điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

Thảo luận trong 'Thuế GTGT' bắt đầu bởi phuongthu, 18/5/09.

 1. phuongthu

  phuongthu là TSCĐ...^_^ Hội viên mới

  Các quy định hoàn thuế gíá trị gia tăng
  I. Đối tượng và trường hợp được hoàn thuế gíá trị gia tăng (GTGT)

  Cơ sở kinh doanh thuộc đối tượng nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế được xét hoàn thuế trong các trường hợp sau:

  Trường hợp 1:

  Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra. Số thuế được hoàn là số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết của thời gian xin hoàn thuế.

  Ví dụ: Doanh nghiệp A kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào, đầu ra như sau:

  (Đơn vị tính: triệu đồng)

  Tháng kê khai thuế


  Thuế đầu vào được khấu trừ trong tháng


  Thuế đầu ra phát sinh trong tháng


  Thuế phải nộp


  Lũy kế số thuế đầu vào chưa khấu trừ

  Tháng 12/2000
  Tháng 01/2001
  Tháng 02/2001


  200
  300
  300


  100
  350
  200


  -100
  +50
  -100


  -100
  -50
  -150

  Theo ví dụ trên, doanh nghiệp A lũy kế 3 tháng liên tục có số thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra. Doanh nghiệp A thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT với số thuế là 150 triệu đồng.

  Trường hợp 2:

  Cơ sở kinh doanh trong tháng có hàng hóa xuất khẩu nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 200 triệu trở lên thì được xét hoàn thuế theo tháng, hoặc chuyến hàng (nếu xác định được GTGT đầu vào riêng của chuyến hàng).

  Đối với hàng hóa ủy thác xuất khẩu, gia công xuất khẩu qua một cơ sở khác ký hợp đồng gia công xuất khẩu, gia công chuyển tiếp xuất khẩu, đối tượng hoàn thuế là cơ sở có hàng hóa đi ủy thác xuất khẩu, cơ sở trực tiếp gia công hàng hóa xuất khẩu.

  Trường hợp 3:

  Đối với cơ sở mới thành lập, đầu tư tài sản mới đã đăng ký nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thuế nhưng chưa có phát sinh doanh thu bán hàng để tính thuế GTGT đầu ra, nếu thời gian đầu tư từ một năm trở lên được xét hoàn thuế đầu vào theo từng năm. Số thuế GTGT đầu vào của tài sản đầu tư được hoàn có giá trị lớn từ 200 triệu đồng trở lên thì được xét hoàn thuế từng quý.

  Ví dụ 1: Cơ sở kinh doanh mới được thành lập năm 1999, trong năm 1999 thực hiện đầu tư phần giá trị xây lắp là 6 tỷ đồng, giá trị máy móc,thiết bị là 2 tỷ.

  Thuế GTGT đầu vào của vật tư dùng trong xây lắp là 400 triệu. Thuế GTGT của máy móc, thiết bị là 200 triệu.

  Đến cuối năm 1999, công trình chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa có doanh thu nên chưa phát sinh thuế GTGT phải nộp. Sau khi lập báo cáo quyết toán thuế GTGT, năm 1999 xác định số thuế đầu vào 600 triệu, thì cơ sở làm hồ sơ đề nghị cơ quan thuế giải quyết hoàn số tiền thuế GTGT là 600 triệu cho cơ sở.

  Trường hợp thuế đầu vào doanh nghiệp tổng hợp từng quý lớn hơn 200 triệu đồng thì doanh nghiệp có thể đề nghị hoàn thuế từng quý.

  Trường hợp cơ sở mới đầu tư nhưng chưa thành lập doanh nghiệp hoặc đã thành lập doanh nghiệp nhưng doanh nghiệp chưa đăng ký nộp thuế thì không thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo quy định này.

  Trường hợp 4:

  Cơ sở kinh doanh quyết toán thuế khi sát nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa, cơ sở có quyền đề nghị cơ quan thuế hoàn lại số thuế GTGT nộp thừa.

  Trường hợp 5:

  Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

  Trường hợp 6:

  Việc hoàn thuế GTGT đã trả đối với các dự án sử dụng vốn ODA như sau:

  - Chủ dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại mua hàng hóa, dịch vụ từ các nhà cung cấp trong nước có thuế GTGT để sử dụng cho dự án này;

  - Nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp trừ thuế sử dụng vốn ODA không hoàn lại cung cấp các hàng hóa, dịch vụ cho các dự án sử dụng vốn ODA không hoàn lại không phải tính thuế GTGT đầu ra nhưng được tính khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hành hóa, dịch vụ mua trong trong nước có thuế GTGT.

