền thưởng và trợ cấp thôi việc của người lao động.

  * - Ngày 12/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 22/2010/TT-LĐTBXH về quy định trình tự, thủ tục đánh giá và công nhận xã, phường phù hợp với trẻ em.

  BỘ XÂY DỰNG

  * - Ngày 17/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 58/BXD-VLXD về việc xác nhận công nghệ sản xuất gạch nhẹ khí chưng áp.

  * - Ngày 17/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1526/BXD-KTXD về việc điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo lương tối thiểu mới.

  * - Ngày 17/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 11/2010/TT-BXD về hướng dẫn việc quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị.

  * - Ngày 11/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 10/2010/TT-BXD về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 767/QĐ-BXD về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng dọc tuyến đường cao tốc Biên Hoà - Vũng Tàu đến năm 2030.

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  * - Ngày 16/08/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quyết định 2386/QĐ-BGTVT về Quy định thẩm tra và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành đối với các dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt quyết toán của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

  * - Ngày 10/08/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 21/2010/TT-BGTVT về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 95/2009/NĐ-CP ngày 30/10/2009 của Chính phủ Quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người.

  BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  * - Ngày 13/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2831/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Triển lãm “65 năm - những mốc son lịch sử” và các hoạt động văn hóa nghệ thuật chào mừng 65 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  * - Ngày 13/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2830/QĐ-BVHTTDL về việc trao thưởng cho các tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền kỷ niệm 65 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2010) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2010); cuộc thi sáng tác tranh cổ động về đề tài "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2710/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kịch bản chương trình “Hoa Lư – Thăng Long” (Bài ca dời đô) trong Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội năm 2010.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2707/QĐ-BVHTTDL về việc tham gia Liên hoan Phim quốc tế Luang Prabang, Lào.

  * - Ngày 04/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2702/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chương trình nghệ thuật tổ chức tại Hà Nội trong chương trình 10 ngày đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội 2010.

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2682/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Đề án xây dựng Hồ sơ “ Nghệ thuật Đờn ca tài tử” đề nghị UNESCO đưa và Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại.

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2681/QĐ-BVHTTDL về việc xây dựng Hồ sơ “Nghệ thuật Đờn ca tài tử” trình UNESCO ghi vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  * - Ngày 13/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3323/QĐ-BGDĐT về việc ban hành Quy định về công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá trong ngành giáo dục.

  BỘ TÀI CHÍNH

  * - Ngày 11/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 120/2010/TT-BTC về hướng dẫn việc Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng phân bón tại Danh mục mức thuế suất của Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

  * - Ngày 10/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 119/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn về thu, quản lý, sử dụng nguồn thu phí bảo đảm hàng hải và cơ chế tài chính trong lĩnh vực cung ứng dịch vụ công ích đảm bảo an toàn hàng hải.

  * - Ngày 10/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 118/2010/TT-BTC về hướng dẫn chế độ tài chính và thuế đối với cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng chai.

  * - Ngày 09/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10386/BTC-CST về việc chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với dịch vụ thuê xe điện (buggy) và người giúp việc trong khi chơi (caddy).

  * - Ngày 09/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10361/BTC-CST về việc hướng dẫn phân loại và thủ tục thông quan xe thiết kế chở tiền.

  BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

  * - Ngày 10/08/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định 1162/QĐ-BTTTT về việc chỉ định Phòng đo kiểm.

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  * - Ngày 09/08/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 2140/QĐ-BNN-TCLN về việc công bố hiện trạng rừng toàn quốc.

  BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 13/2010/TT-BKHCN về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 17/2009/TT-BKHCN ngày 18/6/2009 và Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 12/2010/TT-BKHCN về hướng dẫn quản lý chất lượng, đo lường trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 11/2010/TT-BKHCN về quy định quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư 10/2010/TT-BKHCN về việc hướng dẫn đánh giá, nghiệm thu dự án thuộc Chương trình Xây dựng mô hình ứng dụng và chuyển giao khoa học và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi giai đoạn 2004 - 2010.

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  * - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 121/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc Hướng dẫn chế độ hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại nơi cư trú; chế độ đóng góp và hỗ trợ đối với người sau cai nghiện ma tuý tại Trung tâm quản lý sau cai nghiện.

  * - Ngày 03/08/2010, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 113/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 116/2007/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/9/2007 hướng dẫn nội dung chi, mức chi cho công tác xác minh, tiếp nhận và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị buôn bán từ nước ngoài trở về tái hòa nhập cộng đồng theo Quyết định số 17/2007/QĐ-TTg ngày 29/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

  BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  * - Ngày 04/08/2010, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Công văn 2309/BHXH-CST về việc chốt sổ có bảo hiểm tự nguyện của người lao động.

  * - Ngày 30/07/2010, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 2175/QĐ-BHXH về việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung quy trình và bảng kê tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa tại Bảo hiểm xã hội Thành phố và Bảo hiểm xã hội quận, huyện.

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  * - Ngày 16/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4796/TCHQ-TXNK về việc nộp lệ phí hải quan theo tháng.

  * - Ngày 13/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4656/TCHQ-TXNK về việc thuế nhập khẩu dầu FO.

  * - Ngày 11/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4577/TCHQ-TXNK về việc phân loại mặt hàng giống nấm mèo.

  * - Ngày 09/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4449/TCHQ-GSQL về việc vướng mắc thủ tục nhập khẩu đối với hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành.

  * - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4411/TCHQ-TXNK về việc xử lý thuế tiêu thụ đặc biệt xe ô tô nhập khẩu.

  * - Ngày 29/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4228/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế hàng nhập khẩu tạo tài sản cố định.

  * - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4213/TCHQ-GSQL về việc hàng nhập khẩu gửi kho ngoại quan.

  * - Ngày 28/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4211/TCHQ-GSQL về việc khai báo xuất xứ.

  * - Ngày 26/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4136/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc xử lý phế liệu, phế phẩm hàng nhập khẩu thuộc dự án đầu tư trong nước.

  * - Ngày 20/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1728/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy định việc lựa chọn hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu vận chuyển bằng container để kiểm tra qua máy soi container tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

  * - Ngày 20/07/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1727/QĐ-TCHQ về việc ban hành Quy trình kiểm tra thực tế và thông quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu tại địa điểm kiểm tra hàng hoá tập trung có sử dụng máy soi container tại cảng Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.

