Kết quả tìm kiếm

  1. C

    hình thức chứng từ ghi sổ

    theo hình thức chứng từ ghi sổ thi nếu lúc lập chứng từ ghi sổ cho 5 ngày đầu tháng như sau: 1/5 có phiếu thu tiền mặt :rút tiền ngân hàng về quỹ 2/5 phiếu chi tạm ứng lương cho cn ki 1 4/5 phiếu thu tiền mặt công ty A trả nợ tiền hàng tháng trước 5/5 phiếu thu tiền bán hàng trực tiếp...
Top