thực trạng về vấn đề lãi suất

Thảo luận trong 'Thảo luận chủ đề khác' bắt đầu bởi girlvd, 2/6/08.

 1. girlvd

  girlvd Bình yên lạ ! Hội viên mới

  thực trạng về vấn đề lãi suất tín dụng

  thực trạng về vấn đề lãi suất tín dụng là thực trạng gì vậy ! hic vấn đề này em không hiểu mong mọi người giúp cho ! cảm ơn mọi người !
  bác [you] bít không giúp mình :helpsmilie:mình đang cần về thực trạng này nhưng lại không biết ! :banghead:
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/6/08
                
 2. DIDI

  DIDI New Member Hội viên mới

  Ðề: thực trạng về vấn đề lãi suất

  ko biết rồi ^_^
  lãi suất gì cơ
   
 3. huongngoclan

  huongngoclan New Member Hội viên mới

  Ðề: thực trạng về vấn đề lãi suất

  hỏi chung chung quá . khó trả lời bác ạ
   
 4. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: thực trạng về vấn đề lãi suất

  Pác nói về lãi suất tiền gửi hay tiền vay,hay một cái lãi suất gì thế.
  Thực trạng :Nó biến động hay ổn định
  Cái này nói một ngày không hết
   
 5. VôDanh01

  VôDanh01 **** Just Do It **** Hội viên mới

  Ðề: thực trạng về vấn đề lãi suất

  Hic, thực trạng về vấn đề lãi suất; dài lê thê bạn àh; Lãi gửi, vay ngân hàng, hay lãi vay tự do; Nhièu vô kể. Bạn nêu vấn đề lãi suất bạn quan tâm. Mọi người cùng giúp bạn..
   
 6. Đại Bàng

  Đại Bàng Tứ Quân Tử Hội viên mới

  Ðề: thực trạng về vấn đề lãi suất

  Thực trạng vấn đề lãi suất hiện nay là một điều rất được mọi người quan tâm đặc biệt là các doanh nghiệp đang trong quá trình đầu tư , xây dựng dự án & sản xuất kinh doanh. Hiện nay lãi suất ngân hàng biến động từng ngày gây ra áp lực rất lớn đối với nền kinh tế nói chung & đối với các doanh nghiệp nói riêng. Hiện tượng thiếu hụt vốn trong đầu tư kinh doanh là vấn đề nhức nhối nhất hiện nay, để có vốn xoay vòng trong kinh doanh DN phải chấp nhận 1 mức lãi suất khá cao (từ 1.4% -> 1.8%) chưa từng có từ trước đến nay => tình trạng giá cả tăng vọt => gây lạm phát là điều không thể tránh khỏi

  1 vài ý gửi đến bạn
   
 7. girlvd

  girlvd Bình yên lạ ! Hội viên mới

  Ðề: thực trạng về vấn đề lãi suất

  hic em viết nhầm lãi suất tín dụng ! bác [you] bít thì giúp em với
   
 8. huyhungb

  huyhungb > Hội viên lon ton Hội viên mới

  Ðề: thực trạng về vấn đề lãi suất

  Mình đồng quan điểm với ĐB về vấn đề trên. Thời buổi giá cả tăng vọt oki, lạm phát hok thể tránh khỏi oki. Cả thế giới đang bước trên ngọn lửa của Lạm phát đâu chỉ riêng VN. bạn thử vào google.com.vn và nhấn tìm kiếm kết quả dài lê thê báo chí viết về vấn đề này.
  Chung chung như sau:Khi lãi suất tăng cao các CN, DN phải cân nhắc :book:rất kỹ và có kế hoạch kinh doanh của mình, bên cạnh đó NH cũng thu hút được lượng vốn nhàn rỗi:happy3: (* tăng lãi suất tiền gửi).
  Chỉ khổ những anh em làm cán bộ wèn như mình:thumbdown:
   
 9. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: thực trạng về vấn đề lãi suất

