Kết quả tìm kiếm

  1. N

    Nơi ra mắt thành viên mới

    Bài 1:-(dựa vào VAS 02): Công ty An Thịnh là 1 công ty chế biến thực phẩm.Các vấn đề sau đây có liên quan đến hàng tồn kho công ty: a) Trong những năm gần đây c.ty đã sử dụng 1 hệ thống chi phí chuẩn làm công cụ cho việc trợ giúp cho công việc quản lý nhà nước,sai số trong chi phí chuẩn cho đến...
Top