Kết quả tìm kiếm

  1. D

    [TPHCM] TUYỂN DỤNG KẾ TOÁN TỔNG HỢP

    Công ty Cổ phần Tư vấn Quản lý Dự án Dầu khí (PVE-PMC) là đơn vị thành viên của Tổng Công Ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, quản lý và thi công các công trình Dầu khí Công nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng Kế toán Tổng hợp làm việc ở văn phòng Công ty tại Thành phố Hồ...
Top