  TỔNG CỤC THUẾ

  * - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2933/TCT-DNL về việc kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với cước điện thoại di động trả sau.

  * - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2928/TCT-CS về việc hạch toán chi phí lãi vay.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  * - Ngày 16/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 36/2010/QĐ-UBND về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hà Nội.

  * - Ngày 16/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 35/2010/QĐ-UBND về việc quy định về việc cấp phép khai thác tài nguyên nước, xả nước thải vào lưu vực nguồn nước trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  * - Ngày 16/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 34/2010/QĐ-UBND về việc ban hành quy định việc bán, cho thuê, cho thuê mua và quản lý sử dụng nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị.
   
 7. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010

  CHÍNH PHỦ

  Chính sách đối với lao động dôi dư - Ngày 20/8/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2010/NĐ-CP. Nghị định này quy định chính sách đối với người lao động dôi dư trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu hoặc do tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội làm chủ sở hữu được chuyển đổi từ công ty nhà nước, công ty thuộc các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội theo quy định về chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên nhưng chưa giải quyết chính sách lao động dôi dư theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP, Nghị định số 155/2004/NĐ-CP, Nghị quyết số 07/2007/NQ-CP, Nghị định số 110/2007/NĐ-CP của Chính phủ, nay tiếp tục thực hiện sắp xếp lại theo phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, bao gồm: cổ phần hóa, giao, bán; chuyển thành công ty TNHH hai thành viên trở lên; chuyển thành đơn vị sự nghiệp hoặc giải thể, phá sản. Đối tượng áp dụng là người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc có thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.
  Tại thời điểm cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lao động hoặc tòa án quyết định mở thủ tục phá sản, người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động không xác định thời hạn, nam từ đủ 55 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Luật Bảo hiểm xã hội; nếu đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 50 của Luật Bảo hiểm xã hội nhưng còn thiếu thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối đa 06 tháng để hưởng lương hưu thì được Nhà nước đóng một lần cho số tháng còn thiếu. Người lao động dôi dư đang thực hiện hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng thì thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động và được hưởng các chế độ sau: trợ cấp 01 tháng tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) cho mỗi năm thực tế làm việc trong khu vực nhà nước, không kể thời gian người lao động đã nhận trợ cấp thôi việc, mất việc làm và thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; trợ cấp 70% tiền lương và phụ cấp lương (nếu có) ghi trong hợp đồng lao động cho số tháng còn lại chưa thực hiện hết hợp đồng lao động đã giao kết, nhưng tối đa cũng không quá 12 tháng, trường hợp mức trợ cấp này thấp hơn mức tiền lương tối thiểu chung tại thời điểm nghỉ việc thì được tính bằng mức tiền lương tối thiểu chung.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2010.

  Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Từ ngày 01/01/2011, việc xây dựng, cập nhật, duy trì, quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 90/2010/NĐ-CP ngày 18/8/2010 của Chính phủ. Theo Nghị định này, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tập hợp thông tin cơ bản về công dân Việt Nam được xây dựng, cập nhật, duy trì để quản lý, khai thác và sử dụng thông qua các phương tiện điện tử. Việc xây dựng, cập nhật, duy trì, khai thác, quản lý và sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên nguyên tắc tuân thủ các quy định của pháp luật về cư trú, hộ tịch, quốc tịch, dân số, bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ thông tin đời tư cá nhân, công nghệ thông tin, giao dịch điện tử và các quy định pháp luật có liên quan; thông tin dữ liệu về dân cư được thu thập, cập nhật, duy trì, khai thác và sử dụng đảm bảo đầy đủ, chính xác; bảo đảm quyền của tổ chức, cá nhân được truy nhập kịp thời, đầy đủ và sử dụng thông tin đúng mục đích trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định của pháp luật.
  Nghị định quy định: các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về dân cư có liên quan để phục vụ công tác quản lý nhà nước, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh; các cơ quan, tổ chức khác được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về dân cư nhằm phục vụ những mục đích chính đáng của mình; công dân đã đăng ký thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư có quyền khai thác sử dụng thông tin của mình đã đăng ký; cá nhân được quyền yêu cầu cung cấp thông tin về dân cư nhằm phục vụ những mục đích chính đáng của mình. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Bộ Công an chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011.

  Kế hoạch hành động thực hiện chính sách dân số - Chính phủ đã ra Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 18/8/2010 ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ giai đoạn 2010-2015 thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 01/4/2009 của Bộ Chính trị về kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 47-NQ/TW ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu của Kế hoạch hành động này là kiên trì thực hiện mục tiêu gia đình ít con để nuôi dạy cho tốt, mỗi cặp vợ chồng chỉ có một hoặc hai con để duy trì vững chắc mức sinh thay thế và quy mô dân số nước ta không quá 100 triệu người vào năm 2020, tạo cơ sở vững chắc để ổn định quy mô dân số nước ta ở mức 115-120 triệu người vào giữa thế kỷ XXI.
  Bộ Y tế có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan hướng dẫn và có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia dân số và kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010; tập trung nguồn lực và thực hiện mạnh mẽ các giải pháp để tiếp tục giảm nhanh, vững chắc mức sinh ở vùng có mức sinh cao; hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số (thay thế những quy định về xử phạt vi phạm hành chính về dân số tại Nghị định số 114/2006/NĐ-CP ngày 03/10/2006 quy định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em), trình Chính phủ. Các bộ, ngành trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình rà soát, đánh giá tình hình thực hiện những quy định hiện hành về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình để sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới cho phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đặt ra nhằm tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dân số.
  Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

  Trợ giúp pháp lý cho người nghèo và dân tộc thiểu số - Ngày 18/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 52/2010/QĐ-TTg quy định về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011-2020 theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27/12/2008 của Chính phủ. Các nội dung chính sách hỗ trợ pháp lý gồm có: thực hiện hỗ trợ pháp lý trực tiếp cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo; tăng cường năng lực cho các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý, tư pháp xã, tổ hòa giải để trực tiếp thực hiện hỗ trợ pháp lý cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo.
  Các hoạt động để thực hiện chính sách hỗ trợ pháp lý bao gồm: cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ trợ giúp pháp lý để giải quyết những vướng mắc pháp luật, cung cấp thông tin pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã thuộc các huyện nghèo; tổ chức thực hiện các hoạt động đăng ký khai sinh, chứng thực và các công tác tư pháp - hộ tịch khác cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn cấp xã… Ưu tiên lựa chọn cán bộ tham gia các hoạt động này là người đang sinh sống tại địa bàn các xã thuộc các huyện nghèo, là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc biết tiếng dân tộc thiểu số; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ đã có kinh nghiệm trong các hoạt động trợ giúp pháp lý; thu hút già làng, trưởng bản, trưởng dòng họ, những người có uy tín trong cộng đồng các tộc người tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2010.

