Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

Thảo luận trong 'THUẬT NGỮ CHUYÊN NGÀNH' bắt đầu bởi hoangvinh90, 19/2/11.

 1. hoangvinh90

  hoangvinh90 New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Accounting entry: ---- bút toán
  Accrued expenses ---- Chi phí phải trả -
  Accumulated: ---- lũy kế
  Advance clearing transaction: ---- quyết toán tạm ứng (???)
  Advanced payments to suppliers ---- Trả trước ngưòi bán -
  Advances to employees ---- Tạm ứng -
  Assets ---- Tài sản -
  Assets liquidation: ---- thanh lý tài sản
  Balance sheet ---- Bảng cân đối kế toán -
  Bookkeeper: ---- người lập báo cáo
  Capital construction: ---- xây dựng cơ bản
  Cash ---- Tiền mặt -
  Cash at bank ---- Tiền gửi ngân hàng -
  Cash in hand ---- Tiền mặt tại quỹ -
  Cash in transit ---- Tiền đang chuyển -
  Check and take over: ---- nghiệm thu
  Construction in progress ---- Chi phí xây dựng cơ bản dở dang -
  Cost of goods sold ---- Giá vốn bán hàng -
  Current assets ---- Tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn -
  Current portion of long-term liabilities ---- Nợ dài hạn đến hạn trả -
  Deferred expenses ---- Chi phí chờ kết chuyển -
  Deferred revenue ---- Người mua trả tiền trước -
  Depreciation of fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định hữu hình -
  Depreciation of intangible fixed assets ---- Hoa mòn tài sản cố định vô hình -
  Depreciation of leased fixed assets ---- Hao mòn tài sản cố định thuê tài chính -
  Equity and funds ---- Vốn và quỹ -
  Exchange rate differences ---- Chênh lệch tỷ giá -
  Expense mandate: ---- ủy nghiệm chi
  Expenses for financial activities ---- Chi phí hoạt động tài chính -
  Extraordinary expenses ---- Chi phí bất thường -
  Extraordinary income ---- Thu nhập bất thường -
  Extraordinary profit ---- Lợi nhuận bất thường -
  Figures in: millions VND ---- Đơn vị tính: triệu đồng -
  Financial ratios ---- Chỉ số tài chính -
  Financials ---- Tài chính -
  Finished goods ---- Thành phẩm tồn kho -
  Fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định hữu hình -
  Fixed assets ---- Tài sản cố định -
  General and administrative expenses ---- Chi phí quản lý doanh nghiệp -
  Goods in transit for sale ---- Hàng gửi đi bán -
  Gross profit ---- Lợi nhuận tổng -
  Gross revenue ---- Doanh thu tổng -
  Income from financial activities ---- Thu nhập hoạt động tài chính -
  Income taxes ---- Thuế thu nhập doanh nghiệp -
  Instruments and tools ---- Công cụ, dụng cụ trong kho -
  Intangible fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định vô hình -
  Intangible fixed assets ---- Tài sản cố định vô hình -
  Intra-company payables ---- Phải trả các đơn vị nội bộ -
  Inventory ---- Hàng tồn kho -
  Investment and development fund ---- Quỹ đầu tư phát triển -
  Itemize: ---- mở tiểu khoản
  Leased fixed asset costs ---- Nguyên giá tài sản cố định thuê tài chính -
  Leased fixed assets ---- Tài sản cố định thuê tài chính -
  Liabilities ---- Nợ phải trả -
  Long-term borrowings ---- Vay dài hạn -
  Long-term financial assets ---- Các khoản đầu tư tài chính dài hạn -
  Long-term liabilities ---- Nợ dài hạn -
  Long-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ dài hạn -
  Long-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán dài hạn -
  Merchandise inventory ---- Hàng hoá tồn kho -
  Net profit ---- Lợi nhuận thuần -
  Net revenue ---- Doanh thu thuần -
  Non-business expenditure source ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp -
  Non-business expenditure source, current year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay -
  Non-business expenditure source, last year ---- Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước -
  Non-business expenditures ---- Chi sự nghiệp -
  Non-current assets ---- Tài sản cố định và đầu tư dài hạn -
  Operating profit ---- Lợi nhuận từ hoạt động SXKD -
  Other current assets ---- Tài sản lưu động khác -
  Other funds ---- Nguồn kinh phí, quỹ khác -
  Other long-term liabilities ---- Nợ dài hạn khác -
  Other payables ---- Nợ khác -
  Other receivables ---- Các khoản phải thu khác -
  Other short-term investments ---- Đầu tư ngắn hạn khác -
  Owners' equity ---- Nguồn vốn chủ sở hữu -
  Payables to employees ---- Phải trả công nhân viên -
  Prepaid expenses ---- Chi phí trả trước -
  Profit before taxes ---- Lợi nhuận trước thuế -
  Profit from financial activities ---- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính -
  Provision for devaluation of stocks ---- Dự phòng giảm giá hàng tồn kho -
  Purchased goods in transit ---- Hàng mua đang đi trên đường -
  Raw materials ---- Nguyên liệu, vật liệu tồn kho -
  Receivables ---- Các khoản phải thu -
  Receivables from customers ---- Phải thu của khách hàng -
  Reconciliation: ---- đối chiếu
  Reserve fund ---- Quỹ dự trữ -
  Retained earnings ---- Lợi nhuận chưa phân phối -
  Revenue deductions ---- Các khoản giảm trừ -
  Sales expenses ---- Chi phí bán hàng -
  Sales rebates ---- Giảm giá bán hàng -
  Sales returns ---- Hàng bán bị trả lại -
  Short-term borrowings ---- Vay ngắn hạn -
  Short-term investments ---- Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn -
  Short-term liabilities ---- Nợ ngắn hạn -
  Short-term mortgages, collateral, deposits ---- Các khoản thế chấp, ký cược, ký quỹ ngắn hạn -
  Short-term security investments ---- Đầu tư chứng khoán ngắn hạn -
  Stockholders' equity ---- Nguồn vốn kinh doanh -
  Surplus of assets awaiting resolution ---- Tài sản thừa chờ xử lý -
  Tangible fixed assets ---- Tài sản cố định hữu hình -
  Taxes and other payables to the State budget ---- Thuế và các khoản phải nộp nhànước -
  Total assets ---- Tổng cộng tài sản -
  Total liabilities and owners' equity ---- Tổng cộng nguồn vốn -
  Trade creditors ---- Phải trả cho người bán -
  Treasury stock ---- Cổ phiếu quỹ -
  Welfare and reward fund ---- Quỹ khen thưởng và phúc lợi -
  Work in progress ---- Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang –

  Nguồn: Trường Sơn​
   
 2. ruachip1990

  ruachip1990 New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Rùa bổ sung thêm 1 số thuật ngữ liên quan đến " kế toán " với ha!
  Types of Accounts:-------- Các loại tài khoản kế toán
  Account Type 1: Short-term assets-----Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn
  Account Type 2: Long-term assets------Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn
  Account Type 3: Liabilities------Loại tài khoản 3: Nợ phải trả
  Account Type 4: Equity-------Loại tài khoản 4: Vốn chủ sở hữu
  Account Type 5: Revenue------Loại tài khoản 5: Doanh thu
  Account Type 6: Production costs, business-----Loại tài khoản 6: Chi phí sản xuất, kinh doanh
  Account Type 7: Other income-------Loại tài khoản 7: Thu nhập khác
  Account Type 8: Other expenses-----Loại tài khoản 8: Chi phí khác
  Account Type 9: Determining business results-----Loại tài khoản 9: Xác định kết quả kinh doanh
  Account Type 0: Balance sheet accounts------Loại tài khoản 0: Tài khoản ngoài bảng
  129 - Provision for short-term investments------Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  133 - Deductible VAT----Thuế GTGT được khấu trừ
  136 - Inter-----Phải thu nội bộ
  139 - Provision for bad debts-------Dự phòng phải thu khó đòi
  217 - Real estate investment--------Bất động sản đầu tư
  221 - Investment in subsidiaries-------Đầu tư vào công ty con
  243 - Property tax deferred--------Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  244 - collateral long-term deposits--------Ký cược ký quỹ dài hạn
  343 - Bonds issued--------Trái phiếu phát hành
  344 - Get escrow, long-term deposits------Nhận ký cược, ký quỹ dài hạn
  347 - Deferred tax payable--------Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  412 - Margin of property revaluation-----Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  413 - exchange rate differences----Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  414 - Fund Development------Quỹ đầu tư phát triển
  415 - Fund financial reserve------Quỹ dự phòng tài chính
  466 - Funds that form of fixed assets-----Nguồn kinh phí đã hình thành tài sản cố định
  001 - Leasehold assets-----Tài sản thuê ngoài
  002 - Materials, goods kept for processing-----Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
  003 - Goods deposited deposit, or escrow------Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
  004 - Bad debts treated-------Nợ khó đòi đã xử lý
  007 - Foreign currencies------Ngoại tệ các loại
  008 - Project for public services and- projects-------Dự án chi sự nghiệp, dự án
   
 3. nguyen_duy77

  nguyen_duy77 New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  cam on :anhhung:
   
 4. Sam sam

  Sam sam New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  cảm ơn baby lắm ý :hawaii:
   