  Ví dụ: Công ty xây dựng A thực hiện xây dựng công trình của dự án B sử dụng nguồn vốn viện trợ không hoàn lại theo giá thầu ký với chủ dự án, giá trị xây lắp không có thuế GTGT là 4 tỷ đồng. Chủ dự án B trực tiếp mua thiết bị trong nước để giao cho công ty A lắp đặt, giá mua thiết bị chưa có thuế GTGT là 1 tỷ đồng, thuế GTGT là 100 triệu đồng.

  Nếu công ty A được thanh toán theo giá nhận thầu không có thuế GTGT là 4 tỷ đồng thì công ty A được khấu trừ thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, vật tư mua vào phục vụ cho xây dựng dự án công trình B.

  Chủ dự án B được hoàn thuế GTGT đầu vào của thiết bị mua trong nước là 100 triệu.

  Các dự án sử dụng vốn ODA vay hoặc vốn ODA hỗn hợp thuộc đối tượng được ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả toàn bộ hoặc một phần được khấu trừ thuế GTGT đầu vào hoặc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào từ các nhà cung cấp có thuế GTGT hoặc hàng hóa nhập khẩu đã nộp thuế GTGT.

  Trường hợp chủ dự án giao thầu cho các nhà thầu chính thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ cung cấp các hàng hóa, dịch vụ theo giá không có thuế GTGT cho dự án này thì nhà thầu chính không tính thuế GTGT đầu ra nhưng được khấu trừ hoặc hoàn thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án này.

  Ví dụ: Công ty xây dựng M thực hiện xây dựng công trình của dự án C sử dụng nguồn vốn ODA vay, dự án thuộc đối tượng được Ngân hàng Nhà nước đầu tư không hoàn trả, giá trị xây lắp không có thuế GTGT là 5 tỷ đồng, thuế GTGT 5% là 250 triệu đồng. Chủ dự án B nhập khẩu thiết bị để giao cho Công ty M lắp đặt, giá nhập khẩu thiết bị chưa có thuế GTGT là 2 tỷ đồng, thuế GTGT là 200 triệu đồng. Chủ dự án B được hoàn thuế GTGT đầu vào là 450 triệu đồng.

  Các chủ dự án sử dụng nguồn vốn ODA hỗn hợp được Ngân sách Nhà nước đầu tư không hoàn trả khi nhận được quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế, cơ quan tài chính quản lý dự án tiến hành ghi tăng vốn cấp cho dự án. Khi tính kế hoạch vốn đối ứng hàng năm cho dự án không phải tính kế hoạch vốn đối ứng để nộp thuế GTGT.

  Trường hợp 7:

  Tổ chức ở Việt Nam sử dụng tiền viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại của tổ chức, cá nhân nước ngoài để mua hàng hóa tại Việt Nam thì được hoàn lại tiền thuế GTGT đã ghi trên hóa đơn GTGT khi mua hàng.

  Ví dụ: Hội chữ thập đỏ được Tổ chức quốc tế viện trợ tiền để mua hàng viện trợ nhân đạo cho nhân dân các tỉnh bị thiên tai là 200 triệu đồng. Giá trị hàng mua chưa có thuế là 200 triệu đồng, thuế GTGT là 10 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ sẽ được hoàn thuế theo quy định là 10 triệu đồng.

  Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo các trường hợp nêu trên phải là đối tượng lưu giữ sổ sách, chứng từ kế toán và có tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng.

  Các trường hợp cơ sở đã lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế thì không được tính bù trừ với số thuế đầu vào đã đề nghị hoàn thuế vào số thuế nộp thiếu của tháng trước hoặc số thuế phát sinh của tháng tiếp sau thời gian đã lập hồ sơ hoàn thuế.

  Trường hợp tháng trước thời gian xin hoàn thuế cơ sở có số thuế GTGT nộp thừa thì cơ sở được tính cộng thuế GTGT nộp thừa vào số thuế GTGT được hoàn của thời gian xin hoàn thuế tiếp sau.

  Trường hợp cơ sở kinh doanh phát sinh lũy kế số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra từ 03 tháng trở lên nhưng cơ sở không đề nghị hoàn thuế thì được tính khấu trừ vào các tháng tiếp sau, nếu số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết thì cơ sở lập hồ sơ hoàn thuế.