  70% giảng viên toán đại học có bằng tiến sĩ - Đó là một trong những mục tiêu của Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển toán học giai đoạn 2010-2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1483/QĐ-TTg ngày 17/8/2010 với tổng kinh phí thực hiện là 651 tỷ đồng nhằm phát triển nền toán học Việt Nam mạnh mẽ về mọi mặt. Mục tiêu cụ thể của Chương trình này là đảm bảo vào năm 2020 có đủ đội ngũ giảng viên toán có trình độ cao ở các trường đại học, cao đẳng, trong đó tỷ lệ giảng viên toán có bằng tiến sĩ ở các trường đại học lớn phải đạt trên 70%; thiết lập một hình thức thích hợp để thu hút các nhà toán học thế giới, các nhà toán học người Việt Nam ở nước ngoài tới Việt Nam nghiên cứu, đào tạo tài năng, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động nghiên cứu của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên về toán của các trường đại học, cao đẳng.
  Cũng theo Quyết định này, một “Viện Nghiên cứu cấp cao về toán” sẽ được xây dựng, đây là một cơ sở hỗ trợ cho các hoạt động nghiên cứu và đào tạo đỉnh cao về toán học cho các giảng viên đại học, các nhà toán học, các tân tiến sĩ, các nghiên cứu sinh đến thực hiện các ý tưởng, các đề tài nghiên cứu toán học xuất xắc, có ý nghĩa khoa học và ứng dụng cao. Nhà nước hỗ trợ một số đề tài nghiên cứu ứng dụng toán học trọng điểm với kinh phí đủ cao.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Đổi tên Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam - Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam được đổi tên thành Tổng cục Địa chất và Khoáng sản theo quy định tại Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16/8/2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04/3/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Điều 3 này quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có 24 đơn vị trực thuộc; trong đó có 18 đơn vị giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường và 6 đơn vị sự nghiệp phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02/10/2010.

  Quyền sở hữu trí tuệ đối với giống cây trồng - Cùng ngày 16/8/2010, Chính phủ ban hành Nghị định số 88/2010/NĐ-CP quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng. Theo đó, giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển toàn bộ bằng ngân sách nhà nước thì tổ chức trực tiếp chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó được Nhà nước giao quyền chủ sở hữu; là chủ đơn đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng và được thực hiện quyền của chủ bằng bảo hộ quy định tại Điều 186 Luật Sở hữu trí tuệ. Giống cây trồng được chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển bằng nhiều nguồn vốn, trong đó có một phần từ ngân sách nhà nước thì tổ chức được Nhà nước giao sử dụng vốn trực tiếp tham gia chọn tạo hoặc phát hiện và phát triển giống cây trồng đó được giao quyền chủ sở hữu đối với phần vốn nhà nước và thực hiện quyền nộp đơn đăng ký bảo hộ tương ứng với tỷ lệ góp vốn của Nhà nước.
  Người nộp đơn có trách nhiệm bảo đảm sự trung thực của các thông tin, tài liệu cung cấp cho cơ quan bảo hộ giống cây trồng trong quá trình đăng ký bảo hộ quyền đối với giống cây trồng: mọi tài liệu giao dịch phải được chủ đơn tự xác nhận bằng chữ ký của mình hoặc của đại diện, được đóng dấu xác nhận của tổ chức (nếu có); mọi bản dịch ra tiếng Việt của các tài liệu tiếng nước ngoài phải bảo đảm là dịch nguyên văn từ bản gốc. Chủ đơn phải chịu trách nhiệm về mọi hậu quả và nghĩa vụ phát sinh do đại diện của chủ đơn thực hiện trong giao dịch với cơ quan bảo hộ giống cây trồng.
  Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010 và thay thế Nghị định số 104/2006/NĐ-CP ngày 22/6/2006 của Chính phủ.


  BỘ CÔNG THƯƠNG


  8 loại hàng hóa được mua bán qua Sở Giao dịch - Ngày 18/8/2010, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ký Quyết định số 4361/QĐ-BCT ban hành Danh mục hàng hóa được phép mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa. Theo Quyết định này, có 8 loại hàng hóa được phép mua bán qua Sở Giao dịch hàng hóa, bao gồm: cà phê nhân, chưa rang, chưa khử chất cà-phê-in; mủ cao su tự nhiên, đã hoặc chưa tiền lưu hóa [chỉ áp dụng đối với các mã HS 40011011 và 40011021; cao su tự nhiên ở dạng tấm cao su xông khói (chỉ áp dụng đối với các mã HS: 40012110 (RSS1), 40012120 (RSS2), 40012130 (RSS3), 40012140 (RSS4) và 40012150 (RSS5)]; cao su tự nhiên đã được định chuẩn kỹ thuật (các loại TSNR gồm SVR 10, SVR 20, SVR L, SVR CV, SVR GP, SVR 3L, SVR 5; các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng; các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng; các sản phẩm thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, đã phủ, mạ hoặc tráng; các sản phẩm thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán (loại trừ các thép cơ khí chế tạo, chỉ áp dụng với loại có hàm lượng các bon dưới 0,6% tính theo trọng lượng).
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


  Nhiệm vụ trọng tâm ngành giáo dục năm học 2010-2011 - Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo vừa có Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT ngày 16/8/2010 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ thị toàn ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau đây: tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục, trong đó có việc thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục; chăm lo, đầu tư phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, xây dựng và hoàn thiện các văn bản liên quan đến việc thực hiện chính sách đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tiếp tục đổi mới công tác tài chính giáo dục mà cụ thể là triển khai Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ, các địa phương xây dựng và áp dụng mức học phí mới từ năm học 2010-2011, chấn chỉnh công tác quản lý thu, chi để nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước và nguồn lực của xã hội đầu tư cho giáo dục, chấm dứt tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức trong các cơ sở giáo dục; phát triển mạng lưới trường, lớp học và tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đồ chơi trẻ em.
  Để tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc sở giáo dục và đào tạo căn cứ tình hình thực tiễn địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các phòng giáo dục và đào tạo, các trường và cơ sở giáo dục ở địa phương thực hiện nhiệm vụ năm học 2010-2011. Chỉ thị này được phổ biến tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức ở các cấp quản lý giáo dục, nhà giáo ở các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp để quán triệt và thực hiện.