  Lãi suất tín dụng liên quan đến nhiều khía cạnh
  -Chính sách ngân hàng trung ương
  -Lạm phát
  -Chính sách tiền tệ
  Ngân hàng TW thực hiện chính sách thắt chặt tiền tệ làm cho lượng tiền trong nền cung cầu tiền giảm, cung nhỏ hơn cầu, lãi suất huy động vốn tăng lên.Lãi suất tín dụng tăng
  Ngược lại khi NHTW nở rộng chính sách tiền tệ, làm cho lãi suất huy động giãm.Lãi suất tín dụng giảm.
  Lạm phát cũng ảnh hưởng đến lãi suất , trong điều kiện nền kinh tế hiện nay, lạm phát tăng, chỉ số giá cả tiêu dùng tăng , đồng tiền giảm giá, ngân hàng cho vay lãi suất cao,lãi suất tín dụng tăng .
  Cái này em đọc thêm lý thuyết tiền tệ để biết thêm biến động laic suất
  Thân chào
   
 10. girlvd

  girlvd Bình yên lạ ! Hội viên mới

  Ðề: thực trạng về vấn đề lãi suất

  hi nhờ mấy gợi ý em đã làm xong ! thanhks bác nhiều :happy3:
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  [FONT='.VnBook-Antiqua']
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] Em cã thÓ lÊy mét vÝ dô minh ho¹ nh­ sau : nÕu coi nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung tr­íc kia lµ mét ng«i nhµ ba tÇng vµ lai su[/FONT][FONT='.VnBook-Antiqua']t tÝn dông lµ cÇu thang trong ng«i nhµ ®ã, th× khi ViÖt Nam chuyÓn sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®­îc vÝ nh­ mét toµ nhµ chäc trêi vµ lai su[/FONT][FONT='.VnBook-Antiqua']t[/FONT][FONT='.VnBook-Antiqua'] tÝn dông lµ chiÕc cÇu thang m¸y gióp viÖc ®i l¹i, l­u th«ng trong toµ nhµ ®­îc dÔ dµng, thuËn tiÖn. Tuy nhiªn vÊn ®Ò ®Æt ra ë ®©y lµ ph¶i ®Æt vÞ trÝ cña cÇu thang ë chç nµo ®Ó mang l¹i hiÖu qu¶ sö dông tèt nhÊt. T¹i ViÖt Nam, trong nh÷ng n¨m qua lai su[/FONT][FONT='.VnBook-Antiqua']t[/FONT][FONT='.VnBook-Antiqua'] tÝn dông ®· ®­îc c¶i c¸ch rÊt nhiÒu vµ ®· mang l¹i nh÷ng hiÖu qu¶ nhÊt ®Þnh, còng nh­ vÉn cßn tån t¹i mét sè mÆt cßn yÕu kÐm. [/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua']như :-(/FONT][FONT='.VnBook-Antiqua']
  [FONT='.VnBook-Antiqua']1,TÝn dông ng©n hµng:[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] a,Thùc tr¹ng:[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] _T¹i ViÖt Nam ng©n hµng Nhµ N­íc ®ãng vai trß lµ ng©n hµng trung ­¬ng , lµ c¬ quan qu¶n lý Nhµ N­íc gi¸m s¸t ho¹t ®éng khu vùc tiÒn tÖ vµ kiÓm so¸t khèi l­îng tiÒn trong nÒn kinh tÕ . Ng©n hµng Nhµ N­íc lµ c¬ quan duy nhÊt cã kh¶ n¨ng ph¸t hµnh tiÒn. Vµ ng©n hµng Nhµ N­íc cã ba chøc n¨ng sau: kiÓm so¸t c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ho¹t ®éng ®óng luËt; lµ ng­êi cho vay cuèi cïng, hay lµ ng©n hµng cña c¸ ng©n hµng vµ cuèi cïng lµ chøc n¨ng kiÓm so¸t møc cung tiÒn. Trong khi ®ã th× ng©n hµng th­¬ng m¹i lµ ng©n hµng nhËn tiÒn göi vµ cho vay víi l·i suÊt, th«ng qua ®ã thu ®­îc mét kho¶n tiÒn lêi tõ sù chªnh lÖch l·i suÊt. Nh­ vËy cã thÓ nãi lai su[/FONT][FONT='.VnBook-Antiqua']t[/FONT][FONT='.VnBook-Antiqua'] tÝn dông ng©n hµng ë ViÖt Nam chñ yÕu lµ do c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ®¶m tr¸ch. C¸cng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh cña ViÖt Nam nh×n