Cho hỏi cách sửa lại năm sinh trên Thẻ BHYT và thủ tục thay đổi mức lương ?

Thảo luận trong 'Lao động & bảo hiểm' bắt đầu bởi esther_chang, 22/7/11.

 1. esther_chang

  esther_chang New Member Hội viên mới

  Xin chỉ cho mình thủ tục sửa lại năm sinh trên thẻ BHYT. Ngoài ra thay đổi mức lương thì cần những thủ tục gì ? Thời gian nhận hồ sơ trong tháng là khi nào ạ?
  Mình cám ơn nhều !
   
                
 2. quynhnga1801

  quynhnga1801 New Member Hội viên mới

  Cấp lại thẻ bhyt thực hiện theo công văn 1359/QĐ-BHXH chươngxs dẫn cự thể các thủ tục cấp đổi thẻ BHYT
   
 3. chavel

  chavel Member Hội viên mới

  Ðề: Cho hỏi cách sửa lại năm sinh trên Thẻ BHYT và thủ tục thay đổi mức lương ?

  Bình thường sai năm sinh trên thẻ BHYT là do cán bộ BHXH nhập sai hồ sơ cá nhân trên phần mềm SMS, trường hợp này bạn thông báo cho cơ quan BHXH, cơ quan BHXH sẽ cấp lại thẻ BHYT cho bạn, bạn chú ý kiểm tra thêm xem sổ BHXH có sai năm sinh luôn không nhé.Còn trường hợp ngược lại, bạn phải làm đơn xin cấp lại thẻ BHYT, nộp phí 2000d ( theo quy định của Bộ Tài chính ) .Nhớ kèm theo thẻ BHYT bị hỏng đó nhé.
  Thay đổi mức lương đóng BHXH thì bạn phải làm danh sách điều chỉnh 03a - TBH và nộp cho cơ quan BHXH.Thời gian nhận hồ sơ trong tháng là trước ngày 20 của tháng đó.Thân
   
 4. quynhnga1801

  quynhnga1801 New Member Hội viên mới

  Không phải nộp phí đâu bạn ấy nói không đúng đâu đọc lại thông tư 19/201/TT-BTC đi

  ---------- Post added at 11:59 ---------- Previous post was at 11:57 ----------

  Nói thế họ hiêu sai chỉ lại thẻ trong các trường hợp sau:
  2000 đ: Hỏng rách nhát
  4000 đ: Mất
  Còn lại không phải mất phí đổi thẻ BHYT
   
 5. chavel

  chavel Member Hội viên mới

  Ðề: Re: Cho hỏi cách sửa lại năm sinh trên Thẻ BHYT và thủ tục thay đổi mức lương ?

  Thẻ sai năm sinh là thẻ hỏng, thu phí 2000 theo quy định
   
 6. quynhnga1801

  quynhnga1801 New Member Hội viên mới

  Đọc lại công văn đi

  ---------- Post added at 12:22 ---------- Previous post was at 12:14 ----------

  BỘ TÀI CHÍNH
  ––––––––
  Số: 19/2010/TT-BTC
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
  ––––––––––––––––––––––––––––
  Hà Nội, ngày 03 tháng 2 năm 2010


  THÔNG TƯ
  Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng
  phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế
  –––––––––––––

  Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế;
  Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
  Căn cứ Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí;
  Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
  Sau khi có ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 8810/BYT-BH ngày 15/12/2009;
  Bộ Tài chính quy định về phí cấp lại thẻ, đổi thẻ bảo hiểm y tế, như sau:

  Điều 1.
  1. Phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế là khoản thu đối với người tham gia bảo hiểm y tế sau khi đã tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan quản lý bảo hiểm y tế mà làm mất, nay được cấp lại.
  2. Phí đổi thẻ bảo hiểm y tế là khoản thu đối với người tham gia bảo hiểm y tế sau khi đã tiếp nhận thẻ bảo hiểm y tế từ cơ quan quản lý bảo hiểm y tế mà làm rách, hỏng, nay được đổi lại.
  3. Không thu phí trong trường hợp đổi lại thẻ do thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu hoặc có sai sót về thông tin ghi trên thẻ do cơ quan đơn vị lập danh sách người tham gia bảo hiểm gây ra.
  Điều 2.
  Mức thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế quy định như sau:
  1. Phí cấp lại thẻ bảo hiểm y tế: 4.000 đồng/thẻ;
  2. Phí đổi thẻ bảo hiểm y tế: 2.000 đồng/thẻ.
  Điều 3.
  Cơ quan có chức năng, nhiệm vụ về cấp, cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế là cơ quan thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư này (sau đây gọi là cơ quan thu phí).
  Điều 4.
  Phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế thu được là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được quản lý, sử dụng như sau:
  1. Cơ quan thu phí được trích 90% (chín mươi phần trăm) số tiền phí thu được để trang trải chi phí cho việc thẩm định, xác minh và thu phí theo nội dung chi cụ thể sau đây:
  a) Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện thẩm định, xác minh và thu phí: tiền lương, tiền công, phụ cấp lương, các khoản đóng góp theo quy định được tính trên tiền lương (trừ chi phí tiền lương cho cán bộ, công chức đã hưởng lương từ ngân sách nhà nước theo chế độ quy định), bồi dưỡng làm thêm ngoài giờ theo quy định của pháp luật cho cán bộ, lao động của cơ quan thu phí;
  b) Chi cho công tác xác minh, kiểm tra, đối chiếu hồ sơ cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế.
  c) Chi phí phục vụ trực tiếp cho việc thẩm định, thu phí như: tìm kiếm dữ liệu, văn phòng phẩm, vật tư văn phòng, thông tin liên lạc, điện, nước, cập nhật cơ sở dữ liệu in thẻ bảo hiểm y tế theo tiêu chuẩn, định mức hiện hành;
  d) Chi mua sắm vật tư, nguyên liệu và các khoản chi khác liên quan trực tiếp đến việc thẩm định, xác minh và thu phí;
  đ) Chi khen thưởng, phúc lợi cho cán bộ, nhân viên trực tiếp thực hiện công việc xác minh, thẩm định và thu phí trong đơn vị theo nguyên tắc bình quân một năm, một người tối đa không quá 3 (ba) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay cao hơn năm trước và tối đa bằng 2 (hai) tháng lương thực hiện nếu số thu năm nay thấp hơn hoặc bằng năm trước, sau khi đảm bảo các chi phí quy định tại điểm a, b, c, d khoản này.
  e) Hàng năm, cơ quan thu phí phải quyết toán thu chi theo thực tế. Sau khi quyết toán đúng chế độ, số tiền phí chưa chi trong năm được phép chuyển sang năm sau để tiếp tục chi theo chế độ quy định. Tiền phí trích cho cơ quan thu phí để trang trải chi phí cho việc thẩm định, xác minh và thu phí không phản ánh vào ngân sách nhà nước.
  2. Tổng số tiền phí thực thu được, sau khi trừ số tiền được trích theo tỷ lệ quy định tại khoản 1 Điều này, số còn lại (10%) cơ quan thu phí phải nộp vào ngân sách nhà nước theo chương, loại, khoản, mục, tiểu mục tương ứng của Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.
  Điều 5.
  Các nội dung khác liên quan đến việc đăng ký, kê khai, thu, nộp, quản lý, sử dụng, công khai chế độ thu phí cấp lại, đổi thẻ bảo hiểm y tế không đề cập tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002; Thông tư số 45/2006/TT-BTC ngày 25/5/2006 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2002/TT-BTC ngày 24/7/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện các quy định pháp luật về phí và lệ phí và Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế.
  Điều 6.
  Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày, kể từ ngày ký.
  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, hướng dẫn bổ sung./.

  Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG
  - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
  - Văn phòng Quốc hội;
  - Văn phòng Chủ tịch nước;
  - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
  - Toà án nhân dân tối cao;
  - Kiểm toán nhà nước;
  - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,
  cơ quan thuộc Chính phủ;
  - VP Ban CĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
  - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
  - Uỷ ban nhân dân, Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
  - Công báo;
  - Website chính phủ;
  - Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
  - Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
  - Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
  - Website Bộ Tài chính;
  - Lưu: VT, CST (CST3). THỨ TRƯỞNG


  (Đã ký)  Đỗ Hoàng Anh Tuấn

  ---------- Post added at 12:23 ---------- Previous post was at 12:22 ----------

  Câu trả lời hay chắc phải cảm ơn nhiều nhỉ
   
 7. ---o0o---

  ---o0o--- New Member Hội viên mới

  Ðề: Cho hỏi cách sửa lại năm sinh trên Thẻ BHYT và thủ tục thay đổi mức lương ?

  Bạn đang ở đâu? Nếu bạn ở TP HCM thì :
  Điều chỉnh năm sinh trên thẻ BHYT ( tức là sổ BHXH cũng bị sai rùi đó bạn ) : bảng kê 401
  Thay đổi mức lương : bảng kê 103
  Link download mấy cái biểu mẫu nè bạn
  B?o Hi?m X H?i Thnh Ph? H? Ch Minh - Bi?u m?u
   
 8. quynhnga1801

  quynhnga1801 New Member Hội viên mới

  Chưa chắc đâu khi sai có thể do người nhập sai nhưng trên sổ BHXH không sai đâu cần xem lại nhé.
   
 9. esther_chang

  esther_chang New Member Hội viên mới

  Ðề: Cho hỏi cách sửa lại năm sinh trên Thẻ BHYT và thủ tục thay đổi mức lương ?

  Mình ở TPHCM, Cám ơn các bạn, thông tin ấy bị sai trên thẻ và sổ luôn, thế mình dùng bảng kê 302 có đc k ? Và trong công văn mình đề nghị cơ quan BH sứa lại thông tin bị sai cho 2 người có đc k? Hay mỗi người chỉ dùng 1 công văn để thể hiện ? Mong các bạn giúp đỡ !
   
  Chỉnh sửa cuối: 25/7/11
 10. Giángcom

  Giángcom New Member Hội viên mới

  Ðề: Cho hỏi cách sửa lại năm sinh trên Thẻ BHYT và thủ tục thay đổi mức lương ?

  Bạn làm gộp luôn cũng đc mà. còn việc thay đổi mức lương , ngoài mẫu 03 bạn vẫn phải làm 1 cái quyết định tăng lương nữa đấy
   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.