Kết quả tìm kiếm

  1. Mizuki Ayumi

    Ghi nhận những thay đổi mới chế độ kế toán 2020

    1. Sửa đổi bổ sung kế toán gửi báo cáo duy trì điều kiện hành nghề Tại Thông tư số 44/2019/TT-BTC ngày 19 tháng 07 năm 2019: Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ, thay thế một số điều của Thông tư số 292/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên hành nghề và người...
Top