  BỘ XÂY DỰNG


  Quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị - Ngày 17/8/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 11/2010/TT-BXD hướng dẫn về quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị. Thông tư này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan đến dữ liệu công trình ngầm đô thị tại Việt Nam; đối với dữ liệu công trình ngầm phục vụ mục đích an ninh, quốc phòng tuân thủ theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. Thông tư này quy định trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong việc quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị. UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo việc tổ chức lưu trữ hồ sơ; xây dựng cơ sở dữ liệu về công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn mình quản lý; ban hành các quy định về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu về công trình ngầm đô thị; bố trí kinh phí cho công tác thu thập, điều tra khảo sát, rà soát, bổ sung, cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu công trình ngầm đô thị, kinh phí cho công tác này được lấy từ ngân sách nhà nước của tỉnh. UBND thành phố, thị xã thuộc tỉnh có trách nhiệm lập kế hoạch hàng năm về thu thập, điều tra khảo sát dữ liệu công trình ngầm theo phân cấp trên địa bàn quản lý để xây dựng cơ sở dữ liệu trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện, đồng thời rà soát, bổ sung cập nhật dữ liệu theo định kỳ. Sở Xây dựng tham mưu giúp UBND cấp tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về cơ sở dữ liệu công trình ngầm của các đô thị trên địa bàn; chủ trì soạn thảo văn bản hướng dẫn về quản lý, phân cấp quản lý cơ sở dữ liệu và cung cấp dữ liệu công trình ngầm trình UBND cấp tỉnh phê duyệt; lập kế hoạch và tổng hợp kế hoạch hàng năm về thu thập, điều tra khảo sát dữ liệu công trình ngầm (bao gồm cả các dự án đang triển khai thi công xây dựng có thời gian thi công trên 3 năm) của các đô thị trên địa bàn tỉnh để xây dựng cơ sở dữ liệu công trình ngầm trình UBND cấp tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện, đồng thời rà soát, bổ sung cập nhật dữ liệu theo định kỳ.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2010.
   
 8. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010

  CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 20/08/2010, Chính phủ ban hành Nghị định 91/2010/NĐ-CP về quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 24/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 54/2010/QĐ-TTg về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

  * - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1583/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội.

  * - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1581/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1580/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1579/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 23/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1578/QĐ-TTg về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Thành viên Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2004 - 2011.

  * - Ngày 20/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1572/QĐ-TTg về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai.

  * - Ngày 20/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 53/2010/QĐ-TTg về quy định chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương.

  * - Ngày 19/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1571/QĐ-TTg về việc xuất thuốc sát trùng BenKocid dự trữ quốc gia hỗ trợ các địa phương.

  * - Ngày 19/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1570/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng Di sản văn hoá quốc gia (nhiệm kỳ 2010 - 2014).

  * - Ngày 19/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1569/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia.

  * - Ngày 18/08/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 52/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020.

  VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

  * - Ngày 24/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5871/VPCP-KGVX Văn phòng Chính phủ về việc hoán đổi ngày nghỉ vào dịp lễ Quốc khánh năm 2010 đối với cán bộ, công chức, viên chức.

  * - Ngày 23/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5927/VPCP-KTTH về việc chính sách thuế đối với hoạt động báo chí.

  * - Ngày 18/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5847/VPCP-KTN về việc kéo dài thời hạn sản xuất, lắp ráp và tiêu thụ thí điểm loại xe 4 bánh có gắn động cơ.

  * - Ngày 17/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5801/VPCP-TH về việc thông tin về một số quy định trong Thông tư số 13/2010/TT-NHNN.

  * - Ngày 17/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5799/VPCP-TH về việc thông tin về đề xuất tăng viện phí.

  * - Ngày 17/08/2010, Văn phòng Chính phủ ban hành Công văn 5763/VPCP-KGVX về việc tổ chức hội nghị.

  BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

  * - Ngày 25/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5164/BGDĐT-PC về việc tổ chức sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ.

  * - Ngày 25/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5151/BGDĐT-GDĐH về thông tin các trường xét tuyển nguyện vọng 2.

  * - Ngày 23/08/2010, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định 3559/QĐ-BGDĐT về việc tặng học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” cho học sinh năm học 2009-2010.

  BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

  * - Ngày 25/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông báo 2932/TB-BLĐTBXH về việc nghỉ làm ngày thứ sáu 03/09/2010 và làm việc bù vào thứ bảy ngày 11/09/2010.

  * - Ngày 16/08/2010, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 23/2010/TT-LĐTBXH về quy định quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, bị xâm hại tình dục.

  BỘ VĂN HOÁ THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  * - Ngày 24/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 09/2010/TT-BVHTTDL về quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/07/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

  * - Ngày 18/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2856/BVHTTDL-VP về việc báo cáo đánh giá 2 năm việc thực hiện Chỉ thị số 79/2008/CT-BVHTTDL ngày 8/9/2008 về tăng cường công tác pháp chế ngành văn hoá, thể thao và du lịch.

  * - Ngày 18/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn 2851/LĐTBXH-QLLĐNN về việc tổ chức cho người lao động đăng ký tham dự kiểm tra tiếng Hàn.

  * - Ngày 17/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2860/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kịch bản Chương trình nghệ thuật 30 phút tại lễ mít tinh kỷ niệm 65 năm Cách mạng tháng tám (19/8/1945-19/9/2010) và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2010).