  II. Hồ sơ hoàn thuế GTGT

  1. Hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với các trường hợp 1, 2 và 3

  * Văn bản đề nghị hoàn thuế GTGT nêu rõ lý do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian hoàn theo mẫu số 10/GTGT. Để tiện việc đối chiếu và ký nhận số lượng hồ sơ trong bộ hồ sơ đề nghị hoàn giữa cơ sở và cơ quan thuế, cần lập riêng bảng liệt kê hồ sơ hoàn thay vì liệt kê trong văn bản đề nghị hoàn.

  Trường hợp hoàn thuế do trong tháng có hàng hóa xuất khẩu và thuế GTGT đầu vào được khấu trừ từ 200 triệu trở lên thì trong văn thư đề nghị hoàn thuế phải ghi rõ số tờ khai hàng hóa xuất nhập khẩu và số hợp đồng xuất khẩu (đối với trường hợp trực tiếp xuất khẩu) hoặc số hợp đồng ủy thác xuất khẩu (đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu).

  * Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại.
  * Bảng kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ liên quan đến việc xác định thuế GTGT đầu vào, đầu ra (theo mẫu số 02/GTGT, 03/GTGT, 04/GTGT).

  Trường hợp việc kê khai thuế hàng tháng đã đầy đủ và chính xác, phù hợp với bảng kê khai tổng hợp, cơ sở không phải nộp bảng kê khai hàng hóa, dịch vụ mua vào, bán ra các tháng đề nghị hoàn thuế.

  Trường hợp có điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của các tháng trong thời gian hoàn thuế thì cơ sở phải kê khai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra phát sinh từng tháng trong thời gian hoàn thuế, số thuế điều chỉnh phải giải trình rõ lý do.

  2. Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp 6

  Bao gồm các hồ sơ quy định tại điểm 1 ở trên (đối với các chủ dự án đầu tư được hoàn thuế thì bảng kê tổng hợp chỉ kê khai tổng hợp thuế đầu vào được hoàn và lập bảng kê chi tiết hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 03/GTGT). Ngoài ra gửi bổ sung cho cơ quan thuế các hồ sơ sau (gửi lần đầu):

  * Quyết định đầu tư của cơ quan có thẩm quyền (bản sao có xác nhận của cơ sở).
  * Xác nhận bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về dự án sử dụng nguồn vốn ODA không hoàn lại (hoặc sử dụng nguồn vốn ODA vay thuộc diện được Ngân hàng Nhà nước đầu tư không hoàn trả) thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT (bản sao có xác nhận của cơ sở).
  * Trường hợp hoàn thuế cho nhà thầu chính, nhà thầu chính phải gửi bổ sung thêm (lần đầu) văn bản xác định của chủ dự án do trong giá thanh toán theo kết quả thầu không có thuế GTGT đề nghị hoàn thuế cho nhà thầu chính.

  3. Hồ sơ hoàn thuế đối với trường hợp 7

  Bao gồm các hồ sơ quy định tại điểm 1 ở trên (trong đó bảng kê tổng hợp chỉ kê khai tổng hợp thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và lập bảng kê chi tiết hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 03/GTGT). Ngoài ra còn các hồ sơ sau:

  * Bản sao quyết định phê duyệt các khoản viện trợ của cấp có thẩm quyền (Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Chủ tịch UBND, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ trưởng các tổ chức Đoàn thể) theo quy định tại điều 5 Quyết định số 28/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (bản sao có xác nhận của cơ sở).
  * Văn bản xác nhận của Ban quản lý tiếp nhận viện trợ Bộ Tài chính về khoản tiền viện trợ của tổ chức phi chính phủ nước ngoài, trong đó nêu rõ tên của tổ chức viện trợ, giá trị khoản viện trợ, cơ quan tiếp nhận, quản lý tiền viện trợ (bản sao có xác nhận của cơ sở).

  4. Hồ sơ hoàn thuế đối với các cơ sở kinh doanh khi sáp nhập, hợp nhất, chia tách, giải thể, phá sản có thuế GTGT nộp thừa gồm

  * Văn thư đề nghị hoàn thuế GTGT nộp thừa vào ngân sách Nhà nước.
  * Quyết định sáp nhập, hợp nhất , chia tách, giải thể, phá sản của cấp có thẩm quyền.
  * Quyết toán thuế GTGT đến thời điểm sáp nhập giải thể.

  III. Trách nhiệm của đối tượng được hoàn thuế GTGT

  1. Lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế gửi cơ quan thuế. Hồ sơ hoàn thuế được quy định đối với từng trường hợp nêu trên.

