Nội dung mới nhất bởi ducanhnguica

  1. D

    Các loại tài khoản kế toán - Types of Accounts (Part 1)

    Types of Accounts: Các loại tài khoản kế toán Account Type 1: Short-term assets : Loại tài khoản 1: Tài sản ngắn hạn Account Type 2: Long-term assets : Loại tài khoản 2: Tài sản dài hạn Account Type 3: Liabilities : Loại tài khoản 3: Nợ phải trả Account Type 4: Equity : Loại tài khoản 4: Vốn chủ...
Top