  * - Ngày 17/08/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định 2859/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Bao cao su dự phòng lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch giai đoạn 2010 - 2015.

  BỘ TƯ PHÁP

  * - Ngày 23/08/2010, Bộ Tư pháp ban hành Thông báo 2630/TB-BTP về Kế hoạch tổ chức lễ khánh thành di tích lịch sử Bộ Tư pháp tại Tuyên Quang, Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ III, Lễ kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống ngành tư pháp (28/8/1945 - 28/8/2010) và đón nhận huân chương sao vàng.

  BỘ XÂY DỰNG

  * - Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 14/2010/TT-BXD về quy định quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát.

  * - Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 778/QĐ-BXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý 1 và Quý 2 năm 2010.

  * - Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1548/BXD-KTXD về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 03/2005/TT-BXD.

  * - Ngày 20/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Công văn 1547/BXD-KTXD về việc hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng EPC.

  * - Ngày 05/08/2010, Bộ Xây dựng ban hành Quyết định 769/QĐ-BXD về việc thành lập Đoàn kiểm tra các cơ sở tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ giám sát thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, định giá xây dựng.

  BỘ TÀI CHÍNH

  * - Ngày 19/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 123/2010/TT-BTC về việc hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính đối với Dự án Giảm nghèo các tỉnh miền núi phía Bắc giai đoạn 2.

  * - Ngày 18/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 4821/TCHQ-TXNK về việc thủ tục hoàn thuế nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất hàng xuất khẩu

  * - Ngày 16/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10771/BTC-TCHQ về việc khai số lượng, ký mã hiệu container hàng hóa là thủy sản xuất khẩu.

  * - Ngày 13/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10645/BTC-TCT về việc xử lý thuế nhà thầu đối với dịch vụ tái bảo hiểm ra nước ngoài.

  * - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 122/2010/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

  * - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10591/BTC-VP về việc đính chính Công văn 10240/BTC-TCT về việc gia hạn thời hạn lưu thông sản phẩm dán tem thuốc lá sản xuất trong nước.

  * - Ngày 12/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10589/BTC-TCT về việc trích khấu hao tài sản cố định.

  * - Ngày 10/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10465/BTC-TCHQ về việc ấn định thuế mặt hàng Sliver target..

  * - Ngày 09/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10383/BTC-TCT về việc phối hợp triển khai Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.

  * - Ngày 06/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10241/BTC-TCT về việc dán tem rượu nhập khẩu và dán tem rượu sản xuất trong nước.

  * - Ngày 02/08/2010, Bộ Tài chính ban hành Công văn 10029/BTC-CST về việc thuế xuất khẩu mặt hàng gỗ.

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  * - Ngày 19/08/2010, Bộ Giao thông Vận tải ban hành Thông tư 22/2010/TT-BGTVT về việc công bố Vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Bình và khu vực quản lý của Cảng vụ hàng hải Quảng Bình.

  BỘ CÔNG THƯƠNG

  * - Ngày 18/08/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4361/QĐ-BCT về việc công bố danh mục hàng hoá được phép giao dịch qua Sở Giao dịch hàng hoá.

  * - Ngày 17/08/2010, Bộ Công Thương ban hành Quyết định 4346/QĐ-BCT về việc bổ sung Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng crômit, mangan giai đoạn 2007 - 2015, định hướng đến năm 2025.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Công Thương ban hành Công văn 7627/BCT-XNK về việc hướng dẫn đăng ký cấp giấy phép nhập khẩu tự động.

  BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

  * - Ngày 17/08/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1503/QĐ-BTNMT về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam".

  * - Ngày 13/08/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1493/QĐ-BTNMT về việc quy định về trình tự, thủ tục, chứng nhận và cấp thí điểm “Nhãn xanh Việt Nam.

  * - Ngày 13/08/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định 1492/QĐ-BTNMT về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Chương trình cấp nhãn sinh thái.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 15/2010/TT-BTNMT về việc quy định về quy trình dự báo áp thấp nhiệt đới, bão.

  * - Ngày 29/07/2010, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư 14/2010/TT-BTNMT về việc quy định về quy trình dự báo lũ.

  BỘ Y TẾ

  * - Ngày 13/08/2010, Bộ Y tế ban hành Thông tư 37/2010/TT-BYT về việc quy định về quản lý đề tài nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế.

  BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

  * - Ngày 09/08/2010, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Công văn 5497/BKH-QLĐT về việc đánh giá tình hình thực hiện Luật Đấu thầu, Luật sửa đổi.

  BỘ CÔNG AN

  * - Ngày 29/07/2010, Bộ Công an ban hành Thông tư 26/2010/TT-BCA về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn, nội dung, trình tự kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường sắt.

  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

  * - Ngày 28/07/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Quyết định 1221/QĐ-BNN-VP về việc đính chính phần Phụ lục Thông tư số 32/2010/TT-BNNPTNT ngày 17/06/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về chỉ định và quản lý hoạt động chỉ định và quản lý hoạt động người lấy mẫu, người kiểm định, phòng kiểm nghiệm, tổ chức chứng nhận chất lượng giống, sản phẩm cây trồng và phân bón.

  THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

  * - Ngày 20/08/2010, Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Y tế ban hành Thông tư liên tịch 20/2010/TTLT-BTTTT-BYT về việc hướng dẫn việc ưu tiên về thời điểm, thời lượng phát sóng trên đài phát thanh, đài truyền hình; dung lượng và vị trí đăng trên báo in, báo điện tử đối với thông tin, giáo dục, truyền thông về phòng, chống HIV/AIDS.

  * - Ngày 30/07/2010, Bộ Tài chính và Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư liên tịch 112/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020" ban hành theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

  BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

  * - Ngày 11/08/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn 3402/BHXH-BT về việc triển khai bảo hiểm y tế học sinh sinh viên.

  * - Ngày 29/07/2010, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quyết định 1090/QĐ-BHXH về việc ban hành Quy chế tổ chức mua sắm tài sản, hàng hóa theo phương thức tập trung trong ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

  TỔNG CỤC HẢI QUAN

  * - Ngày 24/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4902/TCHQ-GSQL về việc kiến nghị về thủ tục hải quan.

  * - Ngày 23/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4896/TCHQ-TXNK về việc gia hạn thời hạn xuất khẩu.

