tài sản ngằn hạn khác gồm những j?

Thảo luận trong 'TS ngắn hạn khác' bắt đầu bởi lamtuong, 5/10/10.

 1. lamtuong

  lamtuong New Member Hội viên mới

  Các anh chị, các bạn lam ơn cho em hỏi tài sản ngắn/ dài hạn khác là gồm những j vậy a? cảm ơn mọi người!
   

 2. menhtroi

  menhtroi -=ABC=- Hội viên mới

  TÀI SẢN NGẮN HẠN  Loại tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có, tình hình biến động tăng, giảm tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp.
  Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là những tài sản thuộc quyền sở hữu và quản lý của doanh nghiệp, có thời gian sử dụng, luân chuyển, thu hồi vốn trong một kỳ kinh doanh hoặc trong một năm. Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp có thể tồn tại dưới hình thái tiền, hiện vật (vật tư, hàng hoá), dưới dạng đầu tư ngắn hạn và các khoản nợ phải thu.
  Tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp bao gồm: Vốn bằng tiền; Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn; Các khoản phải thu; Hàng tồn kho và các tài sản ngắn hạn khác.
  Thuộc loại tài khoản này còn bao gồm tài khoản chi sự nghiệp.

  HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG

  MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU


  1. Kế toán các loại tài sản thuộc tài sản ngắn hạn phải tuân thủ các nguyên tắc đánh giá giá trị quy định cho từng loại tài sản: Vốn bằng tiền, đầu tư ngắn hạn, các khoản phải thu, các khoản tạm ứng, các khoản cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn, hàng tồn kho. . .

  2. Đối với các loại tài sản ngắn hạn thuộc nhóm đầu tư ngắn hạn, các khoản nợ phải thu, hàng tồn kho được đánh giá và phản ánh giá trị trên các tài khoản kế toán theo giá gốc. Cuối niên độ kế toán, nếu giá trị thuần có thể thực hiện được của hàng tồn kho thấp hơn giá gốc thì được lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, đối với các khoản phải thu đã được phân loại là khoản nợ phải thu khó đòi hoặc có khả năng không thu hồi được thì được lập dự phòng phải thu khó đòi.
  Khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi không được ghi trực tiếp vào các tài sản ngắn hạn mà phải phản ánh trên một tài khoản riêng (Tài khoản dự phòng) và được ghi chép, xử lý theo quy định của chế độ tài chính hiện hành.
  Tài khoản dự phòng giảm giá, dự phòng phải thu khó đòi về tài sản ngắn hạn được sử dụng để điều chỉnh giá trị ghi sổ kế toán của tài sản ngắn hạn nhằm xác định được giá trị thuần có thể thực hiện được của các tài sản ngắn hạn trên Bảng Cân đối kế toán.
  Loại tài khoản Tài sản ngắn hạn có 24 tài khoản, chia thành 6 nhóm:
  Nhóm Tài khoản 11 - Vốn bằng tiền, có 3 tài khoản:
  - Tài khoản 111 - Tiền mặt;
  - Tài khoản 112 - Tiền gửi Ngân hàng;
  - Tài khoản 113 - Tiền đang chuyển.
  Nhóm Tài khoản 12 - Đầu tư tài chính ngắn hạn, có 3 tài khoản:
  - Tài khoản 121 - Đầu tư chứng khoán ngắn hạn;
  - Tài khoản 128 - Đầu tư ngắn hạn khác;
  - Tài khoản 129 - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn.
  Nhóm Tài khoản 13 - Các khoản phải thu, có 5 tài khoản:
  - Tài khoản 131 - Phải thu của khách hàng;
  - Tài khoản 133 - Thuế GTGT được khấu trừ;
  - Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ;
  - Tài khoản 138 - Phải thu khác;
  - Tài khoản 139 - Dự phòng phải thu khó đòi.
  Nhóm Tài khoản 14 - Ứng trước, có 3 tài khoản:
  - Tài khoản 141 - Tạm ứng;
  - Tài khoản 142 - Chi phí trả trước ngắn hạn;
  - Tài khoản 144 - Cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn.
  Nhóm Tài khoản 15 - Hàng tồn kho, có 9 tài khoản:
  - Tài khoản 151 - Hàng mua đang đi trên đường;
  - Tài khoản 152 - Nguyên liệu, vật liệu;
  - Tài khoản 153 - Công cụ, dụng cụ;
  - Tài khoản 154 - Chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang;
  - Tài khoản 155 - Thành phẩm;
  - Tài khoản 156 - Hàng hoá;
  - Tài khoản 157 - Hàng gửi đi bán;
  - Tài khoản 158 - Hàng hoá kho bảo thuế;
  - Tài khoản 159 - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho.
  Nhóm Tài khoản 16 - Chi sự nghiệp, có 1 tài khoản:
  - Tài khoản 161 - Chi sự nghiệp.

  TÀI SẢN DÀI HẠN
  Tài sản dài hạn của doanh nghiệp gồm: Tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình, TSCĐ vô hình, TSCĐ thuê tài chính, bất động sản đầu tư, đầu tư vào công ty con, đầu tư vào công ty liên kết, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư dài hạn khác và đầu tư XDCB ở doanh nghiệp, chi phí trả trước dài hạn, tài sản thuế thu nhập hoãn lại.

