huenho_dn109

Chữ ký

Không có ngày mai nào là không kết thúc,
Không có nỗi đau nào lại không có lối ra!

Các danh hiệu

  1. 1

    First Message

    Post a message somewhere on the site to receive this.
  2. 5

    Keeps Coming Back

    30 messages posted. You must like it here!
Top