Kết quả tìm kiếm

  1. D

    mở tài khoản

    đề cho : bảng cân đối kế toán ngày 31/12/N và các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tháng 01/N+1 a. mở tài khoản vào đầu tháng 1/N+1 và ghi số dư đầu tháng vào các tk Anh chị có thể định hướng cho e làm bài này với ạ!!tại e mới nhập môn kế toán thôi
Top