 5. minhla

  minhla Thích Kawasaki Z1000 Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  111 -- Cash on hand - - > Tiền mặt
  1111 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
  1112 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
  1113 -- Gold, metal, precious stone - - > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
  112 -- Cash in bank - - > Tiền gửi ngân hàng
  -- / Details for each bank account - - > / Chi tiết theo từng ngân hàng
  1121 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
  1122 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
  1123 -- Gold, metal, precious stone - - > Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
  113 -- Cash in transit - - > Tiền đang chuyển
  1131 -- Vietnam dong - - > Tiền Việt Nam
  1132 -- Foreign currency - - > Ngoại tệ
  121 -- Short term securities investment - - > Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
  1211 -- Stock - - > Cổ phiếu
  1212 -- Bond, treasury bill, exchange bill - - > Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu
  128 -- Other short term investment - - > Đầu tư ngắn hạn khác
  1281 -- Time deposits - - > Tiền gửi có kỳ hạn
  1288 -- Other short term investment - - > Đầu tư ngắn hạn khác
  129 -- Provision short term investment - - > Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn
  131 -- Receivables from customers - - > Phải thu của khách hàng
  -- / Details as each customer - - > / Chi tiết theo đối tượng
  133 -- VAT deducted - - > Thuế GTGT được khấu trừ
  1331 -- VAT deducted of goods, services - - > Thuế GTGT được KT của hàng hoá, dịch vụ
  1332 -- VAT deducted of fixed assets - - > Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ
  136 -- Internal Receivables - - > Phải thu nội bộ
  1361 -- Working capital from sub-units - - > Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc
  1368 -- Other internal receivables. - - > Phải thu nội bộ khác
  138 -- Other receivables - - > Phải thu khác
  1381 -- Shortage of assets awaiting resolution - - > Tài sản thiếu chờ xử lý
  1385 -- Privatisation receivables - - > Phải thu về cổ phần hoá
  1388 -- Other receivables - - > Phải thu khác
  139 -- Provision for bad receivables - - > Dự phòng phải thu khó đòi
  -- - - > (Chi tiết theo đối tượng)
  141 -- Advances (detailed by receivers) - - > Tạm ứng
  142 -- Short-term prepaid expenses - - > Chi phí trả trước ngắn hạn
  144 -- Mortage, collateral & short term deposits - - > Cầm cố, ký cược, ký quỹ ngắn hạn
  151 -- Purchased goods in transit - - > Hàng mua đang đi trên đường
  -- - - > (Chi tiết theo yêu cầu quản lý)
  152 -- Raw materials - - > Nguyên liệu, vật liệu
  153 -- Instrument & tools - - > Công cụ, dụng cụ
  154 -- Cost for work in process - - > Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang
  155 -- Finished products - - > Thành phẩm
  156 -- Goods - - > Hàng hóa
  1561 -- Purchase rate - - > Giá mua hàng hóa
  1562 -- Cost for purchase - - > Chi phí thu mua hàng hóa
  1567 -- Real estate - - > Hàng hoá bất động sản
  157 -- Entrusted goods for sale - - > Hàng gửi đi bán
  158 -- Goods in tax-suspension warehouse - - > Hàng hoá kho bảo thuế
  -- / Applied for the companies which have Tax-suspension warehouse - - > / Đơn vị XNK được lập kho bảo thuế
  159 -- Provision for devaluation of stocks - - > Dự phòng giảm giá hàng tồn kho
  161 -- Administrative expenses - - > Chi sự nghiệp
  1611 -- Administrative expenses for previous year - - > Chi sự nghiệp năm trước
  1612 -- Administrative expenses for current - - > Chi sự nghiệp năm nay
  TÀI SẢN DÀI HẠN (LONG-TERM ASSETS)
  211 -- Tangible fixed assets - - > Tài sản cố định hữu hình
  2111 -- Building & architectonic model - - > Nhà cửa, vật kiến trúc
  2112 -- Equipment & machine - - > Máy móc, thiết bị
  2113 -- Transportation & transmit instrument - - > Phương tiện vận tải, truyền dẫn
