Kết quả tìm kiếm

  1. L

    Chi phí vượt định mức khi hình thành TSCĐ

    mn trong diễn đàn giúp em định khoản nghiệp vụ này với ạ bộ phận xây dựng cơ bản bàn giao 1 cửa hàng mới xây dựng với tổng chi phí thực tế đã bỏ ra 1.210.000.000 và chi phí vượt mức bình thường không tính vào nguyên giá tscđ 10.000.000. khoản vượt định mức này bắt nhân viên bồi thường. cửa hàng...
Top