  * - Ngày 19/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4846/TCHQ-TXNK về việc phân loại hàng hóa nhập khẩu.

  * - Ngày 19/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4845/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan xuất khẩu gạo.

  * - Ngày 16/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4787/TCHQ-GSQL về việc tạm nhập khẩu xe ô tô miễn thuế.

  * - Ngày 16/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4786/TCHQ-TXNK về vệc phân loại mặt hàng micro không dây.

  * - Ngày 16/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4785/TCHQ-TXNK về việc hoàn thuế nhập khẩu hàng tiêu hủy.

  * - Ngày 16/06/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Quyết định 1268/QĐ-TCHQ về việc quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng thuộc Vụ Tổ chức cán bộ.

  * - Ngày 13/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4655/TCHQ-TXNK về việc hàng nhập khẩu tái xuất trả chủ hàng nước ngoài.

  * - Ngày 13/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4654/TCHQ-TXNK về việc vướng mắc chứng từ thanh toán.

  * - Ngày 11/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4575/TCHQ-TXNK về việc miễn thuế nhập khẩu máy móc thiết bị phục vụ dự án.

  * - Ngày 11/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4574/TCHQ-GSQL về việc hướng dẫn thủ tục hải quan.

  * - Ngày 10/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4491/TCHQ-TXNK về việc điều chỉnh thuế.

  * - Ngày 06/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4431/TCHQ-GSQL về việc đề nghị làm thủ tục nhập khẩu chuyển cửa khẩu 02 (hai) xe ô tô.

  * - Ngày 04/08/2010, Tổng cục Hải quan ban hành Công văn 4332/TCHQ-GSQL về việc thủ tục hải quan xuất khẩu tàu biển đã xuất cảnh.

  TỔNG CỤC THUẾ

  * - Ngày 05/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2907/TCT-KK về việc cấp mã số thuế và hoàn thuế giá trị gia tăng.

  * - Ngày 05/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2905/TCT-CS về việc chính sách thuế.

  * - Ngày 04/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2889/TCT-TNCN về việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn.

  * - Ngày 02/08/2010, Tổng cục Thuế ban hành Công văn 2846/TCT-CS về việc xử lý thuế, hóa đơn trong trường hợp khách hàng góp vốn mua bất động sản chuyển nhượng hợp đồng mua bất động sản cho tổ chức, cá nhân khác.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

  * - Ngày 24/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 39/2010/QĐ-UBND về việc điều chỉnh bảng phân loại đường phố ban hành theo Quyết định số 31/2010/QĐ-UBND ngày 03/08/2010 của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội.

  * - Ngày 23/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 38/2010/QĐ-UBND về Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Hà Nội.

  * - Ngày 20/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 37/2010/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định một số nội dung về quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

  * - Ngày 12/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3951/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát triển nghề và làng nghề Hà Nội và Tổ chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo.

  * - Ngày 12/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định 3948/QĐ-UBND về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tây (cũ) ban hành đã hết hiệu lực thi hành do có văn bản thay thế.

  UỶ BAN NHÂN DÂN THÁNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  * - Ngày 17/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 57/2010/QĐ-UBND về bãi bỏ văn bản.

  * - Ngày 17/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 56/2010/QĐ-UBND về công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực.

  * - Ngày 16/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 55/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban Nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực lao động - tiền lương - tiền công, việc làm, bảo hiểm y tế, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bảo trợ xã hội.

  * - Ngày 14/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 54/2010/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quy định thủ tục hành chính áp dụng tại Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn trong lĩnh vực bảo trợ xã hội.

  * - Ngày 04/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3380/QĐ-UBND về Kế hoạch tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có nội dung thuộc bí mật nhà nước.

  * - Ngày 02/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3363/QĐ-UBND về việc duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu Công viên Mũi Đèn Đỏ và Khu nhà ở đô thị tại phường Phú Thuận, quận 7.

  * - Ngày 02/08/2010, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quyết định 3354/QĐ-UBND việc Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20/01/2010 của Thủ tướng Chính phủ.
   
 9. Susun

  Susun Tâm.......... Hội viên mới

  Ðề: Văn bản pháp luật tháng 8 - 2010

  CHÍNH PHỦ

  Phê duyệt Đề án tuyên truyền Luật Dân quân tự vệ - Ngày 27/8/2010, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1602/QĐ-TTg phê duyệt Đề án tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ. Mục tiêu cụ thể của Đề án này là đến hết năm 2012, bảo đảm 100% cán bộ, đảng viên, các cấp các ngành được quán triệt, học tập và không ngừng nâng cao nhận thức về pháp luật dân quân tự vệ; tổ chức triển khai vận dụng tốt công tác dân quân tự vệ theo chức trách, nhiệm vụ ở mỗi cấp, mỗi ngành; bảo đảm 100% dân quân tự vệ được phổ biến, tuyên truyền học tập, nắm chắc các nội dung pháp luật dân quân tự vệ; bảo đảm phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về pháp luật dân quân tự vệ.
  Phạm vi thực hiện Đề án này là tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Dân quân tự vệ và các văn bản hướng dẫn thi hành; trọng tâm là các nội dung liên quan đến công tác tổ chức xây dựng lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ. Ngân sách Trung ương dự kiến khoảng 23,73 tỷ đồng bảo đảm kinh phí thực hiện nhiệm vụ của Đề án theo quy định tại mục I, phụ lục II kèm theo Quyết định 289/QĐ-TTg ngày 26/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ; ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về dân quân tự vệ thuộc nhiệm vụ của địa phương. Các doanh nghiệp sử dụng kinh phí thực hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục Luật Dân quân tự vệ; khoản kinh phí này được tính vào khoản khấu trừ khi xác định thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp.
  Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Chức năng, nhiệm vụ của Tổng cục Thống kê - Theo quy định tại Quyết định số 54/2010/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ, Tổng cục Thống kê là cơ quan trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý nhà nước về thống kê; tổ chức các hoạt động thống kê và cung cấp thông tin thống kê kinh tế - xã hội cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân theo quy định của pháp luật. Cơ quan này có nhiệm vụ trình Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư để trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định: các dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định của Chính phủ, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về thống kê; chiến lược, quy hoạch, chương trình hành động, đề án, dự án quan trọng về thống kê; hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, chế độ báo cáo thống kê cơ sở, chế độ báo cáo thống kê tổng hợp, chương trình điều tra thống kê quốc gia…
  Tổng cục Thống kê được tổ chức thành hệ thống dọc từ Trung ương đến địa phương theo đơn vị hành chính, bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất. Tổng cục Thống kê có một Tổng cục trưởng và không quá 03 Phó tổng cục trưởng, do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức theo quy định của pháp luật. Tổng cục trưởng quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thống kê.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2010.

