Kết quả tìm kiếm

  1. K

    Ðề: Phân biệt 241 & 154 trong XDCB

    TÀI KHOẢN 241 XÂY DỰNG CƠ BẢN DỠ DANG Một số nguyên tắc hạch toán. Kết cấu và nội dung phản ánh. Phương pháp hạch toán kế toán. Tài khoản này dùng để phản ánh chi phí thực hiện các dự án đầu tư XDCB (Bao gồm chi phí mua sắm mới TSCĐ, xây dựng mới hoặc sửa chữa, cả tạo, mở rộng hay trang...
  2. K

    Mẫu sổ theo dõi công nợ

    Ðề: mẫu sổ theo dõi công nợ Chào anh chị! Em là sinh viên "sắp ra trường". Rất cảm ơn vì những tài liệu từ diễn đàn
Top