  2114 -- Instruments & tools for management - - > Thiết bị, dụng cụ quản lý
  2115 -- Long term trees, working & killed animals - - > Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm
  2118 -- Other fixed assets - - > Tài sản cố định khác
  212 -- Fixed assets of finance leasing - - > Tài sản cố định thuê tài chính
  213 -- Intangible fixed assets - - > Tài sản cố định vô hình
  2131 -- Land using right - - > Quyền sử dụng đất
  2132 -- Establishment & productive right - - > Quyền phát hành
  2133 -- Patents & creations - - > Bản quyền, bằng sáng chế
  2134 -- Trademark - - > Nhãn hiệu hàng hoá
  2135 -- Software - - > Phần mềm máy vi tính
  2136 -- License & concession license - - > Giấy phép và giấy phép nhượng quyền
  2138 -- Other intangible fixed assets - - > TSCĐ vô hình khác
  214 -- Depreciation of fixed assets - - > Hao mòn tài sản cố định
  2141 -- Tangible fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ hữu hình
  2142 -- Financial leasing fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ thuê tài chính
  2143 -- Intangible fixed assets depreciation - - > Hao mòn TSCĐ vô hình
  2147 -- Investment real estate depreciation - - > Hao mòn bất động sản đầu tư
  217 -- Investment real estate - - > Bất động sản đầu tư
  221 -- Investment in equity of subsidiaries - - > Đầu tư vào công ty con
  222 -- Joint venture capital contribution - - > Vốn góp liên doanh
  223 -- Investment in joint-venture - - > Đầu tư vào công ty liên kết
  228 -- Other long term investments - - > Đầu tư dài hạn khác
  2281 -- Stocks - - > Cổ phiếu
  2282 -- Bonds - - > Trái phiếu
  2288 -- Other long-term investment - - > Đầu tư dài hạn khác
  229 -- Provision for long term investment devaluation - - > Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn
  241 -- Capital construction in process - - > Xây dựng cơ bản dở dang
  2411 -- Fixed assets purchases - - > Mua sắm TSCĐ
  2412 -- Capital construction - - > Xây dựng cơ bản
  2413 -- Major repair of fixed assets - - > Sửa chữa lớn tài sản cố định
  242 -- Long-term prepaid expenses - - > Chi phí trả trước dài hạn
  243 -- Deffered income tax assets - - > Tài sản thuế thu nhập hoãn lại
  244 -- Long term collateral & deposit - - > Ký quỹ, ký cược dài hạn
  NỢ PHẢI TRẢ - LIABILITIES (Chi tiết theo đối tượng)
  311 -- Short-term loan - - > Vay ngắn hạn
  315 -- Long term loans due to date - - > Nợ dài hạn đến hạn phải trả
  333 -- Taxes and payable to state budget - - > Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước
  3331 -- Value Added Tax (VAT) - - > Thuế giá trị gia tăng phải nộp
  33311 -- VAT output - - > Thuế GTGT đầu ra
  33312 -- VAT for imported goods - - > Thuế GTGT hàng nhập khẩu
  3332 -- Special consumption tax - - > Thuế tiêu thụ đặc biệt
  3333 -- Import & export duties - - > Thuế xuất, nhập khẩu
  3334 -- Profit tax - - > Thuế thu nhập doanh nghiệp
  3335 -- Personal income tax - - > Thuế thu nhập cá nhân
  3336 -- Natural resource tax - - > Thuế tài nguyên
  3337 -- Land & housing tax, land rental charges - - > Thuế nhà đất, tiền thuê đất
  3338 -- Other taxes - - > Các loại thuế khác
  3339 -- Fee & charge & other payables - - > Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác
  334 -- Payable to employees - - > Phải trả người lao động
  3341 -- Payable to employees - - > Phải trả công nhân viên
  3348 -- Payable to other employees - - > Phải trả người lao động khác
  335 -- Accruals - - > Chi phí phải trả
  336 -- Intercompany payable - - > Phải trả nội bộ
  337 -- Construction contract progress payment due to customers - - > Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng
  -- - - > DN xây lắp có thanh toán theo TĐKH
  338 -- Other payable - - > Phải trả, phải nộp khác
  3381 -- Surplus assets awaiting for resolution - - > Tài sản thừa chờ giải quyết
  3382 -- Trade Union fees - - > Kinh phí công đoàn
