Kết quả tìm kiếm

  1. D

    Kết nối SQL server với Access

    Ðề: Kết nối SQL server với Access Các bác xem hộ em xem đoạn code (.adp file ) này của em bị lỗi ở đâu mà khi gọi hàm DeleteTable không xóa được bảng. ************************************************* Option Compare Database Option Explicit Function DeleteTable(ByVal TableName As...
Top