  2. Trường hợp hồ sơ không rõ ràng hoặc không đầy đủ, cơ quan thuế yêu cầu bổ sung hồ sơ hoặc giải trình thì cơ sở đề nghị hoàn thuế phải cung cấp hồ sơ bổ sung hoặc giải trình theo yêu cầu của cơ quan thuế.

  3. Ngoài các hồ sơ phải gửi đến cơ quan thuế quy định như trên, các hồ sơ khác liên quan đến hoàn thuế, khấu trừ thuế, các đối tượng được hoàn thuế phải lưu giữ đầy đủ tại cơ sở. khi cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, thanh tra hoàn thuế tại cơ sở, cơ sở có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ và hồ sơ có liên quan làm cơ sở xác định số thuế GTGT phải nộp hoặc được hoàn.

  4. Các đối tượng được hoàn thuế khi lập và gửi hồ sơ hoàn thuế đến cơ quan phải kê khai đúng, trung thực các số liệu kê khai và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các số liệu kê khai. Mọi trường hợp sai xót nếu kiểm tra, phát hiện đều bị xử lý truy thu về thuế. Tuỳ theo nguyên nhân và mức độ vi phạm còn bị phạt hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo Pháp luật.

  IV. Thẩm quyền và trình tự giải quyết hoàn thuế GTGT

  1. Thẩm quyền giải quyết hoàn thuế

  * Cục trưởng Cục thuế xem xét, ra quyết định hoàn thuế cho các đối tượng được hoàn thuế GTGT trong các trường hợp nêu trên.
  * Bộ trưởng Bộ Tài chính hoặc Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế theo ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính ra quyết định hoàn thuế cho các đối tượng và trường hợp đặc biệt khác.

  2. Trách nhiệm của cơ quan thuế trong việc hoàn thuế

  1. Thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế của các đối tượng nộp thuế. Bộ phận tiếp nhận ghi rõ ngày tiếp nhận và chuyển kịp thời tới bộ phận kiểm tra, xử lý.

  2. Thực hiện việc kiểm tra hồ sơ, xác định số hoàn thuế:

  3. Kiểm tra hồ sơ: Bảng kê khai tổng hợp số thuế đầu ra, số thuế đầu vào phát sinh được khấu trừ, đối chiếu với bảng kê khai chi tiết.

  4. Xác định số thuế được hoàn.

  Trường hợp kiểm tra hồ sơ nếu thiếu hoặc kê khai không đúng hoặc chưa rõ thì yêu cầu cơ sở giải trình hoặc bổ sung hồ sơ.

  Cơ quan thuế có trách nhiệm xem xét hồ sơ và giải quyết hoàn thuế cho cơ sở trong thời gian 15 ngày làm việc (03 ngày đối với đề nghị hoàn thuế theo trường hợp 6 và trường 7), kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ đề nghị hoàn thuế của cơ sở gửi đến. Trường hợp phải kiểm tra, xác minh hoặc cần bổ sung hồ sơ trước khi hoàn thuế thì thời gian tối đa là 30 ngày. Nếu cơ sở không lập đủ cơ sở, thủ tục hoàn thuế hoặc không đủ điều kiện được hoàn thuế phải trả lời bằng văn bản cho cơ sở biết trong thời gian 07 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ (02 ngày đối với đề nghị hoàn thuế theo trường hợp 6 và trường hợp 7).

  5. Lập quyết định hoàn thuế: Sau khi kiểm tra hồ sơ hoàn thuế đúng đối tượng, đủ thủ tục, và xác định số thuế hoàn, Cục trưởng Cục thuế ra quyết định hoàn thuế cho đối tượng nộp thuế theo mẫu số 14/GTGT.

  Sau khi hoàn thuế, trường hợp nghi vấn hoặc cần tổ chức kiểm tra, thanh tra tại cơ sở về việc hoàn thuế, cơ quan thuế ra quyết định kiểm tra hoặc thanh tra.Việc kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm về việc hoàn thuế thực hiện theo đúng chế độ và quy trình đã quy định.

  3. Trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước

  Kho bạc Nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện việc chi hoàn thuế GTGT cho các đối tượng trong thời gian tối đa là 03 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định hoàn thuế của cơ quan thuế; trường hợp hoàn thuế theo quy định tại điểm 1.b mục IV phần này thì căn cứ vào quyết định hoàn thuế của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Ủy nhiệm chi của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước Trung ương thực hiện chi hoàn.