  3383 -- Social insurance - - > Bảo hiểm xã hội
  3384 -- Health insurance - - > Bảo hiểm y tế
  3385 -- Privatization payable - - > Phải trả về cổ phần hoá
  3386 -- Short-term deposits received - - > Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn
  3387 -- Unrealized turnover - - > Doanh thu chưa thực hiện
  3388 -- Other payable - - > Phải trả, phải nộp khác
  341 -- Long-term borrowing - - > Vay dài hạn
  342 -- Long-term liabilites - - > Nợ dài hạn
  343 -- Issued bond - - > Trái phiếu phát hành
  3431 -- Bond face value - - > Mệnh giá trái phiếu
  3432 -- Bond discount - - > Chiết khấu trái phiếu
  3433 -- Additional bond - - > Phụ trội trái phiếu
  344 -- Long-term deposits received - - > Nhận ký quỹ, ký cược dài hạn
  347 -- Deferred income tax - - > Thuế thu nhập hoãn lại phải trả
  351 -- Provisions fund for severance allowances - - > Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm
  352 -- Provisions for payables - - > Dự phòng phải trả
  VỐN CHỦ SỞ HỮU - RESOURCES
  411 -- Working capital - - > Nguồn vốn kinh doanh
  4111 -- Paid-in capital - - > Vốn đầu tư của chủ sở hữu
  4112 -- Share premium Công ty cổ phần - - > Thặng dư vốn cổ phần
  4118 -- Other capital - - > Vốn khác
  412 -- Differences upon asset revaluation - - > Chênh lệch đánh giá lại tài sản
  413 -- Foreign exchange differences - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái
  4131 -- Foreign exchange differences revaluation at the end fiscal year - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái đánh giá lại cuối năm tài chính
  4132 -- Foreign exchange differences in period capital construction investment - - > Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn đầu tư XDCB
  414 -- Investment & development funds - - > Quỹ đầu tư phát triển
  415 -- Financial reserve funds - - > Quỹ dự phòng tài chính
  418 -- Other funds - - > Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
  419 -- Stock funds - - > Cổ phiếu quỹ
  421 -- Undistributed earnings Công ty cổ phần - - > Lợi nhuận chưa phân phối
  4211 -- Previous year undistributed earnings - - > Lợi nhuận chưa phân phối năm trước
  4212 -- This year undistributed earnings - - > Lợi nhuận chưa phân phối năm nay
  431 -- Bonus & welfare funds - - > Quỹ khen thưởng, phúc lợi
  4311 -- Bonus fund - - > Quỹ khen thưởng
  4312 -- Welfare fund - - > Quỹ phúc lợi
  4313 -- Welfare fund used to acquire fixed assets - - > Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ
  441 -- Construction investment fund áp dụng cho DNNN - - > Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản
  461 -- Budget resources Dùng cho các C.ty, TC.ty - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp
  4611 -- Precious year budget resources có nguồn kinh phí - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước
  4612 -- This year budget resources - - > Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay
  466 -- Budget resources used to acquire fixed assets - - > Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ
  DOANH THU - REVENUE
  511 -- Sales Chi tiết theo yêu cầu quản lý - - > Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
  5111 -- Goods sale - - > Doanh thu bán hàng hóa
  5112 -- Finished product sale - - > Doanh thu bán các thành phẩm
  5113 -- Services sale áp dụng khi có bán hàng nội bộ - - > Doanh thu cung cấp dịch vụ
  5114 -- Subsidization sale - - > Doanh thu trợ cấp, trợ giá
  5117 -- Investment real estate sale - - > Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư
  512 -- Internal gross sales - - > Doanh thu bán hàng nội bộ
  5121 -- Goods sale - - > Doanh thu bán hàng hoá
  5122 -- Finished product sale - - > Doanh thu bán các thành phẩm
  5123 -- Services sale - - > Doanh thu cung cấp dịch vụ
  515 -- Financial activities income - - > Doanh thu hoạt động tài chính