  HẠCH TOÁN LOẠI TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG

  MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU


  1. Trong mọi trường hợp, kế toán TSCĐ phải tôn trọng nguyên tắc đánh giá theo nguyên giá (Giá thực tế hình thành TSCĐ) và giá trị còn lại của TSCĐ.

  2. Kế toán TSCĐ phải phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: Nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại của TSCĐ.
  Giá trị còn lại = Nguyên giá - Giá trị đã hao mòn của TSCĐ.

  3. Kế toán phải phân loại TSCĐ theo đúng phương pháp phân loại đã được quy định trong các báo cáo kế toán, thống kê và phục vụ cho công tác quản lý, tổng hợp chỉ tiêu của Nhà nước.

  4. Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn như: Đầu tư chứng khoán dài hạn, đầu tư góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản,. . . kế toán phải phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm theo giá thực tế (đối với các loại chứng khoán, bất động sản,. . . các khoản vốn góp liên doanh). Đồng thời phải mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi từng khoản đầu tư tài chính dài hạn và các khoản chi phí (nếu có), lãi phát sinh từ hoạt động đầu tư tài chính dài hạn.
  p
  Loại Tài khoản Tài sản dài hạn có 14 tài khoản, chia thành 3 nhóm:
  Nhóm Tài khoản 21 - Tài sản cố định, có 5 tài khoản:
  - Tài khoản 211 - Tài sản cố định hữu hình;
  - Tài khoản 212 - Tài sản cố định thuê tài chính;
  - Tài khoản 213 - Tài sản cố định vô hình;
  - Tài khoản 214 - Hao mòn tài sản cố định;
  - Tài khoản 217 - Bất động sản đầu tư.
  Nhóm Tài khoản 22 - Đầu tư dài hạn, có 5 tài khoản:
  - Tài khoản 221 - Đầu tư vào công ty con;
  - Tài khoản 222 - Vốn góp liên doanh;
  - Tài khoản 223 - Đầu tư vào công ty liên kết;
  - Tài khoản 228 - Đầu tư dài hạn khác;
  - Tài khoản 229 - Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn;
  Nhóm Tài khoản 24 - Các tài sản dài hạn khác, có 4 tài khoản:
  - Tài khoản 241 - Xây dựng cơ bản dỡ dang;
  - Tài khoản 242 - Chi phí trả trước dài hạn;
  - Tài khoản 243 - Tài sản thuế thu nhập hoãn lại;
  - Tài khoản 244 - Ký quỹ, ký cược dài hạn;
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/10/10
 3. latdat_0705

  latdat_0705 New Member Hội viên mới

  Sorry cả nhà. Em mới tham gia web danketoan và không biết đặt câu hỏi ở đâu. cả nhà có thể giúp em được ko ạ
   
 4. hangnghiem

  hangnghiem Khỉ vàng đáng iu ^_* Hội viên mới

  Tài sản ngắn hạn là tên gọi khác của tài sản lưu động, tài sản ngắn hạn gồm:
  - Tiền và tương đương tiền.
  - Đầu tư ngắn hạn.
  - Hàng tồn kho.
  - Tài sản ngắn hạn khác.

  Tài sản dài hạn là các tài sản khác ngoài tài sản ngắn hạn, bao gồm: tài sản cố định, tài sản đầu tư tài chính dài hạn và tài sản dài hạn khác.
   
  Chỉnh sửa cuối: 5/10/10
 5. meo194

  meo194 New Member Hội viên mới

  Ðề: tài sản ngằn hạn khác gồm những j?

  Ban đăng nhập vào diễn đàn, rùi vào phần chuyên mục sau đó chọn chuyên mục đúng với câu hỏi mà bạn định hỏi sau đó bạn nhấn vào tab "gửi bài mới" ở góc trái bên dưới và viết bt

  ---------- Post added at 10:54 AM ---------- Previous post was at 10:33 AM ----------

  Theo mình nghĩ tài sản ngắn hạn khác và tài sản dài hạn khác bao gồm mục 14 và 24 trên danh muc đã được bạn "menhtroi" liệt kê ở trên
   
 6. lamtuong

  lamtuong New Member Hội viên mới

  Re: Ðề: tài sản ngằn hạn khác gồm những j?

  em biết TÀI SẢN NGẮN HAN là j, em chi mun biết mục 5. Tài sản ngắn hạn khác trong muc V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC trên bảng cân đối kế toán, bao gồm những j mới đưa vào muc khác đó. Quan trọng là từ KHÁC. Thank moi nguoi nhiều!
   
  Chỉnh sửa cuối: 6/10/10
 7. Huyhoang1768

  Huyhoang1768 Member Hội viên mới

  Tài sản ngắn hạn khác (Mã số 158-)

  Chỉ tiêu này phản ánh giá trị tài sản ngắn hạn khác, bao gồm: số tiền tạm ứng cho công nhân viên chưa thanh toán, tài sảnthiếu chờ xử lý tại thời điểm báo cáo. Số liệu để ghi vào chỉ tiêu “Tài sản ngắn hạn khác” căn cứ vào số dư Nợ các Tài khoản 1381 “Tài sản thiếu chờ xử lý”, Tài khoản 141 “Tạm ứng” trên Sổ Cái
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.