chung vÉn lµ c¸c chñ thÓ gi÷ vÞ trÝ chñ chèt trong hÖ thèng nµy. Tõ n¨m 1990, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®­îc s¾p xÕp l¹i thµnh 6 ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh, bao gåm: Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n, Ng©n hµng C«ng th­¬ng, Ng©n hµng ngo¹i th­¬ng, Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn, Ng©n hµng Phôc vô ng­êi nghÌo vµ Ng©n hµng Ph¸t triÓn nhµ ë vµ c¬ së h¹ tÇng ®ång b»ng s«ng Cöu Long.[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua']HÖ thèng ng©n hµng quèc doanh ho¹t ®éng réng kh¾p trªn c¶ n­íc víi 238 chi nh¸nh t¹i c¸c tØnh, thµnh phè vµ h¬n 1000 chi nh¸nh cÊp 3 trùc thuéc t¹i kh¾p c¸c vïng d©n c­. Ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh thùc sù trë thµnh chç dùa quan träng, chñ yÕu cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ, qua ®ã ®ãng gãp quan träng vµo t¨ng tr­áng æn ®Þnh kinh tÕ trong thêi k× ®æi míi. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i cæ phÇn còng lµ nh÷ng thµnh phÇn ®ang lín m¹nh. Vµo thêi ®iÓm ®Çu thËp kØ 1990, c¶ n­íc cã 15 ng©n hµng cæ phÇn, cho ®Õn nay, c¸c ng©n hµng cæ phÇn ®· vµ ®ang ph¸t triÓn mét c¸ch nhanh chãng. VÒ sè l­îng ®· cã 48 ng©n hµng cæ phÇn (trong ®ã cã 32 ng©n hµng cæ phÇn ®« thÞ, 16 ng©n hµng cæ phÇn n«ng th«n).[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] Thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa trong lÜnh vùc ng©n hµng, Nhµ n­íc còng ®· cho phÐp ng©n hµng n­íc ngoµi ®­îc ho¹t ®éng t¹i ViÖt Nam. HiÖn nay trªn l·nh thæ ViÖt Nam cã h¬n 5 ng©n hµng liªn doanh víi n­íc ngoµi.[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] Bªn c¹nh c¸c tæ chøc mang tÝnh chÝnh thøc, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam còng ph¶i kÓ ®Õn ho¹t ®éng tÝn dông nh©n d©n. HiÖn nay hÖ thèng nµy vÉn ®ang ®­îc triÓn khai vµ ph¸t triÓn réng kh¾p trªn ph¹m vi c¶ n­íc. Ngoµi ra ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc kh«ng chuyªn ngµnh ng©n hµng, trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi sang nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vÉn cã nh÷ng ho¹t ®éng mang tÝnh ng©n hµng, ®ã lµ c¸c tæ chøc kinh tÕ thuéc c¸c bé c¸c ngµnh, c¸c c¬ quan, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ chÝnh trÞ, x· héi vÝ dô nh­ : hÖ thèng kho b¹c nhµ n­íc,Tæng côc §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn, Bé lao ®éng Th­¬ng binh vµ X· héi, Tæng côc B­u ®iÖn, Hîp t¸c x·, Héi phô n÷, Héi n«ng d©n....[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] Víi mét c¬ cÊu tæ chøc ®a d¹ng vµ vÉn ®ang më réng nh­ vËy, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam ®ang tõng b­íc thÓ hiÖn sù lín m¹nh vÒ sè l­îng, phÇn nµo chøng tá vai trß quan träng cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Tuy vËy, ®Ó ®¸nh gi¸ vµ nhËn dÞnh ®óng ®¾n, chóng ta cÇn xem xÐt c¸c mÆt vÒ chÊt l­îng ho¹t ®éng cña hÖ thèng nµy. [/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] - VÒ quy m« vèn tù cã:-(/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua']Vèn cña ng©n hµng lµ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn tiÒn ®Ò cho ho¹t ®éng, ph¸t triÓn vµ thÓ hiÖn tÝnh c¹nh tranh cña ng©n hµng th­¬ng m¹i. Víi mét kho¶n vèn lín, ng©n hµng cã kh¶ n¨ng cung cÊp tÝn dông lín h¬n, lµm gi¶m bít rñi ro vµ lµ mét yÕu tè ®Ó ng©n hµng cã thÓ c¶i tiÕn c«ng nghÖ, më réng ho¹t ®éng vµ t¨ng kh¶ n¨ng cung cÊp dÞch vô trªn thÞ tr­êng.