  521 -- Sale discount - - > Chiết khấu thương mại
  531 -- Sale returns - - > Hàng bán bị trả lại
  532 -- Devaluation of sale - - > Giảm giá bán hàng
  611 -- Purchase - - > Mua hàng
  6111 -- Raw material purchases - - > Mua nguyên liệu, vật liệu
  6112 -- Goods purchases - - > Mua hàng hóa
  621 -- Direct raw materials cost - - > Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp
  622 -- Direct labor cost - - > Chi phí nhân công trực tiếp
  623 -- Executing machine using cost - - > Chi phí sử dụng máy thi công
  -- - - > (áp dụng cho đơn vị xây lắp / Applied for construction companies
  6231 -- Labor cost - - > Chi phí nhân công
  6232 -- Material cost - - > Chi phí vật liệu
  6233 -- Production tool cost - - > Chi phí dụng cụ sản xuất
  6234 -- Executing machine depreciation - - > Chi phí khấu hao máy thi công
  6237 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6238 -- Other cost Phương pháp kiểm kê định kỳ - - > Chi phí bằng tiền khác
  CHI PHÍ SẢN XUẤT KINH DOANH - COST FOR PRODUCTION & BUSINESS
  627 -- General operation cost - - > Chi phí sản xuất chung
  6271 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên phân xưởng
  6272 -- Material cost - - > Chi phí vật liệu
  6273 -- Production tool cost - - > Chi phí dụng cụ sản xuất
  6274 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
  6277 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6278 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
  631 -- Production cost - - > Giá thành sản xuất
  632 -- Cost of goods sold - - > Giá vốn hàng bán
  635 -- Financial activities expenses - - > Chi phí tài chính
  641 -- Selling expenses - - > Chi phí bán hàng
  6411 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên
  6412 -- Material, packing cost - - > Chi phí vật liệu, bao bì
  6413 -- Tool cost - - > Chi phí dụng cụ, đồ dùng
  6414 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
  6415 -- Warranty cost - - > Chi phí bảo hành
  6417 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6418 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
  642 -- General & administration expenses - - > Chi phí quản lý doanh nghiệp
  6421 -- Employees cost - - > Chi phí nhân viên quản lý
  6422 -- Tools cost Chi tiết theo hoạt động / Details as activities - - > Chi phí vật liệu quản lý
  6423 -- Stationery cost - - > Chi phí đồ dùng văn phòng
  6424 -- Fixed asset depreciation - - > Chi phí khấu hao TSCĐ
  6425 -- Taxes, fees, charges - - > Thuế, phí và lệ phí
  -- / Details as activities - - > / Chi tiết theo hoạt động
  6426 -- Provision cost - - > Chi phí dự phòng
  6427 -- Outside purchasing services cost - - > Chi phí dịch vụ mua ngoài
  6428 -- Other cost - - > Chi phí bằng tiền khác
  THU NHẬP KHÁC - OTHER INCOME
  711 -- Other income - - > Thu nhập khác
  CHI PHÍ KHÁC - OTHER EXPENSES
  811 -- Other expenses - - > Chi phí khác
  821 -- Business Income tax charge - - > Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
  8211 -- Current business income tax charge - - > Chi phí thuế TNDN hiện hành
  -- / Details for management requirement - - > / Chi tiết theo yêu cầu quản lý
  8212 -- Deffered business income tax charge - - > Chi phí thuế TNDN hoãn lại
  XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH - EVALUATION OF BUSINESS RESULTS
  911 -- Evaluation of business results - - > Xác định kết quả kinh doanh
  TÀI KHOẢN NGOÀI BẢNG - OFF BALANCE SHEET ITEMS
  1 -- Operating lease assets - - > Tài sản thuê ngoài
  2 -- Goods held under trust or for processing - - > Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công
  3 -- Goods received on consignment for sale, deposit - - > Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
  4 -- Bad debt written off - - > Nợ khó đòi đã xử lý
  7 -- Foreign currencies - - > Ngoại tệ các loại
  8 -- Enterprise, projec expenditure estimate - - > Dự toán chi sự nghiệp, dự án
   
