tht9

Chữ ký

Xã hội bất công nuôi ta lớn
Cuộc đời bạc bẽo dạy ta khôn

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top