[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua']Tuy vËy l­îng vèn tù cã cña hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖtNam còng hÇu hÕt kh«ng ®¸p øng ®­îc yªu cÇu. C¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh ®­îc Nhµ n­íc cÊp vèn ®iÒu lÖ tõ ng©n s¸ch: trong ®ã Ng©n hµng Ngo¹i th­¬ng (NHNT), Ng©n hµng C«ng th­¬ng ( NHCT), Ng©n hµng §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn (NH§T&PT), mçi ng©n hµng ®­îc cÊp 1100 tû ®ång; riªng Ng©n hµng NN&PTNT ®­îc cÊp vèn lín nhÊt nh­ng còng chØ cã 2200 tû ®ång. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1999, vèn tù cã ®· bæ sung cña c¸c NHTMQD còng míi chØ lªn tíi 2063 tû ®ång ë NHNT, 1637 tû ®ång ë NHCT, 1892 tû ®ång ë NH§T&PT vµ 2755 tû ®ång ë NHNN&PTNT. Thö so s¸nh víi sè tµi s¶n cña mét sè ng©n hµng trªn thÕ giíi vµo thêi ®iÓm n¨m 1995: Deutsche Bank (§øc) 502.3 tû USD; Sumitomo Bank (NhËt) 498.9 tû USD ; Credit Lyonnais (Ph¸p) 337.6 tû USD; hay Chase Manhattan Bank (Mü) 333.8 tû USD... th× míi thÊy sù nhá bÐ vµ kho¶ng c¸ch rÊt xa cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam. Ngay c¶ so s¸nh víi khu vùc th× ng©n hµng th­¬ng m¹i lín nhÊt cña ViÖt Nam (kho¶ng 170 triÖu USD) chØ cã vèn ®¹t kho¶ng 1/5 møc cña c¸c ng©n hµng cña c¸c n­íc trong khu vùc.[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] XÐt vÒ khu vùc ng©n hµng cæ phÇn ViÖt Nam th× t×nh h×nh cßn thiÕu kh¶ quan h¬n. Theo ®¸nh gi¸ hiÖn nay th× cã kho¶ng 11 ng©n hµng cæ phÇn ch­a cã ®ñ kh¶ n¨ng t¨ng vèn ®iÒu lÖ theo yªu cÇu. Ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c ng©n hµng cæ phÇn ch­a thÓ hiÖn hiÖu qu¶ cao, do vËy viÖc t¨ng vèn rÊt khã kh¨n.[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua']Víi quy m« vèn thÊp vµ tû lÖ an toµn vèn d­íi møc th«ng lÖ quèc tÕ nh­ hiÖn nay cña c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam, chóng ta ®· bÞ h¹n chÕ vÒ kh¶ n¨ng tÝn dông, tµi trî cho ho¹t ®éng kinh doanh còng gÆp nhiÒu c¶n trë, khã më réng ph¹m vi ho¹t ®éng vµ ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng, vµ cµng khã h¬n trong viÖc c¹nh tranh víi c¸c ng©n hµng n­íc ngoµi trªn l·nh thæ ViÖt Nam.[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua']- VÒ vÊn ®Ò nî qu¸ h¹n [/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] Ho¹t ®éng tÝn dông lµ mét trong nh÷ng nghiÖp vô c¬ b¶n cña ng©n hµng th­¬ng m¹i, lµ nguån chñ yÕu ®em l¹i lîi nhuËn. NghiÖp vô nµy lu«n ph¶i g¾n víi rñi ro tÝn dông, cã thÓ ¶nh h­ëng nghiªm träng ®Õn an toµn cña ng©n hµng. Trong hÖ thèng ng©n hµng th­¬ng m¹i ViÖt Nam, tû lÖ nî qu¸ h¹n lµ mét vÊn ®Ò kh¸ nghiªm träng. Theo tÝnh to¸n cña WB, nî khã ®ßi ph¶i xö lý theo tiªu chuÈn kÕ to¸n ViÖt Nam cña hÖ thèng ng©n hµng ®¹t trªn 1 tû USD. NÕu c¨n cø theo tiªu chuÈn kÕ to¸n quèc tÕ th× sè nî khã ®ßi lªn tíi 3-4 tû USD. Sè liÖu tõ nguån kh¸c cho thÊy tû lÖ nî xÊu trong tæng d­ nî trong toµn bé hÖ thèng ng©n hµng lªn tíi 12.7% (møc an toµn lµ d­íi 5%).