  Chỉnh sửa cuối: 8/4/13
 6. lamnga112

  lamnga112 New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Cảm ơn cả nhà
   
 7. jindo49

  jindo49 New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  thanks bác ♥
   
 8. enty

  enty New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Nếu các bác có bản word/pdf cho mọi người down về sẽ tiện theo dõi hơn! Thanks
   
 9. phamhatanla

  phamhatanla New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Cảm ơn cả nhà nhiều nha!
   
 10. vivi_610

  vivi_610 New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  cảm ơn mọi người nhiều :^_^:
   
 11. nhantrucsong

  nhantrucsong New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  mọi ng cho e hỏi chứng từ và sổ kế toán, Phiếu nhập kho, phiếu xuất kho trong T.A là gì ạ
  Cám ơn mọi người nhiều
   
 12. babycat19876

  babycat19876 New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  hihi hữu ích
   
 13. Tongson

  Tongson New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  Cảm ơn cả nhà nhiều ạ! :)
   
 14. tramnguyen19

  tramnguyen19 New Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  0
 15. linhtrang212

  linhtrang212 Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  2
  Điểm thành tích:
  8
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  mình vẫn ngại nhất T.A vì nó chưa ổn lắm :-(
   
 16. thuythuy22

  thuythuy22 Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  3
  Điểm thành tích:
  8
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  ngày xưa học trong trường thấy ổn ổn @@
   
 17. linhntp

  linhntp Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  0
  Điểm thành tích:
  6
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  vốn dĩ đã vẫn kém t.a rồi. cơ mà được cái mấy từ này thì biết =D
   
 18. lethithuy213

  lethithuy213 Member Hội viên mới

  Được cảm ơn:
  3
  Điểm thành tích:
  8
  Ðề: Một số thuật ngữ Kế Toán bằng Tiếng Anh (cơ bản)

  kế toán cũng yêu cầu T.A đấy chứ. cố gắng học dần dần đi thôi
   

Chia sẻ trang này