  4. Tiền hoàn thuế GTGT

  Tiền hoàn thuế GTGT được sử dụng từ Quỹ hoàn thuế GTGT.Việc quản lý, sử dụng Quỹ hoàn thuế GTGT theo quy định riêng của Bộ Tài chính.

  Số ngày xem xét giải quyết hoàn thuế trong các trường hợp trên đây tính theo ngày làm việc.

  theo www.hanam.gov.vn
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Mẫu đơn đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

  Mẫu số: 10/GTGT  Cơ sở:...................
  Số:.........................  Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  Đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng

  Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Hà Nam

  Tên cơ sở kinh doanh:....................Mã số thuế ................
  Địa chỉ:...........................................................................
  Ngành nghề kinh doanh chính là:........................................................................
  Số tài khoản:.......................... tại Ngân hàng (Kho bạc):.....................................

  Đề nghị Cục thuế xét giải quyết hoàn thuế GTGT cho cơ sở.................với số tiền là:.................. đồng, theo các trường hợp sau đây: (đơn vị giải trình cụ thể theo trường hợp đề nghị).

  (Thí dụ:

  1. Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế GTGT đầu ra của các tháng... năm...

  (Giải trình cụ thể do hàng hoá xuất khẩu lớn hay do kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thuế suất thấp...)

  2. Thuế GTGT đầu vào của các máy móc, thiết bị đầu tư lớn, cụ thể:

  1. Giá trị máy móc, thiết bị đã đầu tư: ......................

  2. Thuế GTGT đã trả: ......................

  3. Thuế GTGT nộp bình quân tháng ...........của hàng hoá, dịch vụ bán ra: ......................

  3. Trường hợp và lý do khác:
  .......................................................................................................................
  .......................................................................................................................
  .......................................................................................................................
  .......................................................................................................................

  Chúng tôi xin gửi kèm theo công văn đề nghị này các hồ sơ sau đây:

  -
  -
  -

  (Kê các hồ sơ gửi kèm theo)  Nơi gửi:

  Ngày... tháng... năm 200....

  Giám đốc hoặc người đại diện

  (Ký tên, đóng dấu)
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/5/09
                
 2. vansi200780

  vansi200780 **Vẫn mãi yêu em** Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Toàn bộ cái trên củ quá, thay đổi toàn bộ.
  Công văn đề nghị hoàn thuế mẫu 05 theo TT 1282008.Các cái còn lại xem thông tư 60
  Còn trường hợp hoàn thuế xem TT 129 2008.
  Tạm hoàn thì xem TT 04 2009
   
 3. phuongthu

  phuongthu là TSCĐ...^_^ Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  http://www.luatgiapham.com/phap-luat/luat-kinh-doanh/2059-thong-tu-1292008tt-btc-.html
  http://www.luatgiapham.com/phap-luat/luat-kinh-doanh/2239-thong-t-s-042009tt-btc-ngay-13012009.html
  http://www.cybersoft.com.vn/vn/tabid/53/cid/1/aid/34/Default.aspx
   
  Chỉnh sửa cuối: 18/5/09
 4. Love You

  Love You Đa tình nhất DKT, Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Công căn hoàn thuế phải làm theo mau số 05/ĐNHT ( thong tư 128 ngày 24/12/2008-)
   
 5. truongthon

  truongthon Lên tỉnh Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  thông tư 129 nè bà con
   

  Các file đính kèm:

 6. ca_dafi

  ca_dafi New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Cho phép mình hỏi một chút:

  Cty mình có 1 chi nhánh ở TPHCM. Hiện tại chi nhánh này chưa có doanh thu, như vậy có được hoàn thuế không? Công văn, thông tư, nghị định nào quy định việc này!?
   
 7. shmily2588

  shmily2588 New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có lũy kế số thuế đầu vào được khấu trừ lớn hơn số thuế đầu ra. Như vậy chi nhánh đó phải chưa dó doanh thu liên tục 3 tháng mà có phát sinh thuế đầu vào thì vẫn được hoàn. Mục C (hoàn thuế GTGT) của thông tư 129/2008
   
 8. Mr. Cool

  Mr. Cool Mát mẻ nhất DKT Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt


  Bổ sung thêm: Nếu là doanh nhiệp xuất khẩu thì chỉ cần 1 tháng là đủ điều kiện thay cho 3 tháng.
   
 9. Avatar2009

  Avatar2009 New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Giờ những thông tư đó cũ rồi. Nên theo thông tư 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011. Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/07/2011.
   