[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] C¸c nguyªn nh©n cña t×nh tr¹ng tû lÖ nî qu¸ h¹n ngµy cµng gia t¨ng trong hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam cã thÓ tãm l­îc lµ: mét sè kho¶n nî tõ thêi bao cÊp kh«ng chi tr¶ ®­îc; hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp ®i vay vÉn ch­a c¶i thiÖn ®­îc nhiÒu; nhiÒu doanh nghiÖp vÉn ®­îc cho vay theo chØ thÞ chØ ®¹o ... mµ kh«ng tÝnh to¸n ®Õn rñi ro tÝn dông, ®Õn ®iÒu kiÖn hoµn vèn vµ cã l·i, c¸c doanh nghiÖp nµy l¹i chiÕm mét tû lÖ vèn vay rÊt lín; b¶n th©n ho¹t ®éng cña ng©n hµng cßn nhiÒu yÕu kÐm, bÊt cËp, mét sè c¸n bé ng©n hµng tr×nh ®é ch­a ®¸p øng yªu cÇu, mét sè kh¸c bÞ biÕn chÊt, g©y c¸c vô thiÖt h¹i lín.[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua']- VÒ hiÖu qu¶ huy ®éng vèn vµ tÝn dông[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] Víi c¸c chøc n¨ng c¬ b¶n cña m×nh, huy ®éng vèn vµ ho¹t ®éng tÝn dông lµ nh÷ng nghiÖp vô nÒn t¶ng cña mét ng©n hµng th­¬ng m¹i. Qua ®ã, ng©n hµng huy ®éng vèn nhµn rçi trong nÒn kinh tÕ, ®em cho vay c¸c ®èi t¸c kh¸c cã nhu cÇu vÒ vèn. Víi ho¹t ®éng nµy, c¸c nguån vèn d­ thõa sÏ ®­îc tËn dông vµ sö dông hiÖu qu¶ h¬n, nh÷ng n¬i cÇn ®Çu t­ còng cã ®­îc nguån lùc cÇn thiÕt ®Ó ®¹t ®Õn sù ph¸t triÓn tèi ­u.[/FONT]
  [FONT='.VnBook-Antiqua'] N¨m 1995, c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i quèc doanh huy ®éng ®­îc 31700 tû VN§ (kÓ c¶ ngo¹i tÖ quy ®æi). Tíi n¨m 1999 th× sè vèn huy ®éng ®­îc lªn tíi 115508 tû VN§, t¨ng 3.46 lÇn. §èi víi c¸c chi nh¸nh ng©n hµng n­íc ngoµi vµ ng©n hµng liªn doanh, n¨m 1995, huy ®éng ®­îc 2085 tû VN§ (kÓ c¶ ngo¹i tÖ quy ®æi ), n¨m 1999 lªn tíi 14413 tû VN§, t¨ng 7 lÇn. N¨m 2000, sè d­ tiÒn göi t¹i c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông (TCTD) ®· t¨ng thªm 30%, mét tèc ®é rÊt cao cã ®­îc lµ nhê mét sè gi¶i ph¸p nh­: l·i suÊt huy déng linh ho¹t, ph¸t hµnh tr¸i phiÕu ng©n hµng... Nh×n chung, sè vèn huy ®éng ®­îc tõ nÒn kinh tÕ v½n t¨ng ®Òu ®Æn trong c¸c n¨m gÇn ®©y, rÊt cã ý nghÜa ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi trong bèi c¶nh vèn ®Çu t­ tõ n­íc ngoµi vµo n­íc ta cã xu h­íng gi¶m sót. Tuy vËy, viÖc huy ®éng vèn cña c¸c ng©n hµng vÉn cßn gÆp nhiÒu h¹n chÕ. Møc huy déng vèn so s¸nh víi c¸c n­íc trong khu vùc th× ViÖt Nam v½n cßn ë møc thÊp. Do vËy, nh×n chung, vÉn cßn t×nh tr¹ng d­ thõa vèn trong d©n c­, trong khi toµn bé nÒn kinh tÕ l¹i ®ang trong giai ®o¹n rÊt cÇn vèn ®Ó ph¸t triÓn.[/FONT]

  [/FONT]

  [/FONT]
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  đó là một ý trong bài em làm ! [you] coi có đúng không ạ !
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/6/08

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.