Kế toán xây dựng cơ bản

Thảo luận trong 'Bất động sản - Đầu tư - XDCB' bắt đầu bởi Hoancvc, 20/3/08.

 1. Hoancvc

  Hoancvc New Member Hội viên mới

  Các lão làng kế toán cho mình hỏi trong kế toán xây dựng cơ bản có những vấn đề gì là khó nhát, phức tạp nhất. Xin cảm ơn
   
                
 2. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Ke toan xay dung co ban

  + Cái khó trong XDCB là hạch toán giá trị công trình, tập hợp các chi phí phát sinh: chi phí NVL, nhân công trực tiếp của cty, tập hợp chi phí để phân bổ và các chi phí khác liên quan đến ctrình XDCB như nhân công thuê ngoài và phương pháp ghi nhận DT của công trình xd cơ bản theo hợp đồng và phụ lục hợp đồng xây dựng.
  - Về các chi phí NVL, NCC TT tập hợp vào các TK 621,622 ->154
  - Các chi phí khác nếu phát sinh mà Ctrình XDCB hoàn thành trong năm thì hạch toán vào TK 142, nếu hơn 1 năm thì tập hợp vào TK 242
  - về hạch toán DT và chi phí bảo hành ctrình thì có 2 phương pháp:
  Phương pháp 1: Hợp đồng XDCB quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch.
  Theo phương pháp này, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy thì doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành, do nhà thầu tự xác định vào ngày lập báo cáo tài chính, mà không phụ thuộc vào hoá đơn thanh toán theo tiến độ kế hoạch đã lập hay chưa và số tiền ghi trên hoá đơn là bao nhiêu. Để hạch toán thanh toán khối lượng xây dựng theo tiến độ kế hoạch, kế toán sử dụng các tài khoản sau:
  - TK 511 “Doanh thu bán hàng”
  - TK 337 “Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng”
  - TK 131 “Phải thu của khách hàng”
  - TK 111 “Tiền mặt”
  - TK 112 “Tiền gửi ngân hàng”…
  Trình tự hạch toán được tiến hành như sau:
  1. Khi hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và kết quả hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ phản ảnh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định (không phải hoá đơn), ghi:
  Nợ TK 337 / Có TK 511
  2. Căn cứ vào hoá đơn được lập theo tiến độ kế hoạch, kế toán phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:
  Nợ TK 131: Tổng giá thanh toán (chi tiết đơn vị chủ đầu tư)
  Có TK 337: Số thu không có thuế GTGT
  Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp
  3. Khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng trả phụ thêm cho nhà thầu khi thực hiện đạt hoặc vượt một số chỉ tiêu đã được ghi trong hợp đồng, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán
  Có TK 511: Số thu không có thuế GTGT
  Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp
  4. Khoản bồi thường thu được từ khách hàng hay bên khác để bù đắp các chi phí chưa được tính trong giá trị hợp đồng, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán
  Có TK 511: Số thu không có thuế GTGT
  Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp
  5. Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:
  Nợ TK 111, 112/ Có TK 131 (chi tiết đơn vị chủ đầu tư)
  6. Khi sửa chữa và bảo hành công trình:
  - Trích trước chi phí sửa chữa và bảo hành công trình, ghi:
  Nợ TK 627 / Có TK 335: Chi phí phải trả
  - Khi phát sinh chi phí sửa chữa và bảo hành công trình, ghi:
  Nợ TK 621, 622, 627: Tập hợp chi phí sửa chữa và bảo hành công trình
  Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có các TK 152, 153, 214, 331, 112, 334, 338…
  - Cuối kỳ, kết chuyển chi phí thực tế phát sinh trong kỳ về sửa chữa và bảo hành công trình ghi:
  Nợ TK 154 (Chi tiết chi phí bảo hành công trình)
  Có TK 621, 622, 623, 627
  - Khi công việc sửa chữa và bảo hành công trình hoàn thành bàn giao cho khách hàng, ghi:
  Nợ TK 335 / Có TK 154
  - Hết thời hạn bảo hàng công trình xâp lắp. Nếu công trình không phải bảo hành, hoặc số trích trước > số chi thực tế về chi phí bảo hành, ghi:
  Nợ TK 335 / Có TK 711 “Thu nhập khác”
  7. Trường hợp tạm ứng tiền cho nhà thầu phụ trước khi hợp đồng phụ hoàn thành, ghi:
  Nợ TK 331/ Có TK 111, 112
  8. Trường hợp xuất hiện nghi ngờ về khả năng không thu được một khoản nào đó đã được tính trong doanh thu của hợp đồng và đã ghi trong báo cáo kết quả kinh doanh thì doanh nghiệp được phép lập dự phòng phải thu khó đòi cho những khoản nghi ngờ đó.
  - Cuối niên độ kế hoạch, căn cứ vào mức dự phòng phải thu khó đòi đã dự tính, ghi:
  Nợ TK 642 / Có TK 139
  - Cuối niên độ kế toán tiếp theo. Nếu số dự phòng phải thu khó đòi đã lập cuối năm trước không dùng hết sẽ được hoàn nhập, nếu thiếu sẽ được trích bổ sung.
   