 10. amy.Hằng

  amy.Hằng Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Cho tớ hỏi là Doanh nghiệp mới thành lập 6 tháng, mua 1 máy xúc trị giá 440 triệu đồng. Từ khi kê khai thuế đến nay chưa phát sinh doanh thu nào, thì có được hoàn thuế GTGT không?
   
 11. chisinhvnn

  chisinhvnn New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Công ty mình mới mua xe bén, thuế tháng này đầu vào 400tr, vậy có đủ điều kiện hoàn thuế hay không? (tháng 6 mình phải nộp, tháng 7 đầu vào dương
   
 12. sannguyen

  sannguyen New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Căn cứ Thông tư 129/2008/TT-BTC: "3. Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh phải kê khai bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư mới cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Sau khi bù trừ nếu có số thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ hết từ 200 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư."
  Như vậy việc CT bạn mua xe ben nếu chưa kinh doanh vận tải thì được coi là đầu tư mới, còn đang kinh doanh vận tải thì là mua tài sản do nhu cầu kinh doanh do đó sẽ phải đợi 3 tháng, nếu vẫn chưa khấu trừ hết mới được hoàn thuế
   
 13. chisinhvnn

  chisinhvnn New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  cảm ỏ­ bạn. Thế khi mình mua TSCĐ về, mình có cần làm thủ tục gì khai báo vó­i co­ quan thuế không? nếu có thì ntn?
   
 14. sannguyen

  sannguyen New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Theo Thông tư 130/2008/TT-BTC "Doanh nghiệp phải đăng ký phương pháp trích khấu hao tài sản cố định mà doanh nghiệp lựa chọn áp dụng với cơ quan thuế trực tiếp quản lý trước khi bắt đầu thực hiện trích khấu hao"; như vậy mình nghĩ bạn nên lập bảng đăng ký bổ sung phương pháp trích khấu hao cho tài sản mới là tốt nhất; cũng còn tùy thuộc vào cơ quan thuế có xiết chặt hay không chứ nếu xiết, người ta có thể căn cứ quy định này để xuất toán khấu hao tài sản của bạn. Thân!
   
 15. BDiep

  BDiep New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Bạn ơi, câu hỏi của bạn chưa cụ thể, công ty đã hoạt động nhưng chưa có doanh thu và có chi phí đầu vào trong vòng 3 tháng mới được hoàn thuế GTGT bạn ah.
   
 16. Nghiemcuc

  Nghiemcuc New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Xin chào! cho minh hỏi công ty mình thuế lủy kế nhiều năm vẫn chưa xin hoàn thuế. Vậy trong nhiều năm liền chưa làm hồ sơ hoàn giờ số tiền được hoàn khoàng 125tr thủ tục làm như thế nào? Xin chân thành cám ơn!
   
 17. hnt329

  hnt329 Member Hội viên mới

  Re: Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  Theo Luật Quản lý thuế
  Điều 58. Hồ sơ hoàn thuế
  1. Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:
  a) Văn bản yêu cầu hoàn thuế;
  b) Chứng từ nộp thuế;
  c) Các tài liệu khác liên quan đến yêu cầu hoàn thuế.
  2. Hồ sơ hoàn thuế được nộp tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp hoặc tại cơ quan hải quan có thẩm quyền hoàn thuế.

  Theo TT 28/2011/TT-BTC
  Điều 41. Hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng đối với trường hợp trong ba tháng liên tục có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết, hoặc đối với trường hợp đang trong giai đoạn đầu tư chưa có thuế giá trị gia tăng đầu ra, hoặc bù trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho dự án đầu tư cùng với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh là: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫu số 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này.
   
 18. phuong37

  phuong37 New Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  anh chị chi me hỏi, Bên thuế mới kiểm tra thuế GTGT mà phát hiện tháng 01/2012 kê nhâm một hoá đơn, mà hoá đơn đó ko có, mà chưa khai bổ sung để bỏ hoá đơn đó, h phải làm sao với hoá đơn đó? thủ tục như thế nào ah?
   
 19. songtu_255

  songtu_255 Member Hội viên mới

  Ðề: điều kiện và thủ tục để đc hoàn thuế gtgt

  hoàn thuế GTGT là sao ta??? Hồi nào giờ công ty mình toàn thấy thuế đầu vào lớn hơn thuế đầu ra, khi nào mà thuế đầu vào gần khấu trừ hết là lại có thêm hóa đơn vào nên thuế đầu vào vẫn luôn luôn dương, trường hợp này là sao???? có hoàn thuế gì đó không hay cứ để vậy để khấu trừ nối tiếp tháng sau
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.