Công văn 3909/TCT-CS năm 2015 về, hóa đơn Công ty đang giải thể và đã quyết toán hóa đơn

Thảo luận trong 'Văn bản huớng dẫn' bắt đầu bởi Simon, 20/11/15.

 1. Simon

  Simon Guest

  BỘ TÀI CHÍNH
  TỔNG CỤC THUẾ
  -------


  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ---------------


  Số: 3909/TCT-CS
  V/v chính sách thuế, hóa đơn

  Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2015  Kính gửi: Cục Thuế TP. Hà Nội

  Trả lời công văn số 43912/CT-HTr ngày 06/07/2015 của Cục Thuế TP.Hà Nội về việc chính sách thuế, hóa đơn đối với Công ty đang giải thể và đã quyết toán hóa đơn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  Căn cứ quy định tại điểm 3 mục II phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT quy định: “3. Mức thuế suất 10 % áp dụng với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại mục II, phần A; Điểm 1, 2 mục II, phần B Thông tư này.”

  Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT.

  Căn cứ Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Căn cứ quy định nêu trên và trình bày của Cục Thuế TP.Hà Nội, Cục Thuế TP.Hà Nội đang kiểm tra để làm thủ tục để ra quyết định đóng mã số thuế cho Công ty, do đó đề nghị Cục Thuế thực hiện theo đúng quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

  Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế TP.Hà Nội được biết./.
  Nơi nhận:
  - Như trên;
  - Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để b/cáo);
  - Vụ PC (BTC);
  - Vụ PC (TCT);
  - Lưu: VT, CS (2b).


  TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
  PHÓ VỤ TRƯỞNG
  Nguyễn Hữu Tân   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.