 3. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Ke toan xay dung co ban

  9. Các chi phí của hợp đồng không thể thu hồi được do không đủ tính thực thi về mặt pháp lý, phải được ghi nhận ngay là chi phí trong kỳ, ghi:
  Nợ TK 632 “Giá vốn hàng bán”
  Có TK 154 “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang”
  10. Chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng có thể được ghi giảm nếu xuất hiện các khoản thu khác không tính trong doanh thu của hợp đồng, như:
  - Vật liệu thừa khi kết thúc hợp đồng được nhập kho, ghi:
  Nợ TK 152 / Có TK 154: Tính theo giá gốc
  - Phế liệu thu hồi nhập kho, ghi:
  Nợ TK 152 / Có TK 154: Giá có thể thu hồi được
  - Nếu vật liệu thừa, phế liệu thu hồi không qua nhập kho mà bán ngay, ghi:
  Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán
  Có TK 154: Số thu không có thuế GTGT
  Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp
  - Đối với những máy móc thiết bị chuyên dùng cho một hợp đồng xây dựng đã trích khấu hao hết vào giá trị hợp đồng, khi kết thúc hợp đồng xây dựng được thanh lý số máy móc thiết bị đó.
  + Phản ánh số thu về thanh lý, ghi
  Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá thanh toán
  Có TK 154: Số thu không có thuế GTGT
  Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp
  + Phản ánh chi phí thanh lý, ghi:
  Nợ TK 154: Số chi không có thuế GTGT
  Nợ TK 133: Thuế GTGT được khấu trừ
  Có TK 111, 112…: Tổng giá thanh toán
  Phương pháp 2. Hợp đồng XDCB quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện
  1. Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán lập hoá đơn giá trị gia tăng trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành, căn cứ vào hoá đơn, ghi:
  Nợ TK 111, 112: Số đã thu
  Nợ TK 131 (chi tiết đơn vị chủ đầu tư): Số phải thu
  Có TK 511: DTBH
  Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp
  2. Khi chủ đầu tư thanh toán hoặc ứng trước tiền, ghi:
  Nợ TK 111, 112 / Có TK 131 (chi tiết đơn vị chủ đầu tư)
  Các bút toán còn lại hạch toán tương tự như trường hợp 1 (từ bút toán 3 đến bút toán 10).
   
 4. Sư Tử Chúa

  Sư Tử Chúa Quản lý SMOD & MOD Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Ke toan xay dung co ban

  Các cái khó trong XDCB:

  - Không tập hợp đủ chứng từ để hạch toán

  - Thời gian thực hiện công trình thường kéo dài qua nhiều niên độ

  - Kế toán không thể kiểm soát hết việc mua vật tư của các công trình, nhân công thay đổi liên tục.
   
 5. Sẻ con

  Sẻ con Member Hội viên mới

  Ðề: Ke toan xay dung co ban

  Em cũng vậy , nhưng cái khó nhất và cả khó chịu nhất là cp nhân công thuê ngoài.
   
 6. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Ke toan xay dung co ban

  Chi phí nhân công thuê ngoài chúng ta tập hợp qua TK 142
  Nợ TK 142
  Có TK 111,112
  Sau đó phân bổ vào giá trị công trình.(nếu có nhiều công trình), nếu một ctrình thì tập hợp qua TK 142 đến khi công trình hoàn thành
  Nợ TK 154
  Có TK 142
  rùi kết chuyển

