Chi tiết cụ thể về tk136. Chia 3341,3342,3343 để làm gì? và quy định về trợ cấp thất nghiệp

Thảo luận trong 'Kế toán tiền lương' bắt đầu bởi luankt, 10/4/10.

 1. luankt

  luankt New Member Hội viên mới

  Em là SV đang làm chuyên đề thực tập tốt nghiệp về lương và các khoản trích theo lương, thầy hướng dẫn thực tập hỏi: viết chi tiết, cụ thể về tk136. ; Chia 3341,3342, 3343 để làm gì? và quy định về "trợ cấp thất nghiệp"????? . Ai biết giúp em với.
   
                
 2. lethuan2610

  lethuan2610 New Member Hội viên mới

  Ðề: Chi tiết cụ thể về tk136. Chia 3341,3342,3343 để làm gì? và quy định về trợ cấp thất nghi

  tk 136 là phải thu nội bộ sử dụng đối với các đơn vị cấp trên cấp dưới, có đơn vị tổng và đơn vị trực thuộc đó bạn
  tk 334 chia ra tiểu khoản cho tiện theo dõi từng khoản mục bạn ạ. và là cơ sở lấy số liệu để tính các khoản trích theo lương. trích theo lương trính trên % của tk 3341 thôi. Trợ cấp thất nghiệp trích 2% trong đó 1% tính vào chi phí và 1% tính vào lương, căn cứ vào hệ số lương
   
 3. menhtroi

  menhtroi -=ABC=- Hội viên mới

  Ðề: Chi tiết cụ thể về tk136. Chia 3341,3342,3343 để làm gì? và quy định về trợ cấp thất nghi

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
  TÀI KHOẢN 334 - PHẢI TRẢ NGƯỜI LAO ĐỘNG

  Bên Nợ:
  - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác đã trả, đã chi, đã ứng trước cho người lao động;
  - Các khoản khấu trừ vào tiền lương, tiền công của người lao động.

  Bên Có:
  - Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản khác phải trả, phải chi cho người lao động.

  Số dư bên Có:
  Các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng có tính chất lương và các khoản khác còn phải trả cho người lao động.
  Tài khoản 334 có thể có số dư bên Nợ. Số dư bên Nợ Tài khoản 334 rất cá biệt - nếu có phản ánh số tiền đã trả lớn hơn số phải trả tiền lương, tiền công, tiền thưởng và các khoản khác cho người lao động.
  Tài khoản 334 phải hạch toán chi tiết theo 2 nội dung: Thanh toán lương và thanh toán các khoản khác.

  Tài khoản 334 - Phải trả người lao động, có 2 tài khoản cấp 2:
  - Tài khoản 3341 - Phải trả công nhân viên: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho công nhân viên của doanh nghiệp về tiền lương, tiền thưởng có tính chất lương, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của công nhân viên.</SPAN>
  - Tài khoản 3348 - Phải trả người lao động khác: Phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động khác ngoài công nhân viên của doanh nghiệp về tiền công, tiền thưởng (nếu có) có tính chất về tiền công và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.
  dòng chữ đỏ thì em không biết:bdance:
   
 4. lavita_311

  lavita_311 New Member Hội viên mới

  Ðề: Chi tiết cụ thể về tk136. Chia 3341,3342,3343 để làm gì? và quy định về trợ cấp thất nghi


