Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Code cập nhật Tồn kho!

    Mình mới tìm hiểu về VBA mà lại đang phải làm 1 Tool Quản lý bán hàng nên rối quá , mong các bạn giúp đỡ kiểm tra giup đoạn code mình viết để cập nhật tồn kho sau : Private Sub Capnhat_Click() Dim db As DAO.Database Dim rs As DAO.Recordset Dim rs1 As DAO.Recordset Dim dbqf As DAO.QueryDef Set...
Top