  Nợ TK 632
  Có TK 154
   
 7. tuanav

  tuanav New Member Hội viên mới

  Ðề: Ke toan xay dung co ban

  Làm gì có chí phí công nhân thuê ngoài lại tập hợp qua 142 hả bạn của công trình nào cho vào cái ấy luôn nhân công mà cũng phân bổ ư. Cái nữa nếu bạn ấy làm theo QĐ 15 thì ko làm như bạn nói ở trên đc.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Cái này theo mình bạn nên làm cái hợp đồng giao cho tổ nào đó gia công copha. Nói kỹ thuật lập cho cái dự toán rồi chi phí nguyên vật liệu , nhân công là cái đầu vào của tổ đó. bạn quyết toán, thanh lý và căn cứ vào đó mình nhập kho công cụ dụng cụ vì copha thép mình quay vòng nhiều lần nên bạn phân bổ dần nhé
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/3/08
 8. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Ke toan xay dung co ban

  Nếu theo quyết định 15 thì tập hợp chi phí nhân công thuê ngoài vào TK 627. Trường hợp TK 142 sử dụng khi có nhiều công trình và nhân công thuê ngoài đó trả 1 lần cho một nhóm người, nhóm người này có thể tham gia nhiều công trình dưới sự điều động của DN do vậy cần phải tập hợp qua TK 142 để i phân bổ vào giá thành của nhiều công trình khác nhau có thời gian hoàn thành khác nhau.

  Trong thực tế khi tôi làm kế toán cho một số cty xây dựng cơ bản thì vấn đề này xảy ra thường xuyên nên việc theo dõi nhân công thuê ngoài(cái này là chủ yếu vì nhân công trong công trình xây dựng thường thuê khoán bên ngoài chỉ có 1 số ít trong đó là lao động của DN) thường làm việc ở nhiều công trình, công trình A cần thêm vài người, chủ DN sẽ xem bên ctrình B có thể lấy được người để đưa sang ctrình A không rùi điểu chuyển qua, ctrình C đang dư người điều chuyển 1 số người nữa sang công trình A để rút ngắn thời gian thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thành kịp bàn giao.

  Bạn có thể tìm hiểu kế toán cũng như thực tế phát sinh chi phí và tập hợp chi phí ở các DN xây dựng cơ bản.

  Thân chào!
   
 9. tuanav

  tuanav New Member Hội viên mới

  Ðề: Ke toan xay dung co ban

  Tui làm bên sông Đà đây xây dựng đây này. Chính cách làm của bạn đã làm khó cho bạn thôi. Tôi thì bắt các ông nhân công thuê ngoài làm đúng như tôi yêu cầu. Tiền đi liền với ruột nên tự các ông ấp phải làm cụ thể tường công trình, hạng mục. Hơn nữa có vậy thì cán bộ kỹ thuật mới nắm chắc mà xác nhận chứ
   
 10. PHONG2V

  PHONG2V BAN NICK VĨNH VIỄN Hội viên mới

  Ðề: Ke toan xay dung co ban

  Anh tuanav nói đúng đó anh Dra ạ, em cũng chưa bao h đưa vào 142,
  tất cả các hợp đồng nhân công nếu thi công cho 1 công trình thì đơn giản, nhưng nếu thi công nhiều công trình, có thể nghiệp thu theo từng khối lượng của công trình riêng, nhiêu khi còn hạng mục riêng nữa đó chứ
   
 11. Gã sẹo

  Gã sẹo Phần mềm kế toán MH Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  Có một cái cực kỳ khó nữa mà các bác chưa nói ra, mà cái này là khâu then chốt trong kế toán xây dựng cơ bản. Đó là kế toán xây lắp phải biết đọc dự toán, phân tích thiết kế, dự toán từ đó kiểm soát chi phí, quyết toán. Nếu vững được cái này thì các vấn đề khác chỉ mang tính thủ tục thôi.
  Nhưng khó nữa là mỗi công trình lại có một đặc điểm riêng, loại hình riêng nên không thể truyền đạt được những kinh nghiệm.
  Em nói một ví dụ rất đơn giản nhé:
  Đào một cái hồ, ngoài chi phí đào đất còn phải chi phí chở đất đi, thuê bãi đổ đất (toàn chi phí nhé). Nhưng các ông làm việc đó lại mang đất đó đi bán (cho nhà máy gạch), thế là lợi đôi đường, vừa có tiền bán đất, vừa thanh toán được chi phí thuê bãi đổ. Kế toán giỏi sẽ bắt được cái đó qua đọc dự toán, kiểm soát chi phí về đó. Lúc đó tùy xử, heheheheheh
   
 12. PHONG2V

  PHONG2V BAN NICK VĨNH VIỄN Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  thực ra đọc hay phân tích bóc tách được dự toán cũng chưa phải là khó
  mà cái khó hơn nữa làm như thế nào cho sát với dự toán
  :hysterical::hysterical::hysterical:
   
