Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN)

Xích Cẩm Tiên

Member
Hội viên mới
Ngày 07/11/2022, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 67/2022/TT-BTC hướng dẫn nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN).

Nhom-nghien-cuu-Sang-che-tram-5105-2539-1639711186.jpg


Nội dung tóm tắt thông tư này bao gồm những vấn đề chính như sau:

1. Hiệu lực thi hành: Áp dụng kỳ tính thuế TNDN 2022.

2. Đối tượng áp dụng: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc mọi thành phần và hộ kê khai.

3. Mức trích lập Quỹ: không quá 10% thu nhập chịu thuế TNDN trong kỳ và được tính vào chi phí quản lý.

4. Nguyên tắc sử dụng Quỹ:
  • Cho đầu tư nghiên cứu, phát triển KHCN của đơn vị.
  • Phải có hóa đơn chứng từ.
  • Nếu chi vượt mức trích thì được tính vào CP trong kỳ hoặc trích trước Quỹ năm tiếp theo.
5. Nghĩa vụ thuế phát sinh:
  • Chi Quỹ không đúng: Phải nộp thuế TNDN phát sinh trên khoản chi không đúng và tiền chậm nộp (theo quy định của Luật QL thuế) phát sinh từ ngày trích Quỹ đến ngày liền kề nộp vào ngân sách.
  • Nếu trong thời hạn 5 năm, đơn vị không chi hoặc chi không hết 70% Quỹ trích hàng năm: Phải nộp thuế TNDN phát sinh trên khoản không chi hoặc chi không hết 70% Quỹ trích hàng năm và tiền lãi phát sinh tính theo lãi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 1 năm áp dụng tại thời điểm thu hồi và thời gian tính lãi là 2 năm.
(Nếu đang được ưu đãi thuế TNDN thì số thuế thu hồi cũng được xác định theo mức ưu đãi.)

6. Quản lý TSCĐ hình thành từ Quỹ:
  • TSCĐ hình thành từ Quỹ được lập hồ sơ riêng, phục vụ nghiên cứu KHCN và không trích khấu hao, khi sửa chữa sử dụng nguồn từ Quỹ.
  • Nếu chuyển giao cho hoạt động SXKD, phần giá trị còn lại của TSCĐ được tính vào thu nhập khác và được trích khấu hao.
7. Báo cáo trích lập Quỹ:

Nếu có trích lập Quỹ thì phải lập báo cáo theo mẫu 03-6/TNDN theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Nội dung đầy đủ anh chị tải file đính kèm bên dưới về xem nhé.
 

Đính kèm

  • 537340.pdf
    3.8 MB · Lượt xem: 0

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top