  Phân công soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2011 - Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1586/QĐ-TTg ngày 24/8/2010 ban hành Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh của Chính phủ thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011 của Quốc hội. Theo đó, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ được phân công chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh có trách nhiệm củng cố hoạt động của các Ban soạn thảo đã được thành lập. Trong trường hợp xét thấy cần thiết, thủ trưởng cơ quan chủ trì soạn thảo quyết định thay đổi, bổ sung thành phần Ban soạn thảo cho phù hợp với yêu cầu của từng dự án; thành lập Ban soạn thảo và tổ chức ngay việc soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh mới được bổ sung vào Chương trình, kể cả các dự án thuộc Chương trình chuẩn bị.
  Trong quá trình xây dựng dự án luật, pháp lệnh, cơ quan chủ trì soạn thảo có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ, Hội đồng dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Định kỳ hàng quý, 20 ngày trước khi kết thúc tháng cuối cùng của quý, cơ quan chủ trì soạn thảo gửi báo cáo về tình hình tiến độ soạn thảo các dự án đã được phân công, qua đó nêu rõ những khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình soạn thảo đến Bộ Tư pháp để báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
  Kèm theo Quyết định này là Bản phân công cơ quan chủ trì soạn thảo dự án luật, pháp lệnh năm 2011 của Chính phủ.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

  Chế độ trợ cấp đối với cán bộ ngành công an - Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ từ ngày 30/4/1975 trở về trước có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương. Theo đó, trợ cấp hàng tháng được tính theo số năm công tác thực tế trong công an nhân dân: đủ 15 năm được trợ cấp 813.614 đồng/người/tháng, sau đó cứ thêm một năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 5% trên mức trợ cấp khởi điểm. Khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp hàng tháng thì mức trợ cấp hàng tháng nêu trên được điều chỉnh tương ứng theo quy định của Chính phủ. Người được hưởng trợ cấp hàng tháng từ trần thì thôi hưởng từ tháng tiếp theo; thân nhân của người từ trần được trợ cấp một lần bằng 03 tháng trợ cấp hiện hưởng của người từ trần. Đối tượng đã được hưởng trợ cấp một lần quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; khoản 2, Điều 1 Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ đủ điều kiện chuyển sang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng thì ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện truy thu khoản trợ cấp một lần đã nhận vào ngân sách nhà nước.
  Trợ cấp một lần được tính theo số năm công tác thực tế trong công an nhân dân: đủ 2 năm trở xuống được trợ cấp bằng 02 triệu đồng; từ năm thứ 3 trở đi, cứ mỗi năm được trợ cấp bằng 600 ngàn đồng. Trường hợp có tháng lẻ: dưới 6 tháng được tính bằng một nửa (1/2) mức hưởng của một năm, từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng được tính bằng mức hưởng của một năm. Những người thuộc đối tượng áp dụng Quyết định này đã từ trần từ trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành thì một trong những người sau đây: vợ hoặc chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, con đẻ, con nuôi hoặc người nuôi dưỡng hợp pháp của người từ trần được trợ cấp một lần bằng 03 triệu đồng.
  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/10/2010. Chế độ trợ cấp hàng tháng quy định tại Quyết định này được thực hiện kể từ ngày 01/5/2010.


  BỘ NỘI VỤ


  Ban hành chức danh viên chức công tác xã hội - Chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội vừa được Bộ Nội vụ ban hành theo Thông tư số 08/2010/TT-BNV ngày 25/8/2010. Cụ thể, công tác xã hội viên chính có mã số 24.291, công tác xã hội viên có mã số 24.292 và nhân viên công tác xã hội có mã số 24.293. Chức danh, mã số các ngạch viên chức công tác xã hội quy định tại Thông tư này là căn cứ để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức chuyên ngành công tác xã hội.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.


  BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN


  Bổ sung danh mục giống cây trồng, phân bón được kinh doanh và sử dụng ở VN - Ngày 24/8/2010, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra Thông tư số 49/2010/TT-BNNPTNT. Kèm theo Thông tư này là Danh mục bổ sung giống cây trồng, phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam. Danh mục bổ sung giống cây trồng được phép sản xuất kinh doanh ở Việt Nam gồm 01 giống lúa lai và 01 giống đậu tương. Danh mục bổ sung phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở Việt Nam, bao gồm: danh mục bổ sung các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam (bao gồm những phân bón đã được công nhận theo Quyết định số 57/QĐ-TT-ĐPB ngày 24/3/2010 và Quyết định số 61a/QĐ-TT-ĐPB ngày 26/3/2010 của Cục trưởng Cục Trồng trọt; phân bón đăng ký lại từ Danh mục phân bón ban hành kèm theo Quyết định số 40/2004/QĐ-BNN ngày 19/8/2004 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), có 460 loại, được chia thành phân hữu cơ (12 loại), phân vi sinh vật (02 loại), phân hữu cơ vi sinh (53 loại), phân hữu cơ sinh học (70 loại), phân hữu cơ khoáng (71 loại), phân bón lá (246 loại) và giá thể (06 loại); danh mục các loại phân bón thay thế các loại phân bón đã có tên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam nhưng có sự điều chỉnh về tên phân bón, thành phần, hàm lượng các chất đăng ký và đơn vị đăng ký bao gồm 93 loại, được chia thành phân hữu cơ vi sinh (09 loại), phân hữu cơ sinh học (11 loại), phân hữu cơ khoáng (10 loại) và phân bón lá (63 loại).
  Cũng theo Thông tư này, có hai loại phân bón bị loại ra khỏi Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam, bao gồm 02 loại phân khoáng là Indo Guano Calcium Phosphate và Indo Guano. Tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại phân bón quy định tại các Danh mục nói trên khi có đủ các điều kiện quy định tại Điều 5 của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP ngày 07/10/2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và quy định tại khoản 4 Điều 1 của Nghị định 191/2007/NĐ-CP ngày 31/12/2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2003/NĐ-CP.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký ban hành.


  BỘ TÀI CHÍNH


  Điều chỉnh thời hạn nộp thuế VAT một số mặt hàng nhập khẩu - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 128/2010/TT-BTC ngày 26/8/2010 tạm thời điều chỉnh thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng là nguyên liệu sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn chăn nuôi, phân bón và thuốc trừ sâu ở khâu nhập khẩu lên 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan. Danh mục các mặt hàng này do Tổng cục Hải quan hướng dẫn cụ thể. Để được áp dụng thời hạn nộp thuế nêu trên, người nộp thuế phải đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý thuế hoặc có bảo lãnh về số tiền thuế phải nộp của tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác hoạt động theo quy định của Luật Các tổ chức tín dụng trong trường hợp người nộp thuế không đáp ứng được điều kiện quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý thuế. Người nộp thuế đáp ứng điều kiện quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 42 Luật Quản lý thuế được xác định theo hướng dẫn tại khoản 5, Điều 3 Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính.
  Thông tư này có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 80/2007/QĐ-BTC ngày 02/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. Các trường hợp có tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành nhưng chưa đến thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng thì được điều chỉnh thời hạn nộp thuế đến 90 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu.


  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH


  Hướng dẫn về xử phạt hành chính trong hoạt động văn hóa - Ngày 24/8/2010, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có Thông tư số 09/2010/TT-BVHTTDL quy định chi tiết thi hành một số quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa, đó là các quy định về: xác định vi phạm khi quyết định xử phạt; giải thích từ ngữ; thủ tục tiêu huỷ văn hoá phẩm độc hại; quy định trong lĩnh vực điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, quảng cáo, viết, đặt biển hiệu. Theo hướng dẫn tại Thông tư này, khi quyết định xử phạt, cơ quan hoặc người có thẩm quyền xử phạt phải xác định hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa là hành vi cố ý hoặc vô ý của tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước trong hoạt động văn hóa mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự và theo quy định của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì phải bị xử phạt hành chính. Nếu có hành vi quy định trong Nghị định số 75/2010/NĐ-CP mà không vi phạm các quy định của pháp luật về quản lý nhà nước thì không xử phạt đối với hành vi đó.
  Cũng theo Thông tư này, việc xử phạt đối với các hành vi sau đây không phân biệt số lượng phim vi phạm: “Nhân bản phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu huỷ hoặc cấm phổ biến” quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 8 của Nghị định số 75/2010/NĐ-CP (Nghị định); “Nhân bản phim có nội dung đồi trụy, khiêu dâm, kích động bạo lực” quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 8 của Nghị định; “Bán, cho thuê hoặc lưu hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực” quy định tại điểm e, khoản 4, Điều 9 của Nghị định; “Tàng trữ nhằm phổ biến phim thuộc loại cấm phổ biến hoặc đã có quyết định thu hồi, tịch thu, tiêu huỷ” quy định tại điểm a, khoản 6, Điều 9 của Nghị định; “Bán, cho thuê hoặc phát hành phim nhựa, băng đĩa phim đã có quyết định thu hồi, tịch thu, cấm phổ biến hoặc tiêu huỷ” quy định tại điểm b, khoản 6, Điều 9 của Nghị định; “Bán, cho thuê hoặc phát hành phim nhựa, băng đĩa phim có nội dung đồi trụy” quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 9 của Nghị định; “Xuất khẩu phim thuộc loại phải có quyết định cho phép phổ biến mà chưa có quyết định hoặc chưa được phát sóng trên đài truyền hình Việt Nam” quy định tại điểm đ, khoản 6, Điều 9 của Nghị định.
  Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2010. Bãi bỏ Thông tư số 12/2007/TT-BVHTT ngày 29/5/2007 của Bộ Văn hóa -Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 56/2006/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hoá - thông tin.


  BỘ XÂY DỰNG


  Quản lý chất lượng sản phẩm gạch ốp lát - Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010. Thông tư này quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát (gọi tắt là sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát) thuộc Nhóm 2 theo quy định tại Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, bao gồm danh mục sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát có yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng, căn cứ để kiểm tra chất lượng và công tác quản lý đảm bảo chất lượng. Các sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát có yêu cầu đảm bảo an toàn chất lượng là gạch gốm ốp lát ép bán khô, gồm: gạch ceramic ốp lát (có men), gạch gốm granít hay granít nhân tạo (có men hoặc không có men), gạch gốm mozaic ép bán khô và gạch cotto ép bán khô; gạch gốm ốp lát đùn dẻo, gồm gạch cotto (1 lớp hoặc 2 lớp, không có men hoặc có men) và gạch gốm mozaic đùn dẻo; đá ốp lát nhân tạo trên cơ sở chất kết dính hữu cơ; gạch terrazzo; đá ốp lát tự nhiên, gồm đá granít ốp lát, đá hoa hay marble ốp lát, đá vôi hay calcit ốp lát.
  Các tổ chức, cá nhân sản xuất trong nước sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát nêu trên phải công bố chất lượng phù hợp với quy định tại Thông tư này (công bố hợp quy) và phải có hệ thống kiểm soát chất lượng phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 còn thời hạn hiệu lực. Khi nhập khẩu vào Việt Nam các sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát này, người nhập khẩu phải công bố hợp quy. Trên sản phẩm hoặc bao bì sản phẩm và tài liệu về sản phẩm phải gắn dấu hợp quy do tổ chức chứng nhận hợp quy cấp cho sản phẩm. Người nhập khẩu phải cung cấp cho cơ quan hải quan tại cửa khẩu các tài liệu sau: bản sao giấy chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng của nhà sản xuất ra sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001/ISO 9001 còn thời hạn hiệu lực; bản chứng nhận hợp quy và kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu đại diện lô sản phẩm, hàng hoá gạch ốp lát tại cửa khẩu phù hợp với quy định tại Thông tư này được thực hiện bởi tổ chức đánh giá sự phù hợp do Bộ Xây dựng chỉ định.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.