  Chỉnh sửa cuối: 21/3/08
 13. Gã sẹo

  Gã sẹo Phần mềm kế toán MH Thành viên BQT Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  Đã thế thì khó hơn tý nữa là làm thế nào để bảo vệ cái sát với dự toán đó
   
 14. Dragon489

  Dragon489 Member Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  Sát với dự toán? Các pác cứ làm hết đi nhưng em thấy chẳng công trình nào sát với dự toán mà chi phí toàn vượt dự toán thôi, Ông nào dám vỗ ngực dương oai tôi đảm bảo các dự toán của tôi là chính xác, các chi phí phát sinh khác cũng nằm trong dự toán của tôi, Dự toán = Dự tính các chi phí phát sinh chứ không nói là Dự toan = số phát sinh, đồng tiền đi liền với khúc ruột của các pác nhưng các pác ngồi một chỗ trên VP các pác điều khiển ngoài công trường, thực tế tại các công trường xây dựng có hàng trăm cái chi phí phát sinh khác ngoài dự toán như Bác đang xây dựng dang dở, mưa ập tới làm một số hạng mục đang dở dang chưa khô bị hư hỏng -> ngoài dự toán, các pác vận chuyển ximăng tới công trường thi công thì gặp trời mưa một số bao xi măng hư hỏng-> ngoài dự toán, sắt thép bị công nhân ăn trộm đem đi bán lấy tiền oánh bài-> ngoài dự toán. Các chi phí đó các pác hạch toán làm sao cho sát với dự toán ban đầu của các Pác.
   
 15. PHONG2V

  PHONG2V BAN NICK VĨNH VIỄN Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  Khó hơn tý ty nữa là nhiều khi thi công cao hơn dự toán
  làm sao bảo vệ được cái vượt dự toán đó
   
 16. PHONG2V

  PHONG2V BAN NICK VĨNH VIỄN Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  Anh đừng có nóng thế, cái anh nói là để tính vào chi phí và chứng minh nó thui
  Còn chủ đâu tư đâu có quan trọng cái đó đâu anh nhỉ, đó là do anh tổ chức thi công ko tốt
  Những cái đó nó cũng được đưa vào nhiều cái khác rồi anh a.
  Sao anh ko đưa ra lý do là đơn giá dự toán cao hơn so với giá thực tế, thui em lấy giá thực tế thui,
  Sao anh ko tính là nhiều cái dự toán yêu cầu thi công bằng máy, anh lại thi công = thủ công nó rẻ hơn hiiiiiiiii
   
 17. kinhvomenh08

  kinhvomenh08 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  Cty mình là cty chuyên cọc nhồi. Sếp bắt tình vật tư tiêu hao từng CT để xem CT nào tiết kiệm hơn. Nhưng mình chả có biểu mẫu cũng như cách tính gì hết? Tại vì (dầu, nhớt tính theo m khoan), (ga, oxy tính theo KL thép), (thép, ống, ben tính theo cọc). Đó là chưa tính đến thi công nhiều hạng mục như D1000, D1200, D1500. Anh chị nào có kinh nghiệm về vấn để này hay có biểu mẫu thì giup1 mình với. Cảm ơn:
   
 18. huyenketoan

  huyenketoan New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  Công ty mình đang trong giai đoạn chuyển đổi thành công ty cổ phần.
  Kế toán toàn dân mới. Nên ít kinh nhiệm lắm các bác ạ.
  Mình muốn hỏi?
  Hiện nay, công ty mình đang lưu phiều chi theo kiểu : dứt đứt hết ra khỏi cuống kể cả phiếu chi gốc sau đó lưu từng phiếu chi theo công trình.
  Kg lưu liên nào tại quyển phiếu chi cả.
  Như vậy có đúng kg hả các bác?
  then cừu vi-na-milk các bác nhiều.
   
 19. macarog

  macarog New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  Mình cũng không rõ lắm nhưng theo mình thì không sao cả. Vì mình thấy côngty mình toàn làm phiếu thu, chi trên máy rồi in ra lưu lại. Mà nếu đã làm trên máy in ra thì làm gì có cuống mà lưu?????????
  :danhtrong::lasao:
   
 20. hoint82

  hoint82 New Member Hội viên mới

  Ðề: Kế toán xây dựng cơ bản

  Cả nhà cho mình hỏi kế toán dự án xây dựng chưa có doanh thu, thì hạch toán chính xác như thế nào nhỉ? Thanks
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.