  TÀI KHOẢN 136
  PHẢI THU NỘI BỘ

  Một số nguyên tắc hạch toán.
  Kết cấu và nội dung phản ánh.
  Phương pháp hạch toán kế toán.
  Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản nợ và tình hình thanh toán các khoản nợ phải thu của doanh nghiệp với đơn vị cấp trên, giữa các đơn vị trực thuộc, hoặc các đơn vị phụ thuộc trong một doanh nghiệp độc lập, các doanh nghiệp độc lập trong Tổng công ty về các khoản vay mượn, chi hộ, trả hộ, thu hộ, hoặc các khoản mà doanh nghiệp cấp dưới có nghĩa vụ nộp lên đơn vị cấp trên hoặc cấp trên phải cấp cho cấp dưới.
  HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY CẦN TÔN TRỌNG
  MỘT SỐ QUY ĐỊNH SAU
  1. Phạm vi và nội dung phản ánh vào tài khoản 136 thuộc quan hệ thanh toán nội bộ về các khoản phải thu giữa đơn vị cấp trên và đơn vị cấp dưới, giữa các đơn vị cấp dưới với nhau. Trong đó, cấp trên là tổng công ty, công ty là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh độc lập không phải là cơ quan quản lý, các đơn vị cấp dưới là các doanh nghiệp thành viên trực thuộc hoặc phụ thuộc Tổng công ty, công ty nhưng phải là đơn vị có tổ chức công tác kế toán riêng.
  2. Nội dung các khoản phải thu nội bộ phản ánh vào Tài khoản 136 bao gồm:
  a) Ở doanh nghiệp cấp trên (Doanh nghiệp độc lập, tổng công ty):
  - Vốn, quỹ hoặc kinh phí đã giao, đã cấp cho cấp dưới;
  - Vốn kinh doanh cho cấp dưới vay không tính lãi;
  - Các khoản cấp dưới phải nộp lên cấp trên theo quy định;
  - Các khoản nhờ cấp dưới thu hộ;
  - Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp dưới;
  - Các khoản đã giao cho đơn vị trực thuộc để thực hiện khối lượng giao khoán nội bộ và nhận lại giá trị giao khoán nội bộ;
  - Các khoản phải thu vãng lai khác.
  b) Ở doanh nghiệp cấp dưới (Doanh nghiệp thành viên trực thuộc hoặc đơn vi hạch toán phụ thuộc):
  - Các khoản được đơn vị cấp trên cấp nhưng chưa nhận được (Trừ vốn kinh doanh và kinh phi);
  - Khoản cho vay vốn kinh doanh;
  - Các khoản nhờ đơn vị cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thu hộ;
  - Các khoản đã chi, đã trả hộ cấp trên và đơn vị nội bộ khác;
  - Các khoản phải thu vãng lai khác.
  3. Tài khoản này không phản ánh số vốn đầu tư mà công ty mẹ đầu tư vốn vào các công ty con và các khoản thanh toán giữa công ty mẹ và công ty con.
  4. Tài khoản 136 phải hạch toán chi tiết theo từng đơn vị có quan hệ thanh toán và theo dõi riêng từng khoản phải thu nội bộ. Từng doanh nghiệp cần có biện pháp đôn đốc giải quyết dứt điểm các khoản nợ phải thu nội bộ trong niên độ kế toán.
  5. Cuối kỳ kế toán, phải kiểm tra, đối chiếu và xác nhận số phát sinh, số dư Tài khoản 136 “Phải thu nội bộ”, Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” với các đơn vị có quan hệ theo từng nội dung thanh toán. Tiến hành thanh toán bù trừ theo từng khoản của từng đơn vị có quan hệ, đồng thời hạch toán bù trừ trên 2 Tài khoản 136 “Phải thu nội bộ” và Tài khoản 336 “Phải trả nội bộ” (Theo chi tiết từng đối tượng).
  Khi đối chiếu, nếu có chênh lệch, phải tìm nguyên nhân và điều chỉnh kịp thời.

  KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA
  TÀI KHOẢN 136 - PHẢI THU NỘI BỘ
  Bên Nợ:
  - Số vốn kinh doanh đã giao cho đơn vị cấp dưới (bao gồm vốn cấp trực tiếp và cấp bằng các phương thức khác);
  - Các khoản đã chi hộ, trả hộ đơn vị cấp trên, cấp dưới;
  - Số tiền đơn vị cấp trên phải thu về, các khoản đơn vị cấp dưới phải nộp;
  - Số tiền đơn vị cấp dưới phải thu về, các khoản cấp trên phải giao xuống;
  - Số tiền phải thu về bán sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cho đơn vị cấp trên, cấp dưới, giữa các đơn vị nội bộ.
  Bên Có:
  - Thu hồi vốn, quỹ ở đơn vị thành viên;
  - Quyết toán với đơn vị thành viên về kinh phí sự nghiệp đã cấp, đã sử dụng;
  - Số tiền đã thu về các khoản phải thu trong nội bộ;
  - Bù trừ phải thu với phải trả trong nội bộ của cùng một đối tượng.
  Số dư bên Nợ:
  Số nợ còn phải thu ở các đơn vị nội bộ.
  Tài khoản 136 - Phải thu nội bộ, có 2 tài khoản cấp 2:
  - Tài khoản 1361 - Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc: Tài khoản này chỉ mở ở đơn vị cấp trên (Tổng công ty, công ty) để phản ánh số vốn kinh doanh hiện có ở các đơn vị trực thuộc do đơn vị cấp trên cấp giao trực tiếp hoặc hình thành bằng các phương thức khác. Tài kkhoản này không phản ánh số vốn đầu tư mà công ty mẹ đầu tư vào các công ty con, các khoản này phản ánh trên Tài khoản 221 “Đầu tư vào công ty con”.
  - Tài khoản 1368 - Phải thu nội bộ khác: Phản ánh tất cả các khoản phải thu khác giữa các đơn vị nội bộ.

  PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
  MỘT SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU
  I. Hạch toán ở đơn vị cấp dưới
  1. Khi đơn vị cấp dưới nhận được vốn do Tổng công ty, công ty giao xuống, ghi:
  Nợ các TK 111, 112,. . .
  Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
  2. Khi chi hộ, trả hộ cho đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-)
  Có các TK 111, 112,. . .
  3. Căn cứ vào thông báo hoặc chứng từ xác nhận của đơn vị cấp trên về số được chia các quỹ doanh nghiệp, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-)
  Có các TK 414, 415, 431,. . .
  4. Số lỗ về hoạt động sản xuất, kinh doanh đã được cấp trên chấp nhận cấp bù, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-)
  Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối.
  5. Phải thu đơn vị cấp trên và các đơn vị nội bộ khác về doanh thu bán hàng nội bộ, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-)
  Có TK 512 - Doanh thu bán hàng nội bộ
  Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (33311).
  6. Khi nhận được tiền hoặc vật tư, tài sản của cấp trên hoặc đơn vị nội bộ khác thanh toán về các khoản phải thu, ghi:
  Nợ các TK 111, 112, 152, 153,. . .
  Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-).
  7. Bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:
  Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
  Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-).
  II. Hạch toán ở đơn vị cấp trên
  1. Khi đơn vị cấp trên (Tổng công ty, công ty) giao vốn kinh doanh cho đơn vị trực thuộc, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361- Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc)
  Có các TK 111, 112,. . .
  2. Trường hợp đơn vị cấp trên giao vốn kinh doanh cho đơn vị trực thuộc bằng tài sản cố định, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (Giá trị còn lại của TSCĐ) (1361)
  Nợ TK 214 - Hao mòn tài sản cố định (Giá trị hao mòn của TSCĐ)
  Có TK 211 - TSCĐ hữu hình (Nguyên giá).
  3. Trường hợp các đơn vị trực thuộc nhận vốn kinh doanh trực tiếp từ Ngân sách Nhà nước theo sự uỷ quyền của đơn vị cấp trên. Khi đơn vị trực thuộc thực nhận vốn, đơn vị cấp trên ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361)
  Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
  4. Căn cứ vào báo cáo đơn vị trực thuộc nộp lên về số vốn kinh doanh tăng do mua sắm TSCĐ bằng vốn đầu tư XDCB hoặc quỹ đầu tư phát triển, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361)
  Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
  5. Cuối kỳ, căn cứ phê duyệt của cấp trên về báo cáo tài chính của đơn vị trực thuộc, kế toán đơn vị cấp trên ghi số vốn kinh doanh được bổ sung từ lợi nhuận hoạt động kinh doanh trong kỳ của đơn vị trực thuộc, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1361)
  Có TK 411 - Nguồn vốn kinh doanh.
  6. Khi đơn vị cấp trên cấp kinh phí sự nghiệp, dự án cho đơn vị cấp dưới, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-)
  Có các TK 111, 112,. . .
  Trường hợp rút dự toán chi sự nghiệp, dự án để cấp kinh phí cho đơn vị cấp dưới, đồng thời ghi Có TK 008 - “Dự toán chi sự nghiệp, dự án” (Tài khoản Ngoài Bảng cân đối kế toán).
  7. Trường hợp đơn vị trực thuộc phải hoàn lại vốn kinh doanh cho đơn vị cấp trên, khi nhận được tiền do đơn vị trực thuộc nộp lên, ghi:
  Nợ các TK 111, 112,. . .
  Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1361).
  8. Căn cứ vào báo cáo của đơn vị trực thuộc về số vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc đã nộp Ngân sách Nhà nước theo sự uỷ quyền của cấp trên, ghi:
  Nợ TK 411- Nguồn vốn kinh doanh
  Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1361).
  9. Khoản phải thu về lãi của hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoạt động khác ở các đơn vị cấp dưới, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1868-)
  Có TK 421 - Lợi nhuận chưa phân phối.
  10. Khoản phải thu của đơn vị cấp dưới phải nộp cho đơn vị cấp trên về quỹ đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-)
  Có TK 414 - Quỹ đầu tư phát triển
  Có TK 415 - Quỹ dự phòng tài chính
  Có TK 418 - Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu
  Có TK 431 - Quỹ khen thưởng, phúc lợi.
  11. Khi nhận được tiền do đơn vị cấp dưới nộp lên về nộp tiền lãi kinh doanh, nộp về quỹ đầu tư đầu tư phát triển, quỹ dự phòng tài chính, quỹ khen thưởng, phúc lợi, các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu, ghi:
  Nợ các TK 111, 112,. . .
  Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-).
  12. Khi chi hộ, trả hộ các khoản nợ của đơn vị cấp dưới, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-)
  Có các TK 111, 112,. . .
  13. Khi thực nhận được tiền của đơn vị cấp dưới chuyển trả về các khoản đã chi hộ, trả hộ, ghi:
  Nợ các TK 111, 112,. . .
  Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-).
  14. Bù trừ các khoản phải thu nội bộ với các khoản phải trả nội bộ của cùng một đối tượng, ghi:
  Nợ TK 336 - Phải trả nội bộ
  Có TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-).
  15. Phải thu đơn vị cấp dưới về kinh phí quản lý phải nộp cấp trên, ghi:
  Nợ TK 136 - Phải thu nội bộ (1368-)
  Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Chi tiết loại doanh thu lớn nhất).

   

Chia sẻ trang này

XenForo Add-ons by Brivium ™